图片:Niklas Hamann,Unsplash
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln kommer frán redaktionen páforskining.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

De nya AI-verktygen kan effktivisera mánga arbetsupgifter–och kommer att páverka arbetsmarknaden。Exakt hurär oklart,men den artificiella hjälpredan lär skapa nya教授snarareän orsaka massarbetslöshet。Och nán más ste ju hálla koll páAI:n。

När företaget Open AI lanserade ChatGPT hösten 2022 blev-det fart páspekulationerna om hur mánga och vilka yrken som kan komma att utföras av chattrobotar eller andra AI-verktyg。男性redan före ChatGPT hade forskare sp/tt om hur mánga jobb som skulle ersättas av intelligenta datorer。För tioár轿车安托格·德·布里蒂斯卡(antog de brittiska for karna Carl Frey och Michael Osborne)att 47 procent av anställda i USA风险评估。Sáblev检测积分。

–Vilka jobb som kommer att försvinna och inte,är inte helt lätt att säga。男人们吃了一些乌特弗·瓦尔迪格特(utför väldigt)的鸡尾酒(fár nog rannsaka sig själv)。记者索姆巴拉·斯基里弗·姆胡斯帕·林加尔·哈尔朱(som bara skriver om husförsäljningar har ju ersatts för länge轿车)、säger丹尼尔·吉尔布拉德(Daniel Gillblad)、AI厨师记录的未来och for kningsrádgivare páAI Sweden,ett nationellat AI center som samlaröver 100 samarbet spartners inom näringslivet och akademin瑞典国家艾滋病中心。

Flera redaktioner köper idag在短信中写道,直到示例husförsäljningar och sportresultat av externa företag som and vänder textrobotar。

AI-verktygen有效病毒载体

我是AI och den framtida arbetsmarknaden utgár forskarna ifrán vilka矿渣arbetsupgifter AI skulle kunna utföra的研究人员。Därmed kan man ocksásäga nágot om vilka yrken som kan páverkas。

麦肯锡咨询公司Sverige i höstasär对经济前景的了解可能是第一次。

图片:Razvan Chisu,Unsplash

Sákan AI páverka näringsliv och arbetsmarknad(圣加尔各答)

Till skillnad frán tidigare artificiell intelligens har generativ AI störst potential att automatisera komplexa arbetsupgifter,bland annat sádana med koppling until beslutsfatande och samarbete。

Här en prognos för dess betydelse公司:

 • Denökade användningen av generativ AI kommer att páskynda anammandet av all artificiell intelligens公司。Detta beräknas kunna leda直到att automatiseringen i samhället tidgareläggs med tioár jäm fört med McKinsey全球研究所蒂迪加尔·乌普斯卡丁格尔。
 • Generativ AI,som dagens chattverktyg,har potential att bidra med upp to 309 miljarder kronor to Sveriges BNP fram to 2045。
 • De affärsfunktitoner som beräknas ha störst värdeskapande potentialär Marknadsföring&försäljning(2045年前为52-83百万克朗),Mjukvaruutveckling(2045年底前为40-83百万克朗)och Kundverksamhet(2045年初前为23-32百万克郎)。

凯拉:Generativ AI–den ekonomiska potentialen för Sverige,麦肯锡斯维里奇,2023年

 • 300 miljoner heltidsarbeten i USA och Europa kan komma att automatiseras公司。
 • 全球kan AI komma attöka BNP med sju procent。

卡拉:Goldman Sachs i mars 2023

福拉·甘亚尔·胡尔·伊尔科纳·科默(Fráganär hur yrkena kommer att páverkas)。

Detär viktigt att lära sig använda den här typen av verktyg;丹尼尔·吉尔布拉德先生。

–Om manär厨师kanske man ocksámáste tänka ett steg längre och inte bara se páde verktyg som finnsöppet tillgängliga,uta vilka möjligheter som finnsatt bygga nágot eget som hjälper personalen och versksamheten。直到exampel en egen,实习生chattbot som kan ge stöd baserat páinformation som finns i organizationen,säger han。

Fredrik Heintzär教授i datavetenskap vid Linköpings Universite och har forskat om AI i merän 20⁄r。Han tror inte att mängder av jobb kommer att försvinna för att AI kommer-i arbetslivet。Däremot kommer mánga arbeten att förändras,vilket ställer krav pákompetensutveckling。

–Trendenär att AI-systemen blir allt bättre páatt svara páfrágor och dáblir människans roll snarare att stálla rätt fr gor och轿车kritskt granska och vidareutveckla de svar man fár,säger Fredrik Heintz。

机器人spelar音乐键盘。
图片:鬼魅摄影

Jobb som kan komma att förenklas eller ersättas av AI公司

 • Kundtjánst–AI-baserade聊天室och röstassinter kan hantera enklare kundförfrágningar,vilket minskar behovet av mänskliga kundtjänstresentanter。
 • Datainmatare公司–AI kan automatisera支持som tidgare krävde manuell数据管理。
 • 法学家–AI数据库程序kan utföra uppgifter som tidgare utfórdes av jurister,som dokumentanalysis och rádgiving。创业公司Harvey har tagit fram en sprákmodell byggd páChat GPT-4 som juristfirmor kan använda för att,直到granska kontrakt。
 • 拉卡尔–AI kan an vändas för att分析仪medicinska bilder och uppgifter。
 • Transportarbetare公司–人工智能基础贸易系统是一个最佳的运输方案,也是一个运输方案。
 • 记者–AI数据库verktyg kan hjälpa,直到att automatisera uppgifter som sökning och sammanställning av nyheter。谷歌arbetar nu med att ta fram ett verktyg,kallat Genesis,som ska fungera som en assistant to journalister。
 • 雷克雷塔雷–AI数据库系统kan användas för att screena CV och matca kandidater till jobb,vilket kan minska tiden som rekryterare lägger páadministrativa uppgifter ochöka effektiviteten i rekryteringsprocessen。
 • 福斯卡尔–AI kan hjälpa till att utföra uppgifter som tidgare utfórdes av forskare,som data analysis och experience,vilket kan minska antalet anställda-inom forsking。

卡拉:Konjunkturrór dets 2023年的融洽关系。Strukturomvandling pásvensk arbetsmarknad:konsekvenser och policyátgärder–SNS公司

Enskilda personer vinner mest påAI verktygen i jobbet公司

AI-verktygen blir med and ra ord medhjälpare som kan utföra vissa arbetsuppgifter snabbare och därmöka productiviteten公司。直到skillnad frán tidgeare automatiseringar,直到med hjälp av mekaniska robotar,gynar det här inte bara företagsägarna。

–只有nuär det enskilda personer som blir mer effktiva med hjälp av de här verktygen och kan fámer gjort。Därmed blir det de enskilda som tjänar pádet,och inte som förr när fabriksägaren tog hela vinsten。

直到示例kan en anställd som blir mer produktiv kräva högre lön,eller gáner i arbetstid med samma lón。

弗雷德里克·海因茨(Fredrik Heintz tror att fler nu kommer att fábyta karriär oftare och att det kan vara aktuellt för staten att gripa in med nód)在米兰获得了满贯。För Förändringen在新闻发布会上发言。

–AIär en teknik somörändrar and ra teknologier sáomvandlingen gár fortare,ochöverlag kommer förándringen att vara till det bättre。Ett konkret exampelär framtagningen av covid-vaccin som tack vare AI kunde utvecklas snabbare och där produktionen snabbare-kunde skalas upp och dessutom med högre kvalitet公司。

图片:Ross Sneddon,Unsplash

弗勒AI-yrken enligt ChatGPT

Införandet av artificiell intelligens(AI)i samhället har potential att skapa och páverka en mängd olika yrken.Vi frágade ChatGPT vilka nya yrken som kan uppstái och med AI intág páarbetsmarknaden。Härär nágra kompletterande示例:

 • AI-utvecklare och ingenjörer:Enökad efterfrágan páAI-teknologier skapar Enökad-efterfr-gan pyrkesverksamma som kan utveckla och under hálla dessa系统。
 • AI-etik och政策:Eftersom anvándningen av AI reser etiska och juridiska frágor,kommer yrken som fokuserar páAI-etik och policy rádgiving att bli viktiga för att säkerställa ansvarsfull användning av teknologin。
 • AI-tränare och专业人士帕马斯基宁:Dessa yrkesverksamma skulle vara ansvariga för att träna och optimera AI algoritomer för att säkerställa att de fungerar efvektivt och ansvarsfullt。
 • hállstekniker下的机器人设计师:Medökad användning av robotik och automatisering kommer efterfrágan páyrkesverksamma som kan designa och under hálla dessa system attöka(Med kad an vándning av robotick och自动化公司)。
 • Cybersäkerhetsexperter för AI:Att sákerställa säkerheten för AI系统blir allt viktigare,och därmed kommer efterfrágan pá专家inom cyberäkerheat med fokus páAI Attöka。
 • AI-översättare公司:Med framsteg inom maskinöversättning kan det finnas enökad efterfrágan páyrkesverksamma som specializer sig páatt finjustera och förbätraöverssättningar generade av AI。
 • AI-marknadsförafe公司:För att effectiktivt an vända AI inom marknadsföring kommer det att finnas efterfrågan påspecialter som Förstår hur man an vänder AI För att Förbättra kunduplevelsen och marknadsföringstrategier的作用。
 • AI-förändringsagenter公司:Att införa AI i organizationer kräver of taörändringshantering och utbildning公司。伊尔肯·索姆福库塞拉尔·帕特(Yrken som fokuserar páatt under lättaövergángen),直到AI kan bli vanliga。

“Detär viktigt att notera att denna lista inteär uttömmande och att utvecklingen av nya yrken kommer att fortsätta att anpassa sig直到de framsteg somörs inon AI och teknik。Detär ocksámöjligt att befintlga yrken kommer att omformas och kräva nya färdighter i ljuset av den teknologiska utvecklingen。”

卡拉:ChatGPT

AI:s roll varierr i olika yrken

Bertil Rolandsson,社会学教授vid Göteborgs Universite,forskar om hur arbetslivet páverkas av digitaliseringen。Han manar till försiktighet när det gäller att förutspáhur AI kan komma att páverka olika yrken。Ett av de yrken som Han själv har studeratär放射科医师,även kallade röntgenläkare。

–När det gäller de radiomer vi följt sáser man att AI ger en möjlighet att gräva djupare och for ka i enskilda patiers的情况。Det ställer ytterligare krav påradiologernas omdömen och att förståden data som de baserar besluten på。

Sásnarareän att radera olika yrken förväntas AI kunna ersätta vissa arbetsupgifter。奥奇·蒂尔夫罗尼亚(Och tillföra nya)。Nágon máste小跑,直到到达här algoritmerna fungerra。Vilken roll AI kommer att fávarierra med yrke村。

–我在AI ger lika effekt I olika sammahang,men tekniken fár olika effectt beroende pásammahang。

Inte alltid en tidsvinst med AI–máste granskas公司

Bertil Rolandsson在研究中说,这是一个很好的例子。Där framgár att till example tekniska manualer skulle kunna maskinöversättas utanágra större问题。阿尔文·尤里迪斯卡短信员头骨i托林·库纳沃斯·塔斯av en maskin。

–《第六次交流的男人》,贝斯克列夫·德特塞特·诺加(beskrev det som att det inteblev nágon större tidsvinst,för texten másteändávara korrekt och juristerna fick därf r arbeta väldigt noga med att kontrollera kvaliteen pátexten,säger Bertil Rolandsson。

Magnus Lodefalkär docent i nationalelekonomi vidrebro universite,forskare vid forknings institute Ratio och en av grundarna av AI-Econ Lab,ett tvärvetenskapligt projekt som ska ta fram forkning om hur AI kan komma at páverka arbetsmarknaden。

AI kanöka productiveten sáfler anställs

汉·梅纳尔(Han menar att den begränsade)将一些芬兰人归入omrádet inteär särskilt alarmistisk uta pekar pásmíeffekter pásysselsättningen。在AI i vissa fall kan ersätta människor,kan det leda直到produktivitietenökar och företagen kan anställa fler。

–男子det betyder inte att det inte blir större förändringar pálängre sikt,ochäven om AI inte páverkar sámycket páenövergripande nivásákan det pöverka vissa yrken och branscher merán andra。Därförárär det viktigt att förstáhur olika grupper páverkas och det vet vi inte sámycket omän,säger Magnus Lodefalk。

只有nu arbetar AI-Econ实验室医学博士att ta fram en metod för att mäta hur AI kan páverka olika yrken。Deras preliminära modell visar att kontorsarbetare,särskilt de med fásociala interakitioner,kommer att páverska mer n fabriksarbetare。

Användning av AI-sökmoter kräver kompetensutveckling公司

AI har diskuterats轿车1950-talet,men detärörst under det senasteáret som tekniken har blivit lättillgänglig för vem som helst。Att använda ChatGPT eller谷歌实验者AI-sökmotor Bardär inte särskilt svárt,även om det kräver träning Att fáfram anvándbara svar och ett kritsktöga páde svar som levereras。

Chatt-verktygen kan skapa eget材料

Generativ AIär ett begrepp som beskriver datastyda processer som producerar text eller bilder公司。Ordet generative strör för att artificiell intelligences framställer ná得到了一些信息。直到skillnad frón särskiljande AI som kan svara páfrágorom,直到示例vad en viss bild föreställer。

Exempel páverktyg som and vänder generativ AIär ChatGPT、Bing AI、My AI i SnapChat och Googlesökmotor Bard。

En chattrobot kan直到示例skamlöst hitta páett svar nár man frágar den nágot。När forskning.se frågade ChatGPT:N om nyttan medålyngelledare(这是一个很好的例子)fick vi ett svar som inleds sáhär:“奥林格列达拉(lyngelledareär)在术语som används inom organizationer och företag för att beskriva individer som har en relativt nyckelposition i ledarskapet och som leder och stöder andra yngre eller mindre erfarna medarbetare”

在AI-världen kallas det här en幻觉中,ochärrett av skälen till varför de flesta som arbetar med nágon typ av research inte riskerar att bli ersatt av en chattrobot。奥特蒙斯顿国际。

Daniel Gillblad,支持AI瑞典弗拉拉尔幻觉医学博士罗博滕斯·布里斯坦德·埃尔法伦赫特。
–Om nágonting har gjorts väldigt mánga gánger kommer den att vara bättre när duäller frágan。Om massvis med människor har skrivit Om det härämnet tidgare sáblir den bättre公司。

文本:Johan Frisk,páuppdrag av forsking.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村