Sákan svensk放弃圣战

Sverige behöver höja kvaliteten páforskiningen för att stärka positionen on som ledande forskiningsing。我说唱“Stärkt svensk forskingskvalitet till nytta för samhället”ger Vetenskapsrádet sin syn pávad som krävs。

Sverige ska vara ett avärldens främsta for knings-och innovationsländer och en ledande kunskapsnation,där högkvalitav forkning,högre utbilding och invo leder until samhällets utveckling och välfärd,näringslivets konkurenskraft och svarar mot de samhállsutmaningar vi stár inför,báde i Sverige-och globalt。

Sályder regeringens for kningspolitiska mál。Vetenskapsrádet-har identifierat fyra omráden som behöver prioriteras för att Sverige ska nádet mál som regeringen satt upp och för-att svensk for kning ska bliännu mer nydande,konkurenscraftig och anändbar:

 • Lángsiktig finaniseringen av forskarinitierad forskining och starka forskiningsmiljöer公司
 • Forskningens frihet,förtroendet för forkning och god forkning文化
 • Lángsiktighet i优先考虑och融资av用于基础设施
 • Goda förutsättningar för de främsta forskarna att bedriva forskning av högsta kvalitet公司

Fördjupade resonemang om utmaningar och Förslag pååtgärder inom varje område finns att läsa i rapporten公司Stärkt svensk forkningskvalitet直到nytta för samhället.

报告员understang för Vetenskapsrádets lángsiktiga arbete och förvára rekommendationer until regeringen i forskingspolitiska frágor。Denäräven ett在várt inspel inför Den kommande的基础上提出了政治主张。

Katarina Bjelke、Vetenskapsrádets generaldirektör、sammanfattar huvudbudskapen i raporten。

Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

波德达夫斯奈特

Katarina Bjelkeär gäst i Vetenskapsrádets podd“För en klokare värld”där hon utvecklar vad som behövs För att stärka svensk forskining(卡塔琳娜·比耶尔凯·格斯提·维登斯卡普斯罗德)。

Lyssna páSpotify公司直到annan Webplats。

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. 2023/2024年,Behovsinventoring för为infrastruktur av nationellt incesse设计

  科宁根斯基础设施、RFI、哈勃鲁塔姆赫德70 förslag som kom in i förraörets behovsinventering ska kategoriseras的Rödet föR。19 av omrádena har placerates i kategori A1,som innebär att deär högt prioriterade och kan komma att inklude。。。

 2. ESOF 2024年

  12-15 juniäger den stora konferensen欧洲科学开放论坛,ESOF,rum i Katowice i Polen。Vetenskapsrádet deltar med en programpunkt 13 juni-om forsking,öppen vetenskap och demokrati。

 3. 阿尔·贝多姆宁根av ansökningar jämställd?

  Vetenskapsrádet har genomfört jämställdhetsobservationer vid de möten där forskingsansökningar bedöms。Vi använder观察家na för att följa upp várteget arbete och säkerställa en jämställd bedömningsprocess。