行为信息av personupgifter

我整理了med den allmänna dataskyddsförordningen(EU 2016/679)、GDPR、ska den personuppgiftsansvarige lämna information kopplad直到sin behandling av personsuppggifter。

个人uppgiftsansvarig

Vetenskapsrádet公司,vetenskapsradet@vr.se,telefonnummer 08-546 44 000,är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personupggifter inom ramen för-sin verksamhet。Vetenskapsrádet finns ett dataskyddsombud som kanás通过dataskyddsombudet@vr.se埃勒电讯报08-155 668。

阿达姆·达姆奥赫·拉特斯利格格朗德

Vetenskapsrádets uppdragär att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra,直到samhällets utveckling。Utöver finanisering av forskingär myndigheten r⁄dgivare until regeringen i forskingsraterade frágor och ska ocksöverka för att skapa förstáelse för-den lángsiktiga nyttan av forsworskingen乌特维尔融资公司。

我坐在比德拉格索坎德之前的比德拉德·维登斯卡普斯罗德(behandlar Vetenskapsrádet personuppgifter I alla delar av verksamheten)——所有的frán uppgifter-om anställda。När myndigheten samlar在personsupportgifter finns information omändamál,rättslig grund,hanteringen och skydet av uppgifter och om den registererades rätter中。

Som statlig myndighet utgör den rättsliga grunden i huvudsak ná得到了avöljande alternativ。

 • Behandlingenärönöd vändigör att utföra en uppgify av allmänt表示欢迎。
 • Behandlingenär nödvändig för在rättslig förpliktelse完成了任务。
 • 由我领导。

Hanteringen av och skydet för personupp公司

Vetenskapsrádet vidtar relevanta och tillräckliga organizationaska och tekniskaátgärder för att säkerställa uppgiftskydet i enlighet med vid var tid gällande regler。

Uppgifterna bevaras eller gallas i enlighet med de författingskrav som ställs páVetenskapsrádet som myndighet公司。

Vetenskapsrádetär en offentlig verksamhet vilket innebär att personupgifter kan komma at bli föremál för utlämnande til tredjeman,bland annat vid en begäran om all männa handlingar i enlighet med 2 kap.tryckfrihetsförrdningen。Ett utlämnande föregás alltid av en sekretessprövning公司。

注册商标

Var och en harätt att fáfelaktiga personuppgifter rättade samt rätt at komplettera of llständiga peronupggifter。Det finns ocksáen rätt at under vissa förutsättnigar fáuppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter.芬兰斯·奥克斯在维萨·鲁茨·托宁加·福普吉弗的领导下工作。Vidare finns en rátt att inge klagomál tillsynsmyndighet och en rätt att-när som helstáterta ett-lämnat samtycke之前。

圣汉特拉·维迪纳(Sáhanterra vi dina)是du prenumerar pávárt nyhetsbrev的私人助理

Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

康塔克

Vetenskapsrádets dataskyddsombud公司

dataskyddsombud@vr.se

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag直到svensk kvantstrategi

  Vetenskapsrádet har fátt在2025-2030年期间将att ta fram ett底层提升至en-nationell kvantstrategi för。Máletär att stärka Sveriges在万特知识基因组förbättrad中的位置,用于编织、开发、创新和国际沙马。。。

 2. Vetenskapsrádet i Almedalen 2024年

  Almedalsvecka páGotland págár mellan奥雷茨阿尔梅达尔斯维克卡市6月25日至28日。Vetenskapsrádet arrangerar ett eget神学院om for kningskommunikation och ett for kningspolitiskt神学院tillsammans med de andra statliga for kningsríden。副总裁代表。。。

 3. Forskning.se–för nyheter och kommunikation om forkning公司

  Forskning.se förmedlar nyheter om forskining frán svenska lärosäten,forskininginstitut och forskande organizationer。Vetenskapsrádet samordnar utvecklingen av forskining.se och redaktionen finns hos oss公司。