数据密钥策略

代表乌普萨拉大学的av personupgifter

Här finns information om hur vi,Uppsala Universite,hanterar personupgifter,som vi behöver för att fullgöra vöra skyldigheter mot t.ex,studenter,samverkande parter,leverantörer,besökare och anställda。Vi följer dataskyddsförordningen och anpassar vára rutiner kontinureligt sáatt den behandling av personsuppgifter som Vi ansvarar för inte kränker individers fri-och rättighteter。

乌普萨拉大学(Uppsala universitetär ansvarig för)都在处理一个人的问题。帕登·哈拉尔·韦布西丹·沃尔卡拉·维梅尔(Páden här webbsidan förklarr vi mer i detalj hur dina personupgifter behandas hos oss)。

Uppsala Universite t behandlar personupgifter i enlighet med Europaparlarrayets och ródets förrdning(EU)2016/679,dataskyddsförordningen。《通用数据保护条例》的生效日期。

Tjánsten följer EU:s dataskydsdirektiv i enlighet med GéANT数据保护行为准则。

Vad gör Uppsala大学医学专业人员?

Uppsala Universite t behandlar personuppgifter för att uppfylla várt uppdrag som statlig myndighet och Universite乌普萨拉大学行为人支持者。沃尔特·阿特·蒂尔汉达·拉·霍格拉西格(Várt uppdragär att tillhandahálla högklassig)为萨姆维尔卡·梅德·萨姆哈莱特(samverka med samhället)提供了支持。

乌普萨拉大学的所有行为举止都很得体。Behandlingen skall hae en rättslig grund公司。Iörhállande直到studenterär det of ta somett领导我的myndighetsutövning ochi为他提供了服务。Endast de personuppgifter som behövs förändamálet fár behandas。

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandas kan du som student eller enskild fágenom att ansöka-om ett registerutdrag的详细信息。杜坎·奥克斯(Du kan ocksákontakta Uppsala Universites)数据中心(dataskyddsombud@uu.se).

Kontakta数据kydsombudet

维尔卡个人支持者萨姆拉·乌普萨拉大学在吗?

乌普萨拉大学的学生们一直到毕业后才开始上课。德瓦利加斯特·安莱丁加纳(De vanligaste anledningarnaär att duär study)学生、福斯卡(forskare)、德尔塔加雷(deltagare i en studie)、安斯泰德(anställd)、德尔塔加雷(deltagare i en konferens)、埃勒·安娜·安斯泰宁(om du söker en anstállning)、埃勒·杜·阿夫·安南·安莱丁(eller om du av annan anna。

来自挖掘的最后一个目录的Den mesta av denna信息。我看到samlar viäven在un andra källor的uppgifter,以Skatteverket eller Centrala studiestödsnämnden为例。Varför detta eventuellt görs informerar vi om i det enskilda fallet(瓦尔弗·德塔事件)。

De personupgifter vi behandlarär of ta nágot av det nedanstánde:

 • Kontaktininformation som namn,address,telefonnummer och e-post公司。Personnummer behandas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller förr att samordna dina uppgifter mella system fór att-säkerställe enhetlighet i信息挖掘。
 • 银行-och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera。
 • 个人支持者som inhämtats inom ramen för deltagande正在进行研究。
 • 学生信息乌普萨拉大学的学生信息。
 • 信息来自hur du använder vára webplatser,i syfte att förbättra anvándarvänligheten pádem,通过kakor(“cookie”)示例。
 • 信息vid deltagande i konferenser eller kurser。
 • 个人信息提供者som behövs för anställningen eller om du sökere en亲近医院oss。
 • 乌普萨拉大学个人助学金

Hur skyddas dina personupgifter?

乌普萨拉大学ansvarar för att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organizatoriskaátgärder。奥特加·德尔纳·斯卡瓦拉·萨达纳att de säkerhetsställer en säkerhetsnivásomärämplig i förhállandet,直到风险med behanlingen。Säkerhetsaspekterna innefattar en bedömning av konfidentialite,riktighet och tillgänglighet(kallat KRT)för att Säkerställa en adekvat skydsnivár tekniska och andra skyddsátgärder。Det kan t.ex、innebära att enbart behöriga personer fár tillgáng til uppgifterna、att uppgiferna krypteras、att de lagras i särskilt skydade IT-miljöer och att upggifterna säkerhetskopieras。

Vem kan komma att ta del av dina个人助理?

我的信息来自乌普萨拉大学的视频。Allmänna handlingarär uppgifter som inkommit till,upprättats hos eller som förvaras vid en myndighet。Personuppgifter i t.ex.ett注册kan vara allmän处理och de kan ocksávara ofentliga。我的个人信息来源于我的个人信息来源(t.ex.om hälsa)。Om en uppgief begärs ut som en allmänna处理görs alltid en sekretessprövning mot bestämmelserna i offentlighets-och sekretesslagen(2009:400)。Känsliga personuppgifter omfattas av ett s.K.omvänt skaderekvisit(att uppgiftenär hemlig om ett utlämnande av uppgifden helt säkert inte kan válla men eller skada för den upggiften berör)och lámnas i principal aldrig ut。

Utöver detta kan dina uppgifter användas i várt arbete med partners inom for knings projekt,直至leverantörer eller,直至andra parter som behöver ta del av dem,直至följd av avtal mellan oss。Vi behandlar ocksáuppgifter som ett领导了一个ett allmänt intresse t.ex,以支持eller i vár myndightsutövning eller págrund av en rättslig förpliktelse som Uppsala universitet har。

En uppgify av all mänt intresseär En uppgiff som vi máste uppfylla enligt lag eller med stöd i lag,men som inte direct ingár i vára myndightsuppgifter。

维德维尔福林·阿夫(Vidöverföring av personupgifter)直到安南(annan)的一部分,skyddar vi dem med de juridiska,organizatoriska och tekniskaátgärder som krävs。

Vi lämnar aldrig ut personupgraft直到andra uta stöd i落后。

Hur länge sparar Uppsala Universite的个人支持者?

维斯帕尔·迪纳的个人支持是恩达斯特·斯拉恩格·索蒙达姆让梅德·贝南丁·克雷沃,埃勒·斯拉恩格·索蒙达姆雷沃vs i lag。

 • Om du t.ex.är anställd behandra vi dina personuppgifter sálänge det behövs för att administra anstä)söllningsförh llandet。
 • Om duär学生behandar vi-dina personupgifter sálänge duár学生vid Uppsala Universite。
 • Om duär deltagare i en studie behandlar vi dina personupgifter sálänge som det behövs för att säkerställa forskingens kvalitet研究。

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personsupporter i dessa i enlighet med Vad som gäler enligt tryckfrihetsförordningen(1949:105),arkivlagen(1990:782)samt Riksarkives föreskrifter。我认为这是一个很好的例子。

Oh verföring av personuppgifter至tredje陆地

Vi delar ibland personsupporter med andra länder inom eller utom EU/EES(t.ex.USA),framför allt när det gäller internationaleller forkningsprojekt公司。我击败了安斯瓦拉六世·福勒·阿特·维勒·vára samarbet spartners vidtar de juridiska,organatoriska och tekniskaátgärder som krävs福勒·斯凯达·迪纳(för att skyda dina)。Duär redan eller kommer att bli informerad om detta om det blir aktuellt公司。

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen公司

Dataskyddsförordninger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Uppsala大学:

Rätten直到tillgáng

Du harätt att begära svar páom Uppsala Universite t behandlar personupgifter om dig,och att fáen kostnadsfri kopia av de personupfifter som behandlas en gáng perár。Det kallas of taör ett寄存器输出。我从behandlingen、som dessändamál、kategorier av personupgifter som behandlas、förutsedd lagringstid m.m.Uppgifterna hämtar vi frán vör förteckningöver personupggiftsbehandling ar som vi för löpande中获取了梅德·恩·丹·贝加兰·勒姆纳·乌普萨拉大学的信息。

Begär ett寄存器输出

Rätten till Rättelse村

乌普萨拉大学的Du harätt att begära att fádina personupgifter hos Uppsala universite rättade om deär felaktiga。杜坎(Du kan)在乌普萨拉大学(Uppsala universitet)担任格勒德塔(göra detta med ett kompletterande utlástande)和康塔克普尔森(kontaktperson)的厨师埃勒(eller forskingsledare)。Viär skyldiga att rätta felaktiga personupgifter utan onödig fördröjning(维亚·斯基尔迪加·阿特·塔·费拉克蒂加)。Vi behöver dock inter rätta dina uppgifter om de endast behandas för att dokumentera färdigställd forskining公司。

直到升级

Du harätt att fádina人员支持Uppsala Universites系统的综合处理。升级som vi kan radera kan t.ex。vara om deär av tillfällig eller ringa betydelse som om du hoppar av din utbildning。Dákan uppgifterna raderas efter en tid(警告)。

Rätten一直到现在,他都在为研究人员工作。

Om Uppsala Universite t inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl,kommer vi att begränsa behandlingen av dina upggifter till to att endast omfatta det som krävs för att uppfylla vára skyldigheter enligt de bestämmelserna。

Rätten till begränsning av dina personupgifter(直到begránsning av dina人事支持专员)

这是一个很好的例子。Det innebär att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifikaändamál律师。Vi kommer att begränsa behandlingen i följande秋季:

 • Om du hävdar att personuppgifterna inteär korrekta och vi behöver tid att kontrollera upggifternas riktighet。
 • Om du invänder mot behanding som utförs av oss。Behandlingen begränsas一直到behandlinge avväning hargjorts mellan dina skäl för invändningen och de skyldigheter,直到behandling vi kan ha avättigade skä)。
 • Om du anser att vi ska radera personupp gifterna,men vi inte kan göra detta av nágon anledning公司。

Rätten att invända mot behandling公司

杜哈拉蒂(Du harätt att göra invändnigar mot behandling av dina personupgifter hos oss i vissa fall)是埃勒·乌特比尔德宁斯维克萨姆赫特(eller utbildningsverksamhet)的榜样。Vi kommer dáatt upphöra med behandlingen om Vi inte har tvingande skäl til to the fortsätta med den,eller om behandligen krävs för att ta tillvara rättsliga ansprák som Vi kan-ha(t.ex.gentemot en avtalspart/leverantör)。

福禄戈

Om du har frágor Om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid Uppsala universitet,den ansvariga för ett projekt eller en kurs,eller Uppsala-universitets dataskyddsombud(dataskyddsombud@uu.se).

Mer信息

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube(youtube)
链接(linkedin)