Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

Om Vetenskapsrádet公司

Utbildnings部门下属Vetenskapsrádetär en myndighet。Vi finaniserar for kning och for kning infrastruktur ino alla vetenskapsomróden.(担任所有兽医的基础设施的财务总监)。维拉文·德吉瓦雷(Viäräven rádgivare till regeringen i forskiningspolitiska frágor och arbetar för attöka förstöelsen fór forskiningens lángsiktiga samhällsnytta)。

融资平均值

维登斯卡普斯罗德·斯特尔斯塔国家足球联赛财政局(Vetenskapsrádetär den största statliga finansiären av)为维德·斯文斯卡大学(vid svenska universite)、霍格斯科洛罗奥什学院(högskolor och institut)效力。Vi finaniserar负责确定utlysa bidrag iöppen konkurrens的所有vetenskapsomráden基因组。Varjeár hanterar de cirka 900 forskare som sitter i vára beredningsgrupper omkring 6000 forskingsansökningar。维斯特德杰·斯文斯克(Vi stödjer svensk)支持梅德纳斯坦(med nästan)8 miljarder kronor perár。

分析,utväordering och kartläggning

Vi har i updrag att vara for kningspolitisk rádgivare直到regeringen。Vi analyzerar och följer upp for kningssystemet och for kningens villkor och ger ród om framtida for kningspolitick的分析系统。Vi arbetaräven páolika sätt för att stimulera internationalellt for kning samarbete–pánationell nivá,pámyndightsniváoch för-den enskilde forskaren。

基础设施融资av

För att ge svensk支持bästa möjliga Förutsättningar finansierr vi支持基础设施báde i och utaför Sverige。Forskningsinfrastrukturär avancerade verktyg forskare kan behöva för att kunna genomföra sin forskingsanläggningar的示例数据库,生物银行家och storskaliga beräkningsverktyg。财政部长utgár alltid frán den svenska for kningens behov。

Forsknings社区

Vi har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om for kning och for kning resultat och finaniserar aktiviteter och samarbets项目详细信息。Vi arbetar lángsiktigt för att forskingen ska komma until nytta i samhället och deltar i nationella och internationalella nätverk。Vi förvaltaräven nágra nationella digitala tjänster,直到例证nyhetssajten Forskning.se公司直到annan Webplats。och公司记者ttjänsten Expertsvar直到annan Webplats。.

梅尔尼莫·萨马亚姆

英加·马坎德·西多尔