Artikel frán公司查尔默斯·特克尼斯卡·霍格斯科拉

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

De sammanlagda utsläppen av skadligaämnen frán sjöfarten innebär alarmerande miljörisker,enligt forskare公司。Båtbottenfärg och vatten från skruprar,som ska rena fartygens avgaser,ligger bakom merparten av de farliga utsläppen。

传统的生活方式是miljöriskdedömningar beräknas utsläpp från sjöfart från en källaåt gången。Det kan till exampel handla om vilken risk koppar i bátbottenfärger医学院。男人喜欢所有的industryär sjöfart en verksamhet med flera utsläppskällor。

–Ett enda fartyg st-rör väldigt mánga olika typer av utsläpp。Det rör sig bland annat om grá-och svartvatten,Det vill säga utsläpp frán dusch,toalett och avlopp,samt utslápp frñn bottenfärg och skrubervatten。Detär där för viktigt att se till den samlade miljörisken i hamnarna,säger forskaren Anna Lunde Hermansson vid Chalmers tekniska högskola。

Hundratals kubikmeter förorenat vatten varje timme公司

在1970年的talet轿车上,人们发现了一种新的肾素系统。Havsvaten pumpas upp och sprejasöver avgaserna,vilket gör att utsläppen av svavevelföreningar inte nár luften。

Fartygen följer därmed de krav som infördes av Internationella sjöfartsorganisationen,国际海事组织,2020年。Problemetär att vattnet inte bara tarupp svavlet frán avgaserna,nágot som leder until kraftig försurning,uta ocksáandra förorenigar som tungmetaller och giftia organica föreningar。德特弗罗雷纳德·斯库鲁瓦特内特(Det förorenade skrubrevattnet)pumpas轿车方向,但我没有。

–Det finns inget reningssteg emellan,uta Det kan röra sig om flera hundratals kubikmeter kraftigt förorenat vatten som pumpas ut varje timme frön ett enskilt fartyg。Nuär visserliegen nya riktlinjer kring riskbedömning av dessa utsläppρgáng,menäven i dete fallet handlar det om at bedöma en utsláppskällaát gángen,vilket leder till en bristfällig helhetsbedómning av risken,säger Anna Lunde Hermansson。

Utsläpp frán fem olika källor研究人员

我一直在学习har Chalmersforskare tagit ett samlat grepp om utsläpp frán sjöfarten。

来自fyra olika hamnmiljöer och tittade páutsläppsniváer frán fem källor的信息。来自Köpenhamn och Gdynia的Tváav hamnarna bygger páverkliga数据。De valdes ut eftersom De har mycket fartygstrafik,ochäven en betydande andel fartyg med skrubbrar(德瓦尔德斯·埃夫特索姆·德哈·米基特·法蒂格拉菲克)。结果显示,萨曼拉格达·乌兹拉蓬·哈姆纳纳瓦尔第5类面容分别为13 gánger högreän den riskkvot som anses瓦尔第可接受。

Deövriga tváhamnmiljöernaär baserade pámodeller som används för riskbedömning internationalellt公司。德内娜·米尔乔恩·哈伦·埃根斯卡珀(Den ena miljön har egenskaper som utmärker en typisk hamn iØstersjön.)。Den and ra代表en europeisk hamn med ett väldigt effektivt vattenutbyte i形式av tidvatten。

Forskarna kunde konstatera att tre av fyra hamnmiljöer var utsatta för oaceptabel风险enligt den beräkningsmodell som användes。De ság ocksáatt utsläppen frán bátbottenfärg och skrubervaten stod för De högsta niváerna av farliga utslápp。

Samlad Belasting orsakar skadan公司

90°procent av de miljöfarlga metallerna och sákallade PAH,polycykliska aromatiska kolväten,kom frán skrubrevatten。Bátbottenfärgerna orsakade de största utsläppen av koppar och zink公司。

–Om man bara ser till en utsläppskälla kan riskniván bli lág eller acceptedel,men sl r man ihop de enskilda utsláppsksällorna uppnás en oacceptabel risknivós。Djur och växter som lever i en viss miljöoch utsätts för förronenigar och gifter bryr sigörstás inte om var utsläppen kommer ifrán,detär den samlade belastningen som orsakar skadan,säger Anna Lunde Hermansson。

Den enda hamnmiljösom hamnade páacceptabela niváer vid for karnas riskbedömning var modellen med störst vattenutbyte i形式为av tidvatten。

–Detär viktigt att komma ihág att Det förorenade vattnet inte försvinner,不丹运输公司vidare nágon annanstans。我是hamnmiljöerna kan det finnas en sorts acceptans för miljöpáverkan,att I just den här miljön har vi bestämt att vi har en industrial.när det förorenade vattnet däremot sk ljs ut sákan dete I stället hamna I ett känsligt omröde ochleda til nnu större konsekvenser。德塔阿诺得到了一些支持。Vi ser till den totala belastningen,hur mycket som faktiskt släpps ut i miljön,säger Anna Lunde Hermansson。

斯克鲁布拉·帕法提格

Att ha skrubbrar páett fartygär inget krav(斯科鲁布拉·帕特·法提格·克拉夫)。安装人员在更换之前一直在更换,直到重新安装。Skrupranna gör det möjligt för fartyg在fortsätta att an vända den betydligt billigare och mer förorenande tjockoljan的一个堡垒里。Tjockoljanär en restprodukt vid destillering av ráolja,ochanvänds numera enbart inom sjöfarten。

Sedan mitten av 2010-talet har antalet fartyg med skrubbrarökat轿车。视频研究2018年巴黎足球俱乐部178名法蒂格·梅德·斯克鲁布拉-伊达格·罗纳·福斯卡纳·梅德·德特雷杜布拉(fartyg med skrubbrar iÖstersjön–i dag räknar forskarna med det tredubbla)。Global rör det sig om ungefär 5 000 fartyg,vilket motsvarar runt fem procent av den totala fartygsflottan公司。

–男子detär de stora fartygen med hög bränslekonsumtion som installerar skrubbrar,eftersom detä)r mer lönsamt för dem,sávi räknar med att de stár för-nágonstans kring 30 procent av den totala bräns leförbrukningen,säger Anna Lunde Hermansson。

Förslag om utsläppsförbud i svensk skärgárd

尊敬的lyfteräven fram att an vändadet av tjockolja som fartygsbränsle dessutom går emot deåtaganden som IMO har sagt sig vilja göra,som att halvera utsläppen av koldoid från sjöfarten,直到2050年。Havs-och vattenmyndigheten och Transportstyrelsen har lagt fram ett förslag,直到Sveriges从att fórbjuda utsläpp av skrubbervatten páinre vatten,det vill säga det vatten som ligger inom svensk skärg rd。

–Detär ett steg i rätt riktning,men vi hade gärna sett ett kraftigare förbud som sträcker sigöver större havsomráden,samtidigt som vi förstör utmaningen för enskilda länder att reglera internationalells s s söfart,säger Erik Ytreberg,docent vid institutionen fór mekanik och maritima vetenskper páChalmers。

Vetenskaplig研究:

港口船舶活动中金属和多环芳烃累积环境风险评估,海洋污染公告。

康塔克:

Anna Lunde Hermansson,doktorand vid institutionen för mekanik och maritima vetenskapper,Chalmers tekniska högskola,anna.lunde.hermansson@chalmers.se

埃里克·伊特雷贝格(Erik Ytreberg),《för mekanik och maritima vetenskapper,Chalmers tekniska högskola,vid institutionen för-mekanik-och maritima vetenskper》,erik.ytreberg@chalmers.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村