Plastmodell av en mänsklig hjärna,st-ende páen pine i inonhusmiljö。
图片:罗宾娜·维尔梅耶尔(Robina Weermeijer),Unsplash。
Artikel frán公司乌普萨拉大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Forskare har hittat en nervcellskrets i hjärnan som vid aktivering ger-upphov直到斯塔克·奥比哈茨卡恩斯拉。Upptäckten kan bland annat hjälpa till att förklara varför depression kan uppstávid en viss typ av behandling av Parkinsons sjukdom公司。

Aversionär motsatsen till belöning och fyller en viktig funktion för att fár oss att undvika sádant som⁄r dáligt av直到贝罗宁·奥赫勒·恩·维克提格·福克提格。Hos människorär det känt att kraftig aktivering av hjärnans aversionssystem kan leda,直到经济萧条。

Där uppstár aversionen博士

我正在研究har forskare upptäckt var I hjärnan aversionen uppstár。nervcellskretsar som utgár frán subalamus i hjärnan och kopplar direct to hjä)rnans emotionella system somär aktivt vid starka obehagskänslor的De har标识符。

Att subalamus ger upphov till aversion och undvikandebeteendeär ett viktigt fynd,sägerása Mackenzie,i molekylär fysiologi vid Uppsala universite教授。

–Delsökar det vár förstáelse för hjárnans emotionella system och hur hjärnaktivite kan leda,直至精神病症状或抑郁症och apati。Och dels kan det ge en förklaring till varför personater med Parkinsons sjukdom som behandlas med djup hjärnstimulering,sákallad DBS,kan fáden här typen av biverkningar,sägerása Mackenzie。

DBS,elektroder i hjárnan公司

DBSär en förkortning för“深部脑刺激”,det vill säga djup hjär n刺激。通过elektroder i hjár nan中的för操作对人进行测量。Med hjälp av dessa kan felaktiga nervsignaler轿车blockeras。Vissa med Parkinsons sjukdom kan behandlas med DBS och bland de symtom som kan páverkas finns skakningar,lángsamma rörelser,stelhet,dysoni och smärta。

DBS在地震中表现平平。

卡勒:Akademiska sjukhuset,神经.se桑特朱古斯诺兰大学.

Kan förklara biverkning公司

Vid Parkinsons sjukdomär subtalamus alltför aktiv,男性基因组att stimulera hjärnregionen hos svárt sjuka Parkinson患者med DBS,se faktaruta ovan,“rättas”detta until och patienterna blir av skakningar och andra motoriska问题。

马基特文胸的Behandlingen真菌。En del av patienterna fár dock biverkningar,som allvarlig抑郁症。

–我获得了一个签证,签证上写着“我对精神病的厌恶”,这是对神经生物学家förståoch förklara de här biverkningarna,sägerÅsa Mackenzie的一个不满。

圣戈德斯研究

För att stimulera enbart den sákallade subalamiska kärnan och inte annan hjärnvävnad använde forskarna ná得到了som kallas optogenetik。Metoden bygger páatt med hjälp av en viss分类ljus aktivera eller avaktivera-enskilda nervceller i hjárnorna hos genetiskt modifierade möss vars nervceller-fátt ljuskänsliga protein pásina ytor。Forskarna是一名研究人员,他是一名研究人员,也是一名研究人员。我曾担任过昆德研究院院长赫尔·恩斯基尔达·内夫克雷察(nervkretsar I mössens hjärnor pöverkades och hur mössen betede sig när nervcellerna var mer eller mindre aktiva)。

卡拉:乌普萨拉大学

Kan förbättra的行为

Studienär grundforkning som pásikt skulle kunna göra precisionen bättre i behandlingar med DBS,enligt奥萨·麦肯齐。

–Máletär att DBS ska kunna behandla sjukdomens症状uta att orsaka svára biverkningar。

Läs ocksá:潮汐支持kan avslöja demens

Vetenskaplig artikel公司:

丘脑底核在厌恶性学习中的作用,单元格报告.

康塔克:

奥萨·麦肯齐,乌普萨拉大学vid institutionen för organisbiologi教授
asa.mackenzie@ebc.uu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村