Artikel från公司forskining.se(适用于编织.se)

Den här artikeln kommer från编辑。Läs om hur redaktionen工作吧。

好斗的梅杰尔·弗拉尔(Freön föräldrar),一部罕见的电影和一部社交媒体。数字暴徒har blivit ett arbetsmiljö问题i skolan。马尔默大学的学生们在系统的数字攻击性方面表现得很好。

战略制定者斯科洛尔·萨克纳(Skolor saknar of a strategier för att hantera kränknigar och pátryckningar utifrán)。
Rebecka Cowen Forssell och tvákolleger vid Malmöuniversitet har arbetat med verktygsládanino for kningsprojektet“Digitala kränknigar och nätmobbing–en ny arbetsmiljörisk inom skolan”轿车2020,för att förebegga och hantera Digitala känkinigar。Nuär verktygsládan färdig och finns tillgänglig för alla skolor som vill att ta del av den。

Hur yttrar sig trakasserier mot lär罕见?
–Vi kallar det inte trakasserier;i början av studien pratade vi om digitala kränknigar men vi landade i begrepet digital aggressivite som sträcker sig frán respektlöst beteende,直到ett allt mer explicit aggressivt tilltal。Vi identifierade tre from av digital aggression där den vanligaste sker via mejl mellan skola och várdnadshavare,berättar Rebecka Cowen Forssell。

3类av数字攻击mot lärare

 • 1

  梅杰尔·弗拉德拉尔

  具有侵略性的formulerade mejl frán várdnadshavare。

 • 2

  Uthángning i sociala medier(乌瑟·宁·伊索拉梅迪耶)

  Negativt omtal eller exponering i sociala medier公司。

 • 拍摄av lärare

  阿特曼电影公司是一家罕见的电影公司。Filmer som riskerar spridas pásociala medier公司。


攻击性mejl handlar of ta om beslut,tagna av skolpersonalen,som várdnadshavare motsätter sig。Det kan handla om betyg eller低估了罪人,ochär ibland kränkande eller hotfulla。

–Vi betraktar de aggressiva mailen somörsök till förhandling med läre罕见的eller rektorer attändra ett beslut。Sedan har vi det här med sociala medier där lär罕见,rektorer eller skolor omtalas páett阴性。

Várdnadshavare prataräven av sig om händelser som skett páeller i kontakt med skolan pásociala medier。Detär den andra formen av aggressiviteten ochär kanäven utomstáende kommentera och lägga sig i.När detta gáröver gränsen och blir respektlöst kan Det vara sv⁄rt för lär r r r lä)罕见于veta När man fár eller inte f⁄r bemöta Det som skriv。

–Den tredje formen av digital aggressivite handlar om filming i klassrummen ochär denda identifierade situationen där 11är aktör。Det kan ske genomet et iscensättande av en situation i klassrummet,där elever filmarärarens breaking。Dár själva filmandet en digital aggressivite,men ocksáklippet när det轿车läggs uppρsociala medier och fár spirdning。

För den utsatta läraren blir dáobehaget-dubbelt。阿特·瓦拉·梅德韦滕(At vara medveten)和阿特·曼纳尔(Att manär)被解救,男子inte veta vad som sägs eller vem som läst eventuella páhopp,känns extra sv⁄rt。

Har hat och hot mot läre och skolpersonalökat págrund av sociala medier?

–För att kunna säga att ná得到了harökat behöver man en Före-och efterstudie och mig veterligen finns inga sádana。Däremot kan vi ju se att med inslag av sociala medier och mejl,är man mer揭露了för的侵略性。Och det innebär nya konsekvenser公司。

直到示例kan det leda Till sämre välbefinande ochälsa,samt att man förlorar arbetsglädjen。直到viss del har utsat经常“正常化”;三驾马车否定了一个问题,一个问题是一个问题,一个问题是签证。

阿尔·r várdnadshavare medvetna om hur deras agerande páverkar skolpersonalen?

–Jag skulle säga,我一直到här mejlen,在这种情况下,我都会遇到一些问题。Framförallt när avsiktenär att förhandla om sineller 11位。

斯科兰法塔尔基因组sin myndightsutövning beslut som kan ha mycket kännbara konsekvenser för elever,och vördnadshavare kan ha largina skäl att pöverka,men de kan gör löngt。

–Frångår man normen av respektfullt bemötande går manöver gränsen,och oavsett om intentien var att skada eller inte såfår det ju negativa konsekwensserna för den enskilde lärarens hälsa och arbetsmiljö。

Har ni fátt nágon breaktion páverktygsládan frán rektorer eller lärareän?

–Ja,vi har fátt en väldigt positiv och stor responses,merän vad jag hade räknat med faktiskt。Vi lanserade det Vi kallar för verktygsládan i 2023年11月och har haft ett välbesökt神学院。穆加哈尔·霍尔特av sig efterót och sagt att de ska implementera verktygen。

–Vi har sett i vár studie att det saknas ett förebyggande arbete somär organiatoriskt förankrat。Det handlar inte om att rektorer inte prioriterar Det,snarare om att de inte vet hur de ska gátillväga的手掌内脏检查和优先检查。Verktygsládan verkar spegla ett behov som finns,säger Rebecka Cowen Forssell。

Sáfunkar verktygsládan先生

维基茨拉丹免费的ochöppen för skolor att använda。Den riktar sig直到rektorer menäven andra parter i arbetsmiljöarbettet。Verktygsládanär indelad i tre delar som bestár av korta filmer,en informationsguide,en samtalsfilm–samt uppföljande arbete。马雷特·阿特曼(Malletär att man tillsammans páarbetsplatsen ska samtala och fundera kring konkreta)情景调解员德曼·坎·斯特塔·帕普鲁门(där man kan stöta páproblemen och hur man skulle vilja bemöta dem)、萨姆特·阿特塔·斯科勒(samta saätt för skolledning och lärarlagat arbeta systemiziskt och förbyggande med problemen。

Verktygsládans tre delar公司:

 • 英语信息指南医学信息och灵感直到det系统化arbetsmiljöarbette i关系直到数字侵略者。(马尔格鲁普:Skolledning och skyddsombud/facklig företrädare)
 • 英语samtals电影/播客som介绍人och nyanserar problematiken。(马尔格鲁普:Skolledning och skyddsombud/facklig företrädare)
 • Tre公司科特菲勒梅德·蒂尔霍兰德对话(med tillhörande dialogfrágor för användning pömöte med hela personalgruppen)。(Málgrupp:Hela personalgruppen)

文本:Johan Funeskog páuppdrag av forskining.se

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村