Sáarbetar虚拟分析

Vetenskapsrádet följer for kningens utveckling,báde nationellt och internationalellt。Vára分析仪,kartläggningar och utvärderingar bildar understang för Vára rekommendationer i for kningspolitiska frágor。

kartläggningar och utvärderingar blir说唱仪分析仪

Genom regelbunden uppföljning och分析了kan vi dra slutsatser om vad várt stöd betyder för utvecklingen av svensk forskning。Vi studerar ocksáhur det svenska for kningssystemet som helhet fungerra的研究人员。Nógra样例pvad vi分析仪och följer uppär

 • 福斯凯雷斯·卡里瓦·瓦加·奥奇莫比尔(rörlighet)
 • jämställdheten pálärosätena先生
 • den svenska for kningens vetenskapliga kvalitet och betydelse för samhällets utveckling(邓·斯文斯卡为荷兰队效力)
 • riktade satsningar frán regeringen och effekter av forskingsstöd公司
 • hur våra forskingsbidrag fördelas mellan forskingsområden och forskargrupper是一个很好的例子。

Vi-utvärderar kvalitet och betydelse公司

Vetenskapsrádetär en viktig kanal för regeringens finansiering av forskining公司。Genom vár instruktion har vi ocksáregeringens updrag att utvärdera forskingen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse för samhällets utveckling。Leder regeringens satsningar until forskning av hög kvalitet?Vad fár forskingen för effkt eller betydelse för-samhället?

För att genomföra utvärderingarna anlitar vi experter inom de som ska utvárderas。实验小组och bedömer olika在för utvärderingen的som samlats基础上,直到示例enkäter,听取了företrädare förlärosäten,statistik och bibliometric的意见。för att undvika jäv i bedómningen rekryterar vi of ta experter internationalellt。Experter utifrán stärker granskningarnas合法化och ger dessutom utrymme för internationalella jäm förelser av forskningen。 

阿拉瓦拉分析仪och utvárderingar finns att ladda ner i vár publikationstjánst。信息来自nágra avára págánde utvärderingar hittar du pásidan om regeringsupport。

Vetenskapsrádets utväorderings政策Pdf,211.5 kB。

Nationella utvärderingar av forskingsämnen och tematiska forskingsomróden

在这方面,我们看到了一个结果。Vi har därför tagit fram en model för att kunna utvärdera dess kvalitet och betydelse公司.

Forskningsbarometern ger en internationalell jämförelse公司

Vartannatár beskriver vi tillstándet för svensk致力于基因组公开Forskningsbarometern公司通过ett trettiotal indicatorer tar vi framöversikt av det offentligt finansierade for skingssystemet i Sverige och jäm för med and ra länder。

Forskningsbarometern喷泉

 • 财政部长av forskningen och hur resurserna fördelas
 • 登·福斯坎德个人och deras förutsättningar
 • 我来自av vetenskapliga publikationer och citeringar。

Vart fjärdeår tar vi fram是投资建议的基础

I várt arbete ingár ocksáatt ta fram olika under och rekommendationer until regeringen inför deras arbete med for knings propositions en vart fjärdeár。Underlaget bestár av flera olika delar公司:

Forskningsöversikter公司där vi bland annat belyser styrkor och svagheter、genoslagg、utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom váraämnesomáden。

Kartläggning av behovet av for kning基础设施där vi belyser forskarnas behov av av avancerade verktyg,till exampel database,biobaker,avancerad forkningsanläggnigar eller storskaliga beräkningsverktyg。

Forskningspolitiska och统计分析仪直到示例jämställdhet、karriärvägar、mobilitet(forskarnas rörlighet)、vetenskaplig publicering eller effkten av olika reformer。

统计学奥弗·胡尔维拉在奥利卡时期支持比德拉格·哈尔德拉特斯·梅兰·科文诺·奥奇·梅伦·洛斯滕。

瓦尔兹拉波特som baseras páovanstáende underwag och lyfter fram vad vi anserär viktigast att göra de kommandeáren。

Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

相对INNEHáLL

康塔克

分析仪och utvärderingar

forskingspolitik@vr.se

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. 奥本·蒂尔戈直到forskiningsdata–en kartläggning,分析och bedömning 2024

  Vetenskapsrádet har i uppdrag att samordna,följa upp och främja samverkan i arbettet föröppen tillgáng till for kningsdata。Varjerör vi en kartläggning,分析och bedömning av läget i det nationella arbettet medöppen tillgáng til forskingsdat。。。

 2. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag直到svensk kvantstrategi

  Vetenskapsrádet har fátt在2025-2030年期间将att ta fram ett底层提升至en-nationell kvantstrategi för。Máletär att stärka Sveriges在万特知识基因组förbättrad中的位置,用于编织、开发、创新和国际沙马。。。

 3. Vetenskapsrádet i Almedalen 2024年

  Almedalsvecka páGotland págár mellan奥雷茨阿尔梅达尔斯维克卡市6月25日至28日。Vetenskapsrádet arrangerar ett eget神学院om for kningskommunikation och ett for kningspolitiskt神学院tillsammans med de andra statliga for kningsríden。副总裁代表。。。