国际水杨酸杆菌

Internationell samverkanär ett medel för att uppnökad kvalitet inom for kning och utbildning国际米兰俱乐部。乌普萨拉大学医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院医学院。

南非荷兰语

Erasmus+som arbetar för kapaciteten att undimisa professionell engelska vid sex universite i Mali,Elfenbenskusten och Burginafaso的PEPär ett项目。Ett av projektets slutgiltiga málär attöka studenters och forskares kompetens inom tal och skrift páakademisk engelska项目。Vid Uppsala Universite drivs projektet som ett samarbete mellan enheten för globalt samarbeet,国际科学计划(ISP)och专业英语(UPE)单位。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

政治公众人物:s hemsida

ISP:s hemsida公司

普及初等教育:s hemsida

Nätverket SANORD,南部非洲诺迪克中心,最佳大学,霍格斯科洛奥赫,北欧学院。乌普萨拉大学var ett av deátta universite som bildade nätverket,men antalet medlemsuniversitetär nu närmare 50。瓦杰尔·诺诺德纳尔·桑诺德·科弗伦塞尔·福斯卡(Varjerár anordnar SANORD konferenser där forskare och administrationörer frán medlemsuniversiteten har möjlighet att knyta kontakter)。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

SANORD:Shemsida公司

SANORD:s sida pámedarbetaringángen

南非-瑞典大学论坛(SASUF)är ett samarbetsprojekt mellan svenska och sydafrikanska universite som koordineras av Uppsala universite。项目包括syfteär att föra samman forskare、läre罕见的och研究人员sáväl som for knings finansiärer、näringsliv och部长基因组活动小组i bödaánderna。

SASUF finansieras frón Sverige av STINT(Stiftelsen för internationalering av högre utbildning och forskning)och frán Sydafrika av National Research Foundation och Department of Higher Education,samt av partner universiteten。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

SASUF:s hemsida公司

SASUF:s脸书

SASUF:sida påmederbetaringången公司

阿森

MIRAI 2.0är ett samarbetsprojectekt mellan flera svenska och japanska大学。Projektet syftar直到att stärka akademiskt samarbete mellan Sverige och Japan。Detär särskilt inriktad páforskare som bádär tidget i karriären och vill utveckla gemensamma svensk-japanska for kningsprojekt inom innovation,aldrande,materialvetenskap,hállbarhet eller innovation-och entreprenörskap。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

MIRAI 2.0:s海姆西达

瑞典-韩国教育、研究与创新合作组织(SKERIC)är ett samarbetsprojectekt mellanátta svenska och koreanska universite。SKERIC syftar till att rusta nágra av de bästa och mest framstáende unga forskarna och innovationörerna med nödvändiga verktyg,färdighter och nätverk för att bli ledande forskare,akademiska ledare och framstóende innovativer,kapaba att ta itu med aktuella samhällsutmaningar samt verka fördemokrati och akemisk frihet。

SKERIC finansieras frón partner universite och av Stiftelsen för internationalering av högre utbildning och forskning(STINT)。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

SKERIC:s海姆西达

斯凯瑞克:西达·帕梅达贝塔林根

韩国高等研究基金会(KFAS)于1970年成立。乌普萨拉大学医学院(Uppsala universitetär med i det tv Kuárriga)试点项目“韩国未来挑战项目”,som initierats av KFAS。项目由ger en möjlighet för framtidens unga ledare att addressera specifika frágor om FNs hállbara utvecklingsmál och att fóreslölösningar för att bidra till att skapa en háll bar framtid完成。

伊诺姆拉门·福尔(Inom ramen för de internationalella dimensiorna Inom Erasmusprogrammeta kan studenter somáker utomlands för att utföra aktiviteter som kategoriseras som Erasmuspraktik ha möjlighet att ans ka om stipendium。杜坎·孔塔克erasmus@uu.seför att fáveta mer。

乌普萨拉大学校长

Mer信息

韩国高等研究基金会(KFAS)

2005年,萨马贝特·梅兰·乌普萨拉大学和哈利姆大学入学。Hallym-Uppsala研讨会在萨马拉贝特中心举行。座谈会安排了växelvis av universiteten,och till deämnen som varit i fokus hör antibiotica,läkemedels utveckling,stamceller,resentativ medicin sam t flera and ra starka for kningsomrden vid de tváakademierna。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

Samarbettet Hallym páVetenskapsomrádet för medicin och farmacis网络平台

欧罗巴

波罗的海大学项目(BUP)omfattar medlemsuniversitet ochögskoloriÖstersjöregionens dräneringsomr de。Huvudsyftet med verksamhetenär att stödja arbettet med att bygga starka utbildnings-och forskarsamarbeten i地区。Inom项目遇到了erbjuds bland和annat universitetskurser Inom hállbar utveckling,miljöskydd och demokrati。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

波罗的海大学项目hemsida

Coimbra Group bildades med málet att främja akademiska och kulturella förbindelser mellan universiteten大学。科英布拉集团(Coimbra Group har en rad)助学金、暑期学校、朗格瓦里加项目、普莱斯(priser)m.m.Gruppen uttalar sig i europeiska sammahang om policybeslut rörande högre utbildning、och fungeraräven som expertgrupp i flera sammahang。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

科英布拉集团(Coimbra Groups hemsida)

哥印布拉集团sida pámedarbetaringángen

在Europauniversitet ENLIGHT samarbetar Uppsala Universite,直到Ammans medátta and ra europeiska Universite。Det större máletär att stärka Europas studenter att bli globalt engagerade medborgare som tar sig an de stora samhällsutmaningarna欧洲研究中心与医学博士合作。Påsikt ska的学生在大学里度过了一段美好的时光。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

ENLIGHT:s hemsida公司

该公会为斯金森提娃大学举办了“欧洲最佳协会”(The Guild bestár av nágra av Europas främsta forkningsingtiva universitet)。2016年,Nätverket bildades在欧洲大学举行了一次会议。Pánätverkets hemsida publicerase de senaste inspelen i viktiga policy frágor。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

行会hemsida

工会sida pa medarbetaringángen

SkillMillär namnet pábáde ett strategiskt partnerskapsprojekt som finansieras av EU inom ramen för Erasmus+och den applikation som skapats inom projektet。Det koordineras av Uppsala universite och omfattaräven andra universite i Europa大学。项目málär att utveckla en strukturerad metod för att-hjälpa studenter identifiera,förstáoch sätta ord páde lärdomar i mjuka färdighter de fár fr n utlandssstudier。Tack vare SkillMill是一个很好的例子。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

SkillMills hemsida公司

斯威特利系统一直到阿卡德米斯卡关系研究所(mellan Sverige och Italien inom),以实现其发展。斯威特利·兰塞拉德斯2019 och bestár idag av flera svenska och italienska universitet。De tre teman somär i fokusär artificiell Intelligens(AI),Aldrande samt akademisk frihet och Scholars at Risk。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

斯威特利斯·西达·帕德·梅达贝塔林根

Sedan 2019 har Uppsala Universite och Durham University i England utlyst medel för att främja ochötta gemensamma samar项目。乌普萨拉——达勒姆战略发展基金välkommar ansökningar avseende báde forkningssamarbeten och samarbeten inomin utbildning。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

通过Microsoft Sway的Uppsala-Durham战略发展基金2023呼吁

拉丁美洲

ACCESS(智利-瑞典学术合作)är ett samarbetsprojekt mellan universite i Chile och Sverige。Syftetär att koppla samma forskare och doktorander i de báda länderna,och att diskutera lösningar págemensamma utmaningar。I fokus för samarbettet ligger fyra av de globala hállbarhetsmálen;马尔3 God hälsa och välbefinande,马尔11 hállbara städer och samhällen,马尔14 Hav och marina resurser och mál 15 Ekosystem och biologisk mángfald。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

ACCESS海姆西达

ACCESS sida PA medarbetaringángen

诺达梅里卡

SIREUSär ett samarbetsprojectekt mellan瑞典-美国商会(SACC-USA)och flera svenska大学。Fokus ligger paákunskapsutbyte inom innovation,vetenskap och enterprenörskap samt mobilitet for studenter och forskare mellan Sverige och USA美国SACC项目:s bilaterala affärs-och talangnätverk och págár 2022-2025。斯维里赫斯驻华盛顿大使馆och Svenska institutet stödjer plattformen。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

铁杉

萨马尔贝滕·德·弗莱拉·孔廷纳丁格尔

Matarikiär ett nätverk av universite t som täcker hela världen大学。Det innefattar utbyten för studenter,forskare,私人och lärake。Nätverkets visionär att utveckla internationalell spetskompetens inom utbildning och for kning samt främja socialt-ansvar báde lokalt-och globalt公司。Medlemsuniversitenär bland sina respective länders främsta och spelar en viktig roll i sina lokala samhällen。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

马塔里基斯·赫姆西达

马塔里基斯·西达·帕尔梅达贝塔林根

风险学者(SAR)skyddar forskare som utsättsör allvarliga hot mot sina liv,frihet och välbefinande。弗莱拉·亨德拉·霍格雷·乌特比尔德宁学院院长瓦尔登·沃尔瓦·梅德利马·伊恩·特维凯特。Den svenska sektionen arbetar aktivt för att kunna erbjuda forskare i riskzonen tillfälliga tjänster i Sverige。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

风险学者半周

斯文斯卡大学国际学院(USI)。弗莱拉·斯文斯卡大学och svenska Medelhavs成立仲裁员tillsammans för att erbjuda internationalella forscarsemedier och masterkurser med fältstudier páplats i Medelhavesregionen。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

USI:s海姆西达

潮汐钐

2017-2020

拉丁美洲和欧洲创新创业合作组织(LISTO)är ett kapacitetsutvecklings项目som finansieras av EU inom ramen för Erasmus+。巴西、阿根廷、乌拉圭、拉丁美洲、斯维里奇、荷兰、西班牙和欧洲大学。项目har som mál att främja utbyte av kunskap och god praxis för läre罕见,创新个人och大学领先。项目:关系人mellan Universite och industry(AIMday),企业家rskap i utbilling och universites strategier för innovation。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

伊拉斯谟Om kapacitetsbyggand项目+

2019-2022年

EASTEM(加强STEM教育的欧亚合作)är ett kapacitetsutvecklings projectekt inom ramen för Erasmus+。项目名称:syftar till att förbättra anställningsbarheten hos studenter i teknik-och naturvetenskapligaämnen frán universite i Vietnam,Indonesien och Thailand genoma att utveckla den educhiska kompetensen hos universitetslärare och stärka kopplingen mella industry och akademi。

越南电子工业协会越南电子工业部部长och företagsorganisationen Vietnam Electronics Industries Associationär associerade partners i EASTEM。乌普萨拉大学项目。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

2019-2023

IncEdu(为斯里兰卡大学的残疾学生发展包容性教育)är ett samarbete mellan flera universite i Sri Lanka och Europa。Projektetär en del av Erasmus+kapacitetsuppbyggnadsprogram项目。Syftet med IncEduär attöka jämlikheten páuniversite i Sri Lanka基因组att utveckla ett系统somöttar studenter med funktions阻碍och säkerställa derasättighter。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

英切杜斯·赫姆西达

伊拉斯谟Om kapacitetsbyggand项目+

2020-2021

巴西南里奥格兰德RED4SUS har som syfte at by gga kapacitet för innovationsledarskap páprojektutvecklingskontoret i Sul i Brasilien。项目仲裁设计思维för att utveckla nya metoder förhállbar innovation och SDG-átgärder。Samarbetet sker mellan tre parter:乌普萨拉大学,南里奥格兰德州联邦大学。RED4SUS finansieras av Svenska成立了公共部门创新计划。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

Mer信息

Om SI公共部门创新计划

2020-2023

项目教学可持续发展创业(TES)系统,直至实现hállbarhet i entreprenörskapsutbildning。Detär ett ERASMUS+strategiskt partnerskapsprojekt som involverrar Uppsala universitet,universitete i Groningen och Nord universitet.德特雷特·埃拉斯穆斯+战略合作伙伴skapsprojekt。

Kontaktperson vid Uppsala大学

Mer信息

TES海姆西达

2021-2023

VAMOS(虚拟交流以解决棘手问题:拉丁美洲和欧洲教育促进可持续发展合作)är ett kapacitetsutvecklingsprojectekt inom ramen för Erasmus+。拉丁美洲大学(巴西或洪都拉斯)、欧洲电视大学(意大利)和非政府组织(UNICollaboration)。koordineras i samarbete med项目瑞典人och公司主程序i hállbar目的地

梅德·瓦莫斯(med VAMOSär att utveckla en virtuell kurs för)的研究生进入了梅德福库斯·科姆普雷斯塔(med fokus pákomplexa hállbarhetsutmaningar)的samt láta universiteten utbyta erfarenheter inom internatisering,virtuellt utbyte och utbildning inom ha llbarhet。

Kontaktperson vid乌普萨拉大学

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube网站
链接(linkedin)