1. 占位符bild。
  2000年11月29日

  哥德堡明斯克大学

  Nuär det möjligt att utbilda sig,直到Västsverige前台。哥德堡大学已经开始了3årigt接收计划。Tidigare harendast Uppsala Universite haft rätt at utfärda recepariexamen。Högskoleverkets har beslutat att ge Göteborgs universite rätt。。。

 2. 占位符bild。
  2000年11月28日

  Blodsugande kvalster hos värphöns–ett hot uta bot?

  Det blodsugande röda hönskvalstretär den ekonomiskt viktigaste utvärtesparasiten hos svenska värphöns。Angripna fáglar blir irriterade、stressadeoch lägger färreägg、och i svára fall kan de直到och medöav blodbrist。Vid avdelningen för parasitologi,SVA,har轿车1994 ett。。。

 3. 占位符bild。
  2000年11月28日

  Eldsváda ger livát svamp公司

  Att en skogsbrand utplánar allt i sin vägär lángt ifrán sant公司。Manga växt-och djurarterär faktiskt beroende av eldsvádor,och för att bevara dembränns idag báde skog och hygen。男子för att lyckas krävs en störrekunskap om organizernas biologi。Hanna Johannesson视频SLU har。。。

 4. 占位符bild。
  2000年11月28日

  HAVRE ELLER OLJA–SAMMA ENERGIBEHOV P奥肯

  Den totala energyátgángen för arbeten pákern har inte förrändrats särskiltmycket轿车1927,fast höoch havre harersatts med化石olja。JanJansén vid SLU hari sitt doktorsarbete bland annat jämfört hästar ochtraktorer i en tänkt形势uta fossila bränslen。英根达。。。

 5. 占位符bild。
  2000年11月28日

  Julskinkans kvalitet páverkas av突变

  Egenskaper som mjölk-och köttkvaliet bestäms till viss del av djurensgener(埃根斯卡珀·索姆·约克·奥奇·科特克瓦利特)。Anna Törnsten在处理视频SLU kartlagt en gen hos grissom påverkar köttsmaken。基因突变i genen leder bland annat直到attjulskinkan förlorar mer vikt vid tillagningen。突变förekommer irasen。。。

 6. 占位符bild。
  2000年11月28日

  利亚·凯梅德尔斯特朗斯波特I路克特内维尔–安大略省波哥大

  Att medicinera sjukdomar i hjärnanär svárt,eftersom det finns en effktivbarriär mellan hjä)rnan och blodomloppet公司。Denna blod-hjárnbarriär skyddarhjärnan mot skadligaämnen i blodet,men hindrar ocksámánga läkemedel somtransporter as i blodet-att náhjärn an。来自SLU的Ulrika Bergman。。。

 7. 占位符bild。
  2000年11月27日

  弗雷德·福尔克拉拉尔(Förkklarar)insetters Färger

  Ny forskining visar hur fáglar och and ra insektsätare har drivit uppkomst och utveckling av iögonfallande färgteckningar hos insekter公司。Inte bara insekternas utseende har páverkats utaäven derasätt att leva。Gabriella Gamberale-Stille visar i sin avhandling som hon i dagarna lägger fram。。。

 8. 占位符bild。
  2000年11月24日

  跨国界伪造Foxi1 behövs för bildandet av ett fungerande insertöra

  Medfödd hörselnedsättning och dövhetär ett av vára vanligaste svára funktions阻碍了och drabbar cirka tváper tusen fönda谷仓。Ungefär 70 procent av all hörselnedsättning kan direct relateras直到genetiska或aker。基因组HUGO-projektetär snart hela det mänskliga基因组。。。

 9. 占位符bild。
  2000年11月23日

  Rösta通过datorer?

  Kan möjligheten att välja via Internetöka valdeltaganet i framtiden?在欧盟,有27miljoner kr páprojektet CyberVote。

 10. 占位符bild。
  2000年11月23日

  Utarmat uran i科索沃

  我在1999年贝塞尔特环境规划署(联合国环境规划署米尔约瑟基金会组织)环境署环境署秘书长科索沃科弗利克滕kom的领导下,对一些弹药进行了采样。Frán SSI har。。。

 11. 占位符bild。
  2000年11月21日

  Forskare granskar internationalellt miljöarbete公司

  Svenska egenintressen har i hög grad fátt styra det miljöbistánd som轿车90-talets början satsas i de baltiska staterna。Det innebär att miljöfrágor som Sverige varit mindre intreseserat av,som rent dricksvatten,hantering av fast avfall samt naturskydd,i stort sett neglieras。

 12. 占位符bild。
  2000年11月16日

  Hannar samarbetar i leken om荣誉

  埃特·纳拉萨马拉贝特·梅德·斯拉克滕·卡·钱森在洛卡任职,直至获得莱肯领导下的荣誉勋章。Nya rön frön bl.a.tre Uppsalaforskare pekar páatt den genetiska variationen i den svartvita mannakinens lekär mindreän man trott。Genom ett nära samarbete i leken som lockar荣誉,försäkra sig。。。

 13. 占位符bild。
  2000年11月15日

  Europeiskt jätteprojekt;Gigantisk anlägging för materialforsking直到Sverige?

  Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat-en testricallanäggning för materialforskning-har alla fördelar av att lokaliserastil Skandinavien公司。Det hävdar den入侵组织som nu bildats avsvenska och danska forskare och där fysiker vid Uppsala universiteärdrivande。

 14. 占位符bild。
  2000年11月9日

  霍加笼头tungmetaller i Stockholms vattenomráden

  Sjöbottnar inom Stockholmsomrádet visar fem gánger högre detination av tungmetaller som kadmium,koppar,kvicksilver och-bly jämfört med omgivande omráden。Martin Lindström har i sitt avhandlingsarbete utvecklat metoder och建模师för att ge en mer tillförlitlig bild av tungmetaller。。。

 15. 占位符bild。
  2000年11月7日

  科米奥赫矿产公司(Kemi och mineralforskining i Luleáfár 40 miljoner kronor)

  Ett nytt为Luleátekniska Universite bildas开发的矿产工业中心。Agricola研究中心的财务收入为2500万克朗或av Stiftelsen för Strategisk Forskning(SSF)och 1500万克朗,Boliden Mineral AB och MinFo.-Detär väldigt glädjand。。。

 16. 占位符bild。
  2000年11月6日

  Myndigheterna skärper sin tolkning av vad som ska definiieras som kärnavfall(明尼日特娜·斯卡珀·辛·托尔克宁·维德·萨姆·斯卡定义者)

  Det kommer att krävas tillstánd enligt kärntekniklagen för införsel och从utländsk kärn bränslefabrik运输av材料。Det avfall som uppstár vid behandlingen av materialet fár inte slutförvaras i Sverige utan regeringstillstánd。Alternativetär att avfalletáterförs直到。。。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村