2024年6月18日
Högskolan i斯科夫德

AI:Svárt för myndighter att använda pálagligt sätt

Artificiell intelligens(AI)在芬特利加塞克托恩的有效病毒库中储存潜力,男性med möjligheterna kommer ocksáutmaningar。在Högskolan i Skövde的研究中,我看到了一个名叫svenska myndigheter的人,一个名叫genom att använda lösningar med AI funktionalitet的人,一个名叫röja känsliga upgifter och därmed ta stora säkerhetsrisker samtiigt som de förlorar kontrollenöver hur数据和数据的人。

我Sverige har就kring användningen av molntjänster och lösningar med AI-funktionalitet I offentlig sektor varit omfatande进行了辩论。Den svenska sekretesslagstittningen har nyligenändrats för att göra det lättare för myndigheter att an vända molntjänster,我的练习者是一个有影响力的人。Det gäller särskilt när myndighter behandlar uppgifter med extern drift och Det blir ettännu större problem nár lösningarna inneháller AI-functionalite德特格勒·斯基尔特·närmyndigeter支持外部漂移och德特布利尔·诺努斯特ö尔问题·。Det menar Björn Lundell,教授i datavetenskap vid Högskolan i Skövde。

Ny lagstifting fár inte avsedd效应

我一直在研究维萨·汉·奥赫·德·安德拉·福斯卡纳·巴科姆在芬兰的故事问题med hur denna lagändringär utformad och hur den tilämpas。米恩加·米恩迪赫特尔·安瓦恩德·勒斯宁加(Mánga myndighter använder lösningar)隶属于okända villkor för att behandla sina uppgifter och de gör det uta att bedöma om den externa molninfrastrukturenär lämplig att anvánda。

–Lagstiftaren ställer stora krav páhur enskilda myndighter fár behandla uppgifter och det betonas särskilt att uppgifter-endast fárlämnas ut om det med hänsyn until omständighterna inte bedöms vara olämpligt,人们支持维萨尔·德特·弗尔·瓦尔杰·米迪盖特(visar att det för varje myndighet i praktikenär omöjligt att göra en södan bedömning dáalla myndighter vi unders-kt använder lösningar)在okända villkor,säger Björn Lundell的领导下,我是myndighter och politiska beslutsfattareär ivriga med att nytja fördelarna med att använda AI-lösningarna uta att förstáde juridiska komplikationerna。

Har myndigheterna上台了?

在弗莱拉阿尔贝塔德的领导下,它根据2021年的公共电视台tvábetánkanden som ledde fram直到den nya lagstiftningen,驱动了sutredningen med frágor om säker och kostnadseffektiv。Tanken med den förändrade lagen var att om en myndighet i sin分析了kommer fram,直到att det inteär olämpligt att lämna ut uppgifter,直到examplespelt ett externt företag fór endast teknisk bearbetning eller teknisk-lagring ska detta kunna-ske。在okända villkor gör att det inte gár att-göra en södan bedömning的领导下,男子i praktiken blir det i mánga堕落为om-jligt eftersom扮演och förvaltning av en myndighets uppgifter。

–在okända villkor blir detäN större问题för en myndighet att genomföra en södan bedömning下,När mánga lösningar dessutom inneháller AI-funktionalitet som tillhandahálls。蒙加·明迪赫特·福雷法勒(Mánga myndighter förefaller helt ha gett upp och försöker inte ens ta reda pávilka villkor som gäller,säger Björn Lundell)。

坎·德拉巴(Kan drabba)enskilda medarbetare

Det finns alltsáen pátaglig风险att myndighter kan komma att använda AI pásätt som strider mot lagstiftningen,vilket potentellt kan leda,直到问题解决。马蒂亚斯·林德罗特(Mathias Lindrothär)法学家奥哈(och har)专门研究信号政策,IT-rättsliga omrádet,han menar att det dessutom kan drabba den enskilda medarbetaren som oreflekterat skickar in uppgifter frán en myndighet in i en tillhandahállen molntjänst med AI-funkinetite。

–Om en myndighet obehörigt röjer uppgifter som omfattas av sekretess kan det orsaka betydande skada ochleda till straffrättsliga pöföljder för enskilda medarbetare,säger Mathias Lindroth som ocksár en av rfattarna bakom studien。

在AI-teknologi个人信息中冒犯sektor behöver utbilda

Björn Lundell menar att det behövs mer forkning och merändamálsenlig lagstifting för att säkerställat at AI används páett sákert och lagligt sött i ofentlig sektor的比约恩·伦德尔·梅纳尔与梅尔的意见。Regeringen máste se till att lagarna i praktikenär möjliga att till ampa och myndighterna behöver förstáoch följa dem,för att verkligen skyda den känsliga information de hanterar。Myndighter och aktörer inom ofentlig sektor behöver utveckla nya riktlinjer för att säkerställat at AI系统和vänds páett sákert och effektivt sött。

–Det handlar bland annat om att fákontrollöver hur data samlas in,lagras och används。För att lyckas med detta krävs utbildning och kompetens。奥芬蒂格·塞克托尔·比尔·乌特比尔达在个人方面表现得很出色,比如AI-teknologi och vilka konsekvenser användaddet kan fá。Samtidget behöver myndigheterna arbeta nära ansvarstagande teknologileverantörer för att säkerställat AI-lösningarna uppfyler lagstiftningens krav ochär anpassade till deras specifika behov。

Läs mer om studien学校

Lundell,B.、Lindroth,M.、Gamalielsson,J.、Katz,A.、Brax,C.、Persson,T.、Mattsson,A.、Gustavsson,T.,Feist,J.和Öberg,J.(2024)落后了一半——根据瑞典《信息和保密公共访问法》,《数字政府:研究与实践》,ACM,6月,在第三方GenAI解决方案中大量披露机密数据。

http://doi.org/10.1145/3673659

康塔克

比约恩·伦德尔,i datavetenskap vid Högskolan i Skövde教授。
电话:0500-448319,电子邮箱:bjorn.lundell@his.se