Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln kommer frán redaktionen páforskining.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

Det skiljer sig stort mellan hur Sverige och EU hanterade fliktingkrisen 2015,och den efter Ryslands攻击乌克兰。Närheten och att människor flyr fráN ett sáuppenbart orättfärdigt krigär en anledning,enligt forskare(Näreheten och att-mánniscor fr N ett-uppenpart或ättf-rdigt-k。

Över sju miljoner ukrainare har hithills flyt sitt landing,直到följd av den ryska invasionen,och Sverigeär ett av de europeiska länder som haröppnat sina gränser入侵。2015年至2016年,德塔小跑至斯威里奇机场和欧盟机场,重新调整非政治性轿车飞行状况。格尔维·斯基尔纳德·普拉(Gör vi skillnad páflyktingar och flykting ar)?

乌克兰飞人菲克·欧米德尔巴特·斯基德

2022年2月24日,I gryningen den入侵乌克兰。Kriget har utlöst en av de snabbast växande flyktingsituationerna i Europa轿车和ra världskriget。

Redan den 4 mars sammaár tog EU:s medlemsstater det historiska beslett att aktivera massflykts direktivet,vilket innebär att ukrainska flyktingar erbjuds omedelbart och tidsberänsat uppehállstilstándi EU。

Flyktingströmmen 2015菲克·安纳特·莫塔甘德

Massflyktsdirektivet aktiverades aldrig under flyktingkrisen 2015,dáantalet skyddsökande frán bland annat Syrien och Afghanistan var historiskt högt。昂格恩、波伦·奥赫·特杰基恩(Polen och Tjeckien)–som tillsammans har tagit emot närmare tvámiljoner乌克兰轿车februari–ville dástänga sina gränser för skydssökande。

赫·科莫尔(Hur kommer det sig att stater agerar sáolika nu,jämfört med dá)?格尔维·斯基尔纳德·帕夫利克廷加或伯伦德·帕瓦尔·德科莫尔如果?

斯瓦伦·波尔(Svaren páfrágor)som dessaär komplexa,ochinet enskilt perspektiv kan ge full förstáelse。Men här ger fyra代表frán den akademiska världen och civilsamhället,var och en,sin syn:

维姆哈拉直到天空奥德瓦尔·波尔卡·贝鲁滕

–Sprákbrukare kategoriserar världen och människorna omkring oss。För det Första kan man använda olika benämningar För samma kategori,som“移民”, ”侵略者”, ”ekonomisk飞行“埃勒”里克蒂格飞行“,säger Karin Idevall Hagren,挪威斯德哥尔摩大学讲师。

尊敬的forskar påhur normer,她是一位社会关系人,她是一位在天空中飞行的人。。

För det andra såhar vi de egenskaper och handlingar som vi knyter to dessa kategorier,som“我一直在处理这件事,直到她去世来自克里格的att fly“,”utnyttja Sveriges välfärdssystem“,”贝奥瓦·斯基德“och”瓦拉·克里米内尔”.

Om tillräckligt mánga under tillráckligt-láng tid and vänder examppel”里克提加飞鸟“,och kopplar ihop det med vissa fliktinggrupper och inte med andra,sákommer de föreställningar som begreppet innebär att normalseras–vissa flicktinggruppers dáhelt enkelt som mer”阿克塔“eller berättigadeän andra,säger hon。

Svenskar framställs公司

卡琳·伊德瓦尔·哈格伦(Karin Idevall Hagren)分析人员负责从乌克兰克里格苏特布罗特(krigsutbrottet i Ukraina)处收集史文斯卡医学支持,并将其发送至史文斯卡尔定位器(som solidariska ochälpsamma)。Detta menar honär vanligt i medierasupporting om fliktingkriser generellt,och att detär del av den svenska självbilden。

我是nga andra flyktingkriserär det flykting grupperna I sig som beskrivs som“de hotfulla,andra”。乌克兰飞行协会betraktas mer som“det kunde ha varit vi”。

–男子芬兰人ocksáen tydlig定位器av báde svenskar och乌克兰是som européer,att Europaär enat och att Sverigeär en del av den enheten,i motsättning直到“den gemensamma fienden”Rysland,säger Karin Idevall Hagren。

我是nga andra flyktingkriserär det flykting grupperna I sig som beskrivs som“de hotfulla,andra”。Kring fliktingkrisen efter krigen i Syrien och Afghanistan visar forskining att det snarareär fliktinggrupperna som beskrivs som“de hotfulla”。Detáterspeglas ocksái de benämningar och metaforer man and vände,som“ekonomisk移民”, ”飞行“och liknande。

Ju närmre en nyhetär,desto viktigare blir den

Inom bland annat journalistiken talas det om närhetsprincipen,som säger att ju mer geographiskt och kulturelt nära en nyhetär,desto viktigare blir den。Det handlar bland annat om föreställnigar,om likhet och identitet警察局。Pávilket sätt detta Páverkat Sveriges och欧盟:sörändrade服装兽医forskaren Gabriella Elgenius en hel delom。

社会学家维德·哥德堡大学社会学家荣誉教授och forskar bland and annat páetnisk nationalism och populamism inom den radikala högern。塞雷特·政治议员斯基夫特·德特·加勒·萨维尔(Ber ett politiskt skifet när det gäller sáväl)的民族主义一直持续到skydssökande。

–Man hör partiledare säga sádant de inte hade sagt för tioár轿车。Det politiska klimatet har blivit mer民族主义,ocksái Sverige。埃蒂尼斯克民族主义och ett支持för民粹主义政党形式en splittrande retrik om vem som inkluderas och vem son inte gör det,säger hon.Denna retrik fáräven följder pöandra sätt。

Nationell enhetär lika splittrande som enade

Den etniska民族主义者innebär en tro páatt etnisk samhörighet–sammannállen av sprák,historia,kulture och religation–utgör grunden för nationen。弗雷斯特·埃尔宁根(Föreställningen om att det finns ett gemensamt ursprung och en gemensam etnisk identitet)、jämte怀旧inför det Förflutna、uttrycker mer ett idealityän realitet。在乌克兰,我喜欢欧盟的奖章颁发者,我喜欢Europa kan bidra直到den relativa supplievelsen av enhet och likhet。

–所有的男性都是国家的领导者,他们团结一致,共同努力,共同努力,共同努力。我的社会经济状况是正常的,我的国家是稳定的,我的国家是稳定的。

就像米瓦拉一样,男人们都有着理想的政治目标,他们在沃克里格滕的科姆普勒宫也有自己的目标。Diskussionen om nationell identitet framställs of ta som enade,men denär lika enade som denár splittrande,säger hon。

Närheten till en gemensam fiende spelar滚动

加布里埃拉·埃尔杰尼斯·福拉尔(Gabriella Elgenius förklarar att den etniska nationalistersär avgörande för konceptet närhetsprincipen och hur den tolkas i förh llande)直到飞行。Inte sámycket för att gemene svensk medvetet eller omedvete agerar utifrán den,uta för att det politiska stylet i Sverige och andra EU-länder har färgats starkt av denna。Menäven närheten直到en“gemensam fiende”spelar roll i detta sammahang,menar Gabriella Elgenius。

Närhetsprincipen spelar ocksároll i förhállande直到hur man förstár händelseförloppet och vad som ska hända efter själva Nödsituationen。弗雷·卡雷·弗雷茨克的民族主义是斯维里赫·哈德·罗夫·波恩特拉特(Sverige har därför poängterat at stör ukrainska fliktingar inte avser att de ska“stanna pösikt”eller“integeras”)的典范。侦探在比克塔发现了所有的萨姆加悖论。

蒙加·莫特鲁普家族

–我在2015年和2022年之前一直在飞行,这是我在政治上的一个重要时刻,也是我在飞行中的一个重要时刻。Detär regeringen som sätter ramarna för civilsamhällets möjligheter att agera律师事务所。Och att civilsamhället har visat större与nuän för接洽,直至Syrien har delvis med det att göra,säger hon的asylsökande范例。

Civilsamhällets与乌克兰天空广播公司(skyddssökande har pámánga háll varit stort轿车)接洽,这辆轿车是里斯卡入侵事件中的一辆变型轿车,我是来自阿特玛塔普家族的一名终结者,直到阿特帕纳新浪港(bön at möta upp familjer páfär jeterminaler)。Visst fanns ett stort civilt engagemang redan 2015,men förutsättningarna skiljer sigändát,menar Gabriella Elgenius。

斯多布里塔尼安,哈内斯·海姆兰德勋爵是蒙加罗什国家勋爵哈恩·阿尔斯图德拉提·辛福斯克宁领导下的斯多布里坦尼恩的榜样。I Storbritannien införde regeringen tidgetátgärds程序som heter“乌克兰的家园“,每米纳德贝塔拉斯350平底船,直到米尼斯科尔somöppnar upp sina hemör ukraineare páflykt。

Motsvarande fanns inte för dem som flydde是2015年Syrien eller Afghanistan的典范——我将实施som syftat计划,直到在hemlandet införts för-dessa fliktinggrupper。

Närhetsprincipen stir politiska beslut公司

–Men i det engelska fallet vet vi inte hur människor hade reagerat 2015年。De kanske ocksáhade velatöppna sina hem om infrastruckturen funnits。Här finns平行于Sverige。Det finns naturligtvis olika politiska och retoriska anlednigar,直到英国摄政王瓦尔德阿特格拉帕德塔萨德努瓦拉夫·恩纳·瑞特普林西根。

Lena Halldeniusär教授i mänskliga rättigheter och docent i praktisk filosofi vid Lunds Universite。Varför接洽了för Ukraina skiljer sig sáfrán andra flyktingsituationer?som enöppen frága警长。

乌克兰入侵

Omständigheternaär mánga;克里吉特·恩德·克里格(kriget inträffade)直到exampel plötsligt,och invasionen väckte en an nan politisk breaktion i Sverige jämfört med págáende krig i andra delar av världen。

–Att Rysland investrarar en demokratiär ocksáen jäm förelsevis“enkel”konflikt Att förstásigρ。男人们在阿富汗的波尔斯卡·格朗塞纳·阿特·洛萨恩·孔弗利克特之前,都是用手抓ocksáom att detär lättare att skicka medicin。Man vill hjälpa och Man gör det Man kan。Engagemanget kan ocksávara en all mänmänsklig breaktion páatt människor frán ett krig somär sáuppenbart orättfärdigt,säger hon。

Vadär det som ska ligga till grund för vilka fliktingar vi känner empati och medkänsla för?

Lena Halldenius understryker att detär ett moralpsyskologiskt förstáeligt fenomen att vi känner oss mer engagerade i och harättare att känna empati för människor som vi uppfatar som lika oss eller som vi har en tigare relationship to。男人们一直在努力解决问题。

–För vilkaär“vi”svenskar?Handlar den upplevda gemenskapen om geografi,宗教,hudfärg?Vadär det som ska ligga till grund för vilka fliktingar vi känner empati och medkänsla för?

男人们发现了问题,Lena Halldenius,vilka politiska konsekvenser liknande resonemang fár。

–Poängen med att skydda systemet kring internationalell asylrätt och skydd undan krig och förföljelseär att garantera hjälp och skiddát människor,oavsett om det finns nágon som känner lojalitet med just dem。Man ska inte vara beroende av det.Och om den politiska改写了blir sádan att Man ifrágasätter asylrätten Och fliktingarsätt till skydd,Och misstänkliggör migranter,sáeroder det báde respekten förär tter Och skypart ett samhällsklimat där det blir töntigt att tycka att människor ska haätt直到skydd公司。

斯卡·拉滕直到贝罗·帕瓦尔·曼·科莫尔监狱?

Jonna Mannbergär ordförande för难民欢迎斯德哥尔摩,och hon konstaterar att det har hánt mycket under de sju r som de har varit aktiva。

–Dels handlar det om människors syn pámigration,Dels den politiska och mediala förskjutningen kring hur man pratar om migration。Nás在tur páverkar människor有一些人。奥赫(Och under váren 2022 började man värdera människors rätt)直到阿西尔·贝伦德·帕瓦里夫·曼·科默(asyl beroende pávarifrán man kommer)。

Ett sådant engagemang som väcktes i och med invasionen av Ukraina har Refugees欢迎斯德哥尔摩aldrig sett förut。I början av februari 2022 hade de 80 volontärer,nágra veckor senare var de 4400号。2015年var engagemanget ocksástort,men lángt ifrán dagens nivá。阿凡·乔纳·曼贝格(Jonna Mannberg ser att den stora skillnaden kan ha mánga orsaker):

–Det kan bero pánärhetsinprincipen,men Det finns ocksáen tendens att engagera sig närágotär väldigt aktuellt och syns mycket i media。Viär ocksáen mer etablerad organisation nu och detär lättare för individer att engagera sig i dag。Dessutom har det anlänt fler kvinnor och谷仓,直到följd av Ryssland入侵乌克兰,och dáhar mánga varit mer mottagliga för attöppna sina hem。När vi har försökt placera mäN har det varit svárare,även När det gäller máN fröN Ukraina。Nu när kriget har págátt ett tag handlar det inte längre om att möta upp páfärjeterminalen,uta om det mer lángsiktiga arbettet med människor。

–Vi ser att engagemange för vár organization dáebbar ut till viss del,avslutar Jonna Mannberg。

文本:Johanna Aggestam

Artikeln kommer frán Forte Magasin,forskingsrádet Fortes tidning om forkning för människors hälsa,arbetsliv och välfärd。Klicka här för en kostnadsfri prenumeration公司。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村