Tillgänglighetsredogörelse för Vetenskapsrádet.se(蒂尔格·恩格利赫特斯雷尔塞)

Vetenskapsrádet stár bakom den här webplatsen公司。Vi vill att sámánga somöjligt ska kunna använda webbplatsen(维维尔)。Här beskriver vi hur Vetenskapsrádet.sse uppfyller lagen om tillgänglighet till gäng lighet直到数字攻击服务,kända tillgánglighsproblem och hur du kan rapportera brister直到ossáatt vi kanátgärda dem。

Hur tillgängligär webplatsen?

Viär medvetna om att delar av webbplatsen inteär helt tillgängliga公司。Se avsnitte om inneháll som inteär tillgängligt nedan för mer信息。

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webplatsen?

Om du behöver inneháll frón Vetenskapsrádet.se som inteär tillgängligt för dig,men somär undantaget frán lagens tillämpningsomráde enligt beskrivning nedan,kan du kontakta oss pöföljande sätt:

布利斯特报告员

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webplatsens tillgänglighet公司。Om du upptäcker问题som inteár beskrivna páden hár sidan,eller Om du anser att vi inte uppfyler lagens krav,meddela ossáatt vi fár veta att problem et finns。


Tillsyn公司

Myndigheten för digital förvalting har ansvaret för tillsyn fór lagen om tillgänglighet,直至数字afentlig服务。Om du inteäröjd med hur vi-hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital frörvaltning och pátala det。

Inneháll som inteär tillgängligt公司

Den här webbplatsenär delvis förenlig med lagen om tillgänglighet,直到数字进攻服务,págrund av de brister som beskrivs nedan。

Bristande förenlighet med lagkraven公司

菲恩斯银行(De flesta tillgänglighetsfelen finns báDe páden engelska och den svenska delen av webplatsen)。

导航och滤波器

纳本·福尔(Knappen för filtrreringen bland)和尤利辛加(utlysingar och beslut har felaktig uppmärkning)。德特·格罗·德特·斯沃特·费尔兰瓦恩达雷·梅德·斯卡·rmläsare att snabbt hitta Det mest relevanta innehállet。
(Wcag 2.4.1 Hoppaöver grupperat inneháll)

Det finns text i filtrringen av utlysingar och beslut som borde vara rubriker,men som inteär Det.Det kan göra Det sv⁄rt för användare med sk rmläare och anvä)ndare som tabbar sig fram att hitta,直到filtrreringen av vöra utlysingangar och-beslut。
(Wcag 1.3.1相关信息)

Vissa länkar saknar markering,som ett understreck,för att visa att detär en lánk。Dár det inte självklart för alla användare att textenär klickbar公司。
(Wcag 1.4.1 Användning avärger)

Markeringen för fokus när användare标签sig framör att filtrera bland utlysingar och beslutär typedlig。Det kan alltsávara svárt för användare som navigerar基因组att tabba sig fram att veta vad pásidan somär valt。
(Wcag 2.4.7 Synligt fokus)

Det kan vara svört för användare att veta vad Det exakta röstkommandotär förr attöppna och stänga söket。För attöppna och stänga sökrutan med röstkommando máste användaren säga“öppnasök”eller“stäng sök”。bara säga“sök”的Det räcker alltsáinte。
(Wcag 2.5.3莫伊利戈·röstkommandon för alla互动元素)

功能性元素och inneháll páolika sidor

穆加·西多尔·佩布普拉岑·哈文杰特(Mánga sidor páwebbplatsen har vinjetter)——在收到信号之前,我们会发送一封短信给贝斯克里弗·维尔肯(som beskriver vilken),将西达·安万达伦(sida användaren)归类为“尼赫特·埃勒”。Vinjettenär placerade ovanför den första och Storsta rubriken(H1)vilket gör att an vändare som använder skärmläsare eller som tabbar sig fram via rubriker kan missa den。
(Wcag 1.3.2完全订购)

Vissa länktexter beskriver inte syftet med lánken医生。德特坎·戈拉(Det kan göra att användare inte fár klart fför sig varför de ska klicka pálänken)。
(Wcag 2.4.4 Syftet med en länk)

De som använder skärmläsare eller som tabbar sig fram ska kunna skumma igenom texten och hoppaöver visst inneháll。我把萨科纳斯·莫伊利赫滕(saknas möjligheten)和库纳·霍普·弗·格鲁佩拉特·因内赫(kunna hoppaöver grupperat inneháll)视为som upprepas páflera webbsidor,直到我发现了som kallas“Mer inom sammaämne”、längst ned pámánga sidor。
(Wcag 2.4.1 Hoppaöver grupperat inneháll)

毛毯工

Blanketter för vetenskaplig och ekonomiskáterraportering som gár att ladda ner frán webbplatsenär i wordformat och uppfyller inte-tillgänglighetskraven。

验证av CSS och HTML

Webbplatsen har flera validatingsfelör CSS ochör HTLM。
(Wcag 4.1.1解析)

斯韦克里斯

Sökfunktionen i Swecris harör närvarande följande tillgänglighetsbrister公司:

 • Röstuppläsningen läser inte upp höga belopp páett文胸。
 • Den circelformade grafiken saknar ibland tydlig kontrast mellan sina olika delar(新奥利卡·德拉尔)。(Detta avhjälps till viss del av informationstexter som visas/läses upp vid hooveröver ytan)

萨哈维·韦伯普拉森

Vetenskapsródet lät en extern aktör göra en oberonede granskning av Vetenskappsrádet.se.I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktitoner ut.Granskningen leverades I form av en rapport 2020年9月9日。

Tidigare har Vetenskapsrádet givit en annan extern aktör i向utföraättnigar进发。Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem 2018年12月。Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrádetocksáenegen测试。

Huvudorsaken直到kvarstáende brister i tillgänglighet páVetenskapsrádet.seär att felenär av sádan karaktärs att de kräver stora resurser attátgärda eller att det rör sig om fel som viännu inte har en klar支持hur vi lämpligast rättar。

 • 截至2023年12月31日,Vár ambitionär att haátgärdat alla kända tillgänglighets问题。
 • Nya funktitoner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrádet。
 • Webbplatsen publicerades 2018年6月。
 • Tillgänglighetsredogörelsen于2021年12月8日更新了数据。

Publicerad公司

Uppdaterad公司

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. 直到!

  Vi vill att Vetenskapsrádet.se och vára digitala tjänster ska fungera sábra somöjligt för dig som an vändare公司。Därför vill vi höra vad du tycker村。

 2. Tillgänglighetsbrister公司

  Vi vill att alla vára webbplatser ska vara tillgängliga och fungera välör alla。Hittar du brister i tillgängligheten kan du raportera dem här。Du kan ocksábegära att fáta del av material i tillgängligt格式。

 3. Vetenskapsrádets webplats har fátt ny struktur公司

  2018 lanserade vi en ny网络平台。在访问了den gör vi nu en justering av navigering och struktur之后。