福斯克宁斯提克

维德·乌普萨拉大学(Vid Uppsala Universite läggs stor vikt Vid for kningsetisk medvetenhet och at god for kning sed efterlevs.)。Samhället,医学博士,医学博士,医学博士,医学博士,医学博士,医学博士。Därförárär det självklart att varje forskare ska säkerställa ett redligt förfarande。Högskolelagen stadgar att i“Högscolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskingssed värnas”。埃特大学埃勒·恩·霍格斯科拉(eller en högskola)som fár misstankar om brott mot god forskingssed har en skyldighet att utreda misstankarna eller skicka dem till den nationella nämnden för pr vning av oredlighet i forsking。

圣汉特斯·安马·林加与奥雷德利赫特

Frán den 1 2020年1月1日,regleras Frágor om oredlighet i forskning av lagen Lag(2019:504)om ansvar för god forskingssed och prövning av oredligheat i forscning。Enligt den nya lagen ska anmälningar om oredlighet i forskining(FFP–fabricering,förfalskining och剽窃)utredas av en särskild nationell nämnd,Nämnden förövöv ning av oredlighet i forskining先生·Nämndenär placerad Uppsala,i Etikprövningsmyndighetens lokaler。

维德·乌普萨拉大学(Vid Uppsala universitet finns numera Nämnden för utredning av avvikelser fráN god forskingssed,NUAF)。Nämndenär ett stöd till rektor i frágor som rör bl.a.avvikelser fróN god forskined och i at taällning to vilka anmälningar om oredlighet somöröverlämnas till den nationella Nämnden。哈莫特·巴克伦德av den nya lagen infört大学riktlinjer som ska säkerställa universitets efterlevnad av de nya bestämmelserna,UFV 2019/1612年.

乌普萨拉大学Nämnd för utredning av avvikelser fráN god forskingssed kan du göra detta via l jande电子邮箱:nuaf@uu.se.

朱尔夫·罗斯克(Djurförsök)

Alla djurförsök som genomförs vid Uppsala universitet har godkänts i förväg av den regionala djurvörsoksetiska nämnden。Nämnden bedömer om nyttan avörsöket uppväger lidandet som djuren förväntas supplieva。

乌普萨拉大学Mer om djurförsök vid

埃蒂克普罗夫宁

2004年1月1日,来自埃蒂克普罗夫宁的infördes Lag(2003:460)forskning som avser människor。Lagen gäller bland annat对som innebär ett fysiskt ingrepáen person eller utförs páett sätt som kan páverka en person fysiskskt eller psykiskt,och研究人员pábiologiskt材料som kan-härledas til enskilda personer进行了研究。

继2008年埃因德林·拉根下台后,弗莱尔·typer av forskning under lagen:forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter ska i fortsättningen etikprövas oavsett om deltagaren lämnat sitt samtycke eller inte,och forskning som-utförs med en metod som inne beär uppenbar risk att skada deltagarer ska alltid etikpvas,vilketäven kan gälla enkäter eller intervjuer公司。

在lagen kanändáha intresse av att projektet prövas的领导下,我们取得了一些成绩。Många tidskriffer och konfernser kräver forskningsetiskt tillstånd för att publicera eller låta ett föredrag hållas是一位公众人物。Forskare och研究中心kan vilja fáetiska rád om ett projekt supplievs känsligt i and ra avseendenän vad som täcks in av lagen。Dákan ett rádgivande yttrande inhämtas公司。

康塔克

乌普萨拉大学的Vid frågorövergripande arbete och strategi för forskingsetik och god forskingssed教授,科塔克塔·斯特凡·埃里克森(kontakta Stefan Eriksson),被诅咒的雷克托尔斯·德福尔神.

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube(youtube)
链接(linkedin)