圣多赫·米约尔

乌普萨拉大学för kunskap,kulture och kritisk dialog。斯加尔朱达大学,社会文化学院。Kulturarv,传统主义者och ett aktivt studentlivär viktiga delar av den bredare bildningsmiljön。Väl fungerande arbets-och utbildningsmiljöer understödjer utbildning och for kning avögsta kvalitet och relevans公司。

乌普萨拉大学verkar i stadsmiljöer som präglas av utveckling och förnyelse,bóde i Uppsala och Visby。Uppsalaregionen har stark förmága att attrahera människor,företag och组织者med kunskap,kompetens och kapital。乌普萨拉大学ska vara en aktiv och drivande第i部分乌普萨拉斯och Gotlands创新系统och bidra至ett hállbart samhällsbyggande。Förnyelse och utveckling ges utrymme samtidigt som traditioner och historiska värden Fár bidra直到att skapa en miljösomär attraktiv,öppen och inkluderande。

乌普萨拉大学(Universitesmiljöerna i Uppsala och Visbyär unika)。Kulturvärden ska bevaras samtidigt som miljöerna ska supplievas som trygga och levande för dagens medarbetare och学生。萨姆维坎医学院科姆蒙大学,och and ra externa aktörer bedriva lángsiktig planering av báde fysiska och sociala miljöer地区。

世界大学(Universitets verksamhetsstöd bestár av universitetsförvaltningen)、大学图书馆(Universitites liblioteket)、乌普萨拉大学(Uppsala universitet Innovation samt stödfunktioner vid vetenskapsomróden,fakutter och institutioner)。基因组管理员斯特德,rád och sakkunskap skapar verksamhetsstödet förutsättningar för universitet at bedriva sina huvuduppgifter och násittövergripande mál。Verksamhetsstödet säkerställeräven rättssäkerhet och effektiv resursanvändning i myndighetsutövning大学。

Verksamhetstödet ska vara samordnat,效果良好

大学是一所大学。Kvalitet och effektivitet i universitets stödfunktioner uppnás genomökad samordning samt en tydlig ansvars och arbetsfördelinning大学研究生院。结果是som avsätts för stödfunktioner ska användas kostnadseffektivt och alltid med utgángspunkt i kärnversksamhetens behov。Universitets verksamhetsstöd ska utveckla arbetssätt och administrativa处理器med omvärldsanalysis och for kningsbaserad kunskap som grund。

Teknik och stöd för möten och e-läranda ska utvecklas公司

Tekniken för digitala och virtuella möten ska vara lättillgänglig,健壮的och láttanvänd。乌普萨拉大学,med verksamhet páGotland och med vidsträckta utbildnings-och forkningssamarbeten,ska ligga i framkant när det gäller teknik och kompetens för sádana möten。Det ställer krav pár正在投资任何teknik och i kompetensutveckling。

乌普萨拉大学

哈尔姆加·洛卡勒·弗鲁特比尔德宁大学(Universitetet har mánga lokaler för utbildning och forsking),像是科索姆图书馆(bibliotek)、穆塞尔大学(museer)、特拉德加·奥赫大学(trädgárdar och)和拉维尔卡姆赫特大学(verksamheter av högt kulturalhistoriskt värde belägna centralti en snabbt。Den bredera akademiska miljön i Uppsala omfattar ocksástudentnationer、kárer、föreningar och lärda sällskap som bidrar,直到en-attraktiv-bildnings-och studiemiljó。大学的雄心在于培养一批优秀的人才。

Samverkan med kommun och地区

哥特兰大学。伯伦德大学(Universiteteär beroende av att finnas i attraktiva stadsmiljöer och kan ocksábidra)至乌特维克林根大学(utvecklingen av dessa)。

Texten ovanär hämtad ur公司乌普萨拉大学策略师.

法勒日·乌普萨拉大学

脸书
instagram程序
推特
youtube网站
链接(linkedin)