Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

奥本·维滕斯卡普

奥本·维滕斯卡普·西夫塔尔(Ohe ppen vetenskap syftar),直到阿特·格拉·登·维滕斯克普列加(att göra den vetenskapliga)处理梅尔·佩本·奥奇卢德兰(meröppen och inkluderande)。Medöppen tillgáng until vetenskaplig information kan forskningens result an vändas av andra–báde inom och utanför forskarsamhället。妇科医生forskningen och ett kunskapsintensivt samhälle。

Vetenskapsrádets arbete i korta drag公司

Vetenskapsrádets málsättningär att verka för en fortsatt utveckling motöppen vetenskap i linje med regeringens forskingspolitiska prioritingar。哥尔维奥利卡省:

 • Vi samordnar,följer upp och främjar samverkan i omställningen tilöppen tillgáng til ng forskingsdata。Varje r publicerar Vi en rapport med en samlad kartläggning,analysis och bedömning av det nationella arbettet medöppen-tillgángtil ng till ng forsking data。
 • Vi samordnar och främjar det svenska engagemanget i det europeiskaöppna forskingsmonet,EOSC。

Som Sveriges största statliga负责财务方面的工作。Kraven handlar om att ta fram datahanterings planer och att publicera resulted sáatt de blir fritt tillgängliga公司。Detta benämns somöppen tillgáng eller开放访问。


Vára上拖

Som myndighet fár vivára uppdrag av regeringen公司。Uppdragen finns i vár instruktion och várt reglerings brev men kan ocksákomma vid sidan av–som separata updrag芬兰人指令更新更新。Här hittar du vára向奥蒙·维滕斯卡普(omöppen vetenskap)发起进攻。

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. Vägen motöppen tillgáng till forskiningsdata公司

  Vetenskapsrádet har i uppdrag att samordna,följa upp och främja samverkan i omställningen tilöppen tilgáng til forskingsdata。Här kan du läsa om vár vision för omställningen och om hur vi nár dit。

 2. Nya riktlinjer för publicering medöppen tillgáng(开放存取)

  Frán och med oktober gáller nya riktlinjer för publicering medöppen tillgáng för-dig som har bidrag Frán Vetenskapsr det。Nyttär bland annat att du máste publicera med omedelbaröppen tillgáng,och att alla前av publiceringar omfattas av det k。。。

 3. Forskares förutsättnigar för publicering medöppen tillgáng–med fokus páSverige弗尔斯凯奇

  我确认了融洽的演讲结果,来自恩·卡尔特拉格宁的och分析了av vilka förutsättnigar forskare vid svenska lärosäten harat publicera medöppen tillgáng,give t at deäven uppfyller de förväntnigar som ställs inom det etablerade meritering。。。