Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

奥本·维滕斯卡普

Öppen vetenskapär ett samlingsbegrapp för en rad olika praktiker som gör den vetenskapliga processen meröppen och tillgänglig的职业生涯。Forskningens resultat ska fritt kunna nás och användas av andra forskare och i andra delar av samhället,och forkningsprocessen ska vara transparent genome att forkningsdata tillgängliggörs。在所有mänhet och beslutsfattareär ocksáviktigt之前,禁止死刑。

Vetenskapsrádets arbete i korta drag公司

Vetenskapsrádets málsättningär att verka för en fortsatt utveckling motöppen vetenskap i linje med regeringens forskingspolitiska prioritingar。检察官:

 • Vi samordnar、följer upp och främjar samverkan i omställningen tilöppen tilgáng til forskingsdata。Varjerár publicerar vi en relaport med en samlad kartlággning,analysis och bedömning av det nationella arbettet inom orm det。
 • Vi samordnar och främjar det svenska engagemanget i det europeiskaöppna forskingsmonet,EOSC。
 • Som Sveriges största statliga为财政提供资金。Kraven handlar om att ta fram datahanterings planer och att publicera resulted sáatt de blir fritt tillgängliga公司。Detta benämns somöppen tillgáng eller开放访问。
 • Vi ansvarar för att nationellat samordna for kningskommunication。Vi arbetar lángsiktigt för att forskingen ska komma until nytta i samhället och verkar för-dialog och samverkan mellan forskare och andra samhállsaktörer。

法国本土菌(Nationella riktlinjer föröppen vetenskap)

2024年1月1日,芬兰国立里克特林杰尔·福伦·维滕斯卡普。Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för de aktöreri Sverige som harettövergripande ansvar i omställningen tilöppen vetenskap。

Läs riktlinjerna páKungliga图书目录网络平台直到annan Webplats。

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. 奥本·蒂尔戈直到forskiningsdata–en kartläggning,分析och bedömning 2024

  Vetenskapsrádet har i uppdrag att samordna,följa upp och främja samverkan i arbettet föröppen tillgáng till for kningsdata。Varjerör vi en kartläggning,分析och bedömning av läget i det nationella arbettet medöppen tillgáng til forskingsdat。。。

 2. Debattreplik:Vi behöver större mángfald i publiceringslandskapet公司

  Forskning somär bekostad av offentliga medel máste publiceras omedelbartöppet tillgänglig。Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig。Och detär inte publicengskanalen som avgör forskingens kvalitet公司。Det skriver属。。。

 3. ESOF 2024年

  12-15 juniäger den stora konferensen欧洲科学开放论坛,ESOF,rum i Katowice i Polen。Vetenskapsrádet deltar med en programpunkt 13 juni-om forsking,öppen vetenskap och demokrati。