Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

国际树丛

Vetenskapsrádet arbetar för att stimulera internationalellt for kningssamabete。Vi bemannar idag merän 200 platser i internationalella organ för svensk forskings räkning公司。

Det svenska forskarsamhälletär beroende av internationalella kontakter och samarbeten för att hämta hem den kunskap som produceratras utaför Sveriges gränser och bygga upp vör egen forsking公司。Det internationella utbyteär nödvändigt för att främja nytänkande,stimulera utbyte av for kningssidéer och utveckla ny for kningsmetodik。

德思卡·瓦拉·特弗泽尔(Det ska vara lätt för forskare vid svenska lärosäten att delta i internationalla samarbeten)。斯维里奇阿贝塔的Det ska ocksávara lätt för forskare frán andra länder。

PáVetenskapsrádet arbetar vi Páolika sätt för att stimulera internationalellt for kningssamabete。Tillsammans med andra支持saktörer diskuterar vi policyfrágor。Mánga samarbeten handlar ocksáom att finansiera for kning och internationalell for knings infrastruktur。Samverkan sker páflera olika niváer:I Sverige,I Norden,inom EU och globalt。

萨莫德纳尔vi oss i Sverige

För att samordna várt internationalella engagemang har Vetenskapsrádet och de svenska for kningsfinansiärerna Vinnova、Forte、Formas、Rymdstyrelsen och Energimyndigheten gátt samman i särskilda grupper。I en del frágor deltaräven Stiftelsen för internationalering av högre utbildning och forskining,STINT公司。

En av arbetsgrupperna–EU-Sam–samordnar frágor som rör EU:s ramprogram och de sákalladepartnerskaps项目Samordning av Sveriges internationalella samarbete utaför EU har Intsam hand om。Dessutom finns en arbetsgrupp för Samordning pánordisk nivá。

Gemensamt forknings-och innovationskontor i Bryssel公司

Vetenskapsrádet och Vinnova harett gemensamt forknings-och innovationskontor i Bryssel,SWERI(瑞典研究与创新办公室)。Kontoretär en bas i arbettet med att följa och analyzera utvecklingen in EU:s ramprogram för for kning och innovation。Det fungerra ocksásom en knutpunkt för kontakt med Europeiska kommissionen och and ra aktörer somär verksamma i Bryssel。

Kontoret har ordförandeskapet förIGLO,ett nätverk för forsknings-och innovationskontor i Bryssel公司直到annan Webplats。Nätverkets syfteär att under lätta samverkan mellan medlemsorganisationerna,deras nationella forskingssystem och med EU-institutionerna。

Läs mer om Sveriges for knings-och innovationskontor i Bryssel公司。

全球研究理事会

Vetenskapsródet deltar i det Globala forskingsrádet–全球研究理事会直到annan Webplats。.Global for kningsrádetär en organization som bestár av chefer vid for kningsfinansiärer och for kningsutförande organizationer frán hela världen。佩德特·里加·莫特特雷法斯·德雷格特·温德拉塔尔·梅德勒玛(Pádetárliga mötet träffas drygtett hundratal medlemmar frán cirka 50 länder)。

梅德勒玛娜·哈雷纳特·奥姆罗德(Medlemmarna har enats om gemensamma principher inom ett antal omráden),直到范弗尔·赫尔电视台(fur hur tvärvetenskap bör hanteras och för vad som krävs förstadkomma jämställdhet i forsking)。Andraämnen som Globala for kningsrádet tagit uppär同行评审,kapacitetsuppbyggnad,samt samspelet mellan grund for kning-och创新。

Vára上拖

Som myndighet fár vivára uppdrag av regeringen公司。Uppdragen finns i vár instruktion och várt reglerings brev men kan ocksákomma vid sidan av–som separata updrag芬兰人指令更新更新。Här hittar du uppdragen som styr várt internationalella arbete。

Vetenskapsrádets internationalella kansli公司

邮箱:ik@vr.se

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Tyck till om EU:支持och创新的壁垒

    欧盟-kommissionen har just nu enöppen konsultation där forskare och and ra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forskings-och innovationssamabeten。Sista dag att lämna synpunkterär 202年2月23日。。。

  2. 10 beslutade 2030年国际会议议程

    Beslut har nu tagits om de internationalella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrádetingár。Syftet med utlysingen var att skapa bättre förutsättningar för internationalell for kningssamverkan som pásikt k。。。

  3. 奥塔·诺迪斯卡项目fár bidrag för forskining om samhällelig säkerhet

    Nuär det beslutat vilka som fár bidrag i Nordforsks坐在诺德福斯克,准备从19世纪的康塞克文塞尔帕梅德隆(konsekvenser pámedelláng)一直到萨姆赫勒利格塞克尔赫特(samhällelig säkerhet)。Utlysningen riktade sig直到forskare i de nordiska länderna