Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

Vára上拖

Vetenskapsrádetär Sveriges största statliga负责财政拨款。Vi finaniserar for kning och for kning infrastruktur ino alla vetenskapsomróden.(担任所有兽医的基础设施的财务总监)。维拉文·德吉瓦雷(Viäräven rádgivare till regeringen i forskiningspolitiska frágor och arbetar för attöka förstöelsen fór forskiningens lángsiktiga samhällsnytta)。Som myndighet fár vivára uppdrag av regeringen公司。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. 参考ruppen för for kningskommunication

    Vetenskapsrádets referensgrupp för for kningskommunication bidrar med kunskap och rádgiving until myndigheten i frágor som rör forkningskom munication。我找了一个保姆做保姆。

  2. Ny referensgrupp för frágor om for kningskommunication新闻

    Vetenskapsrádet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rádgiving直到myndigheten i frágor somör for kningskommunication。

  3. 尼亚·莱达莫特尔·德特·福斯尼根斯基础设施

    Vetenskapsródets stylese har utsett sex nya ledamöter till ródet för for kningens infrastrukturer,RFI,frör perioden 2023-2025。比约恩·O·尼尔森(Björn O.Nilsson)在索姆福德(som ordförande)建造的堡垒。