Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

Forskningsinfrastruktur公司

För att ge svensk支持bästa möjliga Förutsättningar finansierr vi支持基础设施báde i och utaför Sverige。

Nästan en tredjedel av vára medel gár,直至用于基础设施

Vetenskapsrór detär med och initierar,samordnar och finanisier en rad for kningsinfrastrukturer báde i Sverige och i and ra länder。Nästan en tredjedel av vára medel gár,直至用于基础设施。Vi driveräven egen infrastruktur som under lättar för register for kning och ansvarar fór Sunet som förser svenska lärosäten med datakommunikation och it-tjänster的Vi ven ergen基础设施。

Vára上拖

Som myndighet fár vivára uppdrag av regeringen公司。Uppdragen finns i vár instruktion och várt reglerings brev men kan ocksákomma vid sidan av–som separata updrag芬兰人指令更新更新。Här hittar du vára向我们展示了一些基础设施。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Sunetdagarna 2023年

    阿尔r du intresserad av frágor som rör it och digitalisering?PáSunetdagarna fár du träffa andra inom högskolesekdrous och ta del av intrestanta föreläsningar,演示och研讨会。

  2. Nya svenska项目

    直到ESS,Vetenskapsrádet finansierar sákallade in kind leveranser frán svenska universite。Nu har fyra nya项目beviljats资助för att bidra med teknisk信任eller个人直到forskingsanläggningen。伦兹大学(Lunds universitetär huvudlev)。。。

  3. Nylanserad网络平台——国家导航员斯特德·för kliniska研究人员

    Kliniskastudier.se har fátt nytt utseende och samarbettet Kliniska Studier Sverige har tagitöver ansvaret för webplatsen frán Vetenskapsr det。Webbplatsenär en viktig del i detöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder直到forskare och andra som。。。