阿尔德雷·达姆(Aldre dam i rullstol omgiven av tvápersoner)。
Artikel frán公司复地

Den här artikeln varörst publicerad hos en samarbetspartner直到forsking.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

Framtidensäldreomsorg stár inför flera stora utmaningar公司。这是一个私人的把手。Det stärker kvaliteen och gynnar i slutändan deäldres hälsa och välbefinande,visar forskining医生。

–Undersköterskor och várdbiträdenär otroligt viktiga för en fungerandeäldreomsorg.Men detäräldigt sällanágon fr gar efter deras erfarenhet och kunskap eller diskuterar hur deras arbetsmiljöska kunna bli bättre。Istället framställs de of ta som en del av problemet(问题)。

Det säger Lena Rosenberg,教授i arbetsterapi vid Högskolan i Jönköping,och ansvarigör forknings programmet未来护理,som nu avslutas efter sexórs arbete。我有限公司delprojekt har forskare tagit sig an nágra aväldreomsorgens stora utmaningar,báde páäldeboneden och inom hemtjänsten。

布兰德·安纳特·哈曼(Bland annat har man)在接受赫姆特杰恩斯滕·卡布利·巴特雷(hemtjänsten kan bli bättre och huräldres ensamhet kan minska)的康复训练。Som en röd trád genom-hela项目包括har Lena och hennes kollegor velat lyfta och belysa personalins kunskap och arbetsvillkor。

阿尔德雷夫奥尔登-阿特拉克蒂夫

–Vi máste ha fler människor som vill jobba iäldrevárden,och Vi mást-skapa en mer attraktiv-bransch。

男性att värna personaliens arbetsionation handlar inte främst om att skapa en bättre arbetsmiljöeller att locka fler som vill jobba inomäldreomsorgen,konstaterar Lena。Enligt henneär det framför allt en avgörande faktor förvárdens kvalitet公司。Det bekráftas ocksáav resultat frán ett av程序fem delprojekt。

Forskare frágade hemtjánstpersonal i fem kommuner i Stockholmsregionen om hur de supplievde sin arbetsmiljö。Svaren ställdes轿车情绪结果来自brukarundersökningar som Socialstyrelsenárligen genomoför medäldre som har hemtjänst。

–我的个人经历是har en bättre arbetsmiljö,när de supplier en känsla av att kunna styra och páverka sitt arbete,fanns ocks en större nöjdhet hosäldre personer med hemtjänst,säger Lena。

我ett annat av programmets delprojekt,重新思考空间,besökte forskareáttaäldrebounden。在vardagslivet påboedena och förde informella samtal med personal,boende och närstående的监督下。Syftet var att identifiera hur den fysiska miljön kan stödja de boendes hemkänsla ochörighet och pásátt gyna hälsa och välm nde。En slutsatsäven frán detta delprojektär att det betyder mycket hur arbettet organizeras och att personalins erfarenhet och kunskap tas tillvara(英国体育协会)。

Viktigt att utnyttja utemiljön i várden公司

–曼·坎·尤特forma by ggnader för att stödja en god boendemiljö。男人们痛恨维克蒂加·阿特·安娜·德·洛卡勒och-utemiljöer man har páett medvetet sätt。För det krävs báde kunskap och mod,säger Lena。

Hon har sett flera exampel päldreboenden med farmatiska trädgárdar,som de boende av olika anlednigar inte kan utnyttja。

–En mindre fin trädgárd som de boende har möjlighet att ta sig until i vardagenär viktigareän att ha En fantatisk park som man inte använder。

我通过hemtjänstpersonalens mobiletefon eller genoma att personalen fár information of brukarens behov经由en särskild QR-kod编程了har forskare ocksáunders-kt hur rehabilizeringen I hemmet aväldre skulle kunna underslättas med IT-stöd,通过hemtj-nstpersonalens-mobiltelefon eller-genom brukarens-behov的个人信息样本。

Innovativ teknik kan ha stor betydelse för en bättre fungerandeäldreomsorg,konstaterar Lena,男人们经常光顾迪斯库西翁förenklad och insatserna punktisa。

Ny-teknik másteutgáfrán várdens behov

–För nágraár轿车kom idén att man ska införa surfplattor i allaäldrebounden。Detär väl fint公司。男人在laddar den?Var ska den förvaras?Och hur integreras surfplattorna iövrig verksamhet?尊敬的阁下,在数字时代,我是一个年轻人。

–Om vi ska dra nytta av ny teknik iäldreomsorgen,máste vi stämma av med brukarna och med personalen som jobbar i vardagen。

阿尔德雷姆索尔根·斯图拉·乌特马尼加(Aldremsorgen stár inför stora utmaningar)。Sverige har enáldrande befolkning där antalet personeröver 80⁄r förväntasöka med 50 procent,30万人,2020-talet以下。Vi förväntar oss dessutom en alltmer menisfull ochälsosamálderdom.(全方位脑膜覆盖)。Kompetent个人kommer,enligt Lena,att bli en avgörande fråga。

projektet spritit resultat frán下的Forskarna har löpande未来护理直到阿尔德雷蒙斯根·阿克特勒。蒂尔·赫斯滕·普莱纳斯(Till hösten planeras ytterligare)神学院院长弗尔·科穆纳拉·贝斯鲁茨法塔雷(för kommunala beslutsfattare och verksamhetschefer liksomör)了解科特斯科尔(köterskor)och annan vörd-och omsorgspersonal。

Lena hoppas att项目将slutsatser ska bidra,直到mindre detaljstyrning av arbetsupgifterna inomäldreomsorgen,och enökad status för den erfarenhetsbaserade kunskap som várd-och omsorgs personal besitter。

–头骨骨骨骨,och samtidigt bidra,直到en-mer attraktiv-arbetsmiljö。

Gráhá钻井工lutar sitt huvud mot kattuvud。

安提尼格特·恩萨马·阿尔德雷

从ensamhet kan leda到psykiska och fysiska sjukdomar som kostar báde i mänskligt lidande och stora várdresserser。阿尔德雷·阿尔斯基尔特(Al ldreärärsärskilt drabbade),och isolering har visatsöka risken för hjärt-och kärlsjukdomar,stroke,demens och psykisk ohälsa。

雷杰林根·维尔(Regeringen vill satsa)900米尔琼·克朗诺·福尔(miljoner kronor för att förebygga och bryta ensamhet i samhället)。布兰德·安娜特·斯卡·孔穆纳地区erbjuda hälsosamtal,直到framför alltäldre的个人som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende。

Satsningen skaäven stärka idrottsrörelsens arbete med idrott-föräldre。Dessutom ska en nationell strategi mot of rillig ensamhet tas fram ett stöd för arbettet framöver公司。

文本:亨利克·伦德斯特罗姆(Henrik Lundsröm),福特·马加辛(Forte magasin)

Artikeln kommer från Forte Magasin,forskings rådet Fortes tidning om forsking för människors hälsa,arbetsliv och välfärd。 Klicka här för en kostnadsfri prenumeration公司。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村