我在研究我在哈兰德的驾驶执照,以证明我在斯基帕机场驾驶执照。结果?En bakerietillväxt sáklart,men efter ett tag komöverraskningen:En of arlig rovbakerie växte,till sig ochát upp flertalet bakerier。研究人员tyder páatt klor inte alltid behövs om filtrreringenär bra samt att rovbaktrier pásikt kanske kan användas för att rena vattnet。

Precis sománniskans tarmar inneháller en rik bakterieflora,frodas mánga矿渣烘焙厂i vára dricksvattenledningar。Páinsidan av rörväggarna finns en tunn,kletig beläggning,en sákallad生物膜,med bakerier。Dessa bakerier har alltsöverlevt tillförseln av klor vars primära uppgifyär att döda bakerier-i allmänhet ochälsovádliga bakerieri i synnerhet公司。

埃特·凡利格特·格拉斯·德里克斯瓦顿(Ett vanligt glas dricksvatten inneháller massor av of arliga bakerier)。Dockär kloret,som i det studierade ledningsnätet tillsätts i form av monokloramin,inte helt proproblematisk。

–Klorär ett effktivt sätt att desinficera,男性认为芬兰人比风险更大。Klor har kopplats直到癌症。与klor kan ersättas med和ra metoderär därför相关的研究人员凯瑟琳·保罗(säger Catherine Paul),伦兹大学teknisk vattenresurslära och teknisk mikrobiologi vid LTH博士。哈利·姆加奥议员研究人员德里克斯瓦茨奈斯·米克罗夫拉·奥霍利卡矿渣公司。

Nyligen har hon、hennes doktorand Tage Rosenqvist och andra forskare páTeknisk Mikrobiologi samt medarbetare póVatten och miljöi väst AB(Vivab)、瑞典水资源研究所och Totalförsvarets for kningsingsinstitut(FOI)公共研究所(FOI publicerate en studie i tidscriften npj Clean Water)。阿蒂克伦·比格·佩弗莱拉·罗斯沃克宁(Artikeln bygger páfleraársövervakning av den)被米克罗夫兰(mikrofloran)击败后,瓦尔贝里(Varberg)对尼加尔(Ningar)进行了点球。

–Ett sádant här samarbete mellan akademi、industry och statliga aktörerär mycket speciellt、skulle jag tro。Vi har olika nyckelcompetenser och det faktum att studien gjorts i ett riktigt system gör产生了mer tillförlitligaän om Vi endast hade gjort labbstudier,säger Catherine Paul。

Idag renas várt dricksvatten i flera牛排。Först通过olika炉渣过滤器och sandbäddar–olika vattenbolag gör pålite olika sätt–men som sista steg tillsätts nästan alltid klor。

瓦尔贝格斯基帕德·曼诺尔2020 klor eftersom man niligen installerat ett lite dyrare sákallat超滤器,en typ av extremt finmaskigt过滤器som hindrar farliga mikroorganismer frán sjöar och grundvatten att slinka igenom。Kloret bedömdes somöverflödigt,även om man inte visste vad konsekvenserna för bakteriefloran skulle bli。

Tvámánader innan klorstopet och tre mínader efterát tog forskarna vattenproverför frán flera olika punkter i nätet的分析。我拉贝特·菲尔特拉德斯轿车DNA-sekvenser fram och jämfördes med数据库för att lägga mikrobiom-pusslet。埃特·塞纳雷·特维恩德·福斯卡纳(Ettár senareátervánde forskarna och tog nya proverr för att se hur det slutgiltiga mikrobiomet ság ut)。

–Detär som en ny restaurang flyttar in。Kloraminet tar inte bara död pávissa烘焙机,Detärrocksámat för andra烘焙机。在周期性的kunde vi se hur baktriebuffénändrades统治下。

När kloret försvann svalt vissa bakeraterater medan和ra växte och frodades。Forskarnas stora förváning kom när de in i den tredje klorfria mánaden observerade att vissa bakerier drastiskt rasade i antal。Och-att-en-speciell矿渣烘焙:nämligen rovbakterien Bdellovibrio。

–只有德纳矿渣烘焙厂har vi inte sett i tidgare studier av det här dricksvattennätet。Den har förmodligen legat gömd i生物膜男子fick nu sin chans。阿利格·福罗斯·梅内斯科尔的德纳赫尔特。

Bedömningen att kloret blevöverflödigt när ultrafiltretet tillsattes visade sig söledes riktigt公司。

För forskarna var det primära intesset dock inte att utforska resultatet av超滤器。Detär en ganska dyr lösning公司。Snarare vill man förstådricksvattenrörens dolda mikroflora bättre是一个吝啬鬼。Pásikt kanske kan man hälla i en mix av bakerier i stället för klor?

–Det krävs fler studier för att bättre förstáhur naturen fungerra inom by ggd miljö。Jag skulle gärna vilja veta hur alla dricksvattenbakterierna páverkar oss.日本头骨。Deär inteär skadliga,men kanskeär De till och med hälsosama?

–Vára slutsatserär alltsáatt det gár att fásäkert och rent dricksvatten uta klor。Vi observatoreverade ingenökad risk,vilket var vattenbolagets farhága。

Förutom den typ av超滤som an vänds i Varberg,finns and ra sätt att rena vatten uta klor,sásom UV-ljus eller生物滤池。

–Fördelar och nackdelar finns med alla metoder。UV-ljusär en effktiv metod,men en nackdelär att lamporna drar mycket energy。生物过滤器kräver of ta engine energy alls,men tar up väldigt mycket plats。超滤器。Påmånga dricksvattenverk i Sverige renas vattnet med en kombination avolika metoder是瑞典人。Men klorär inget másteom man har andra strategier för att ta hand om ochövervaka bakerier,visar vár studie。

Länk till artikeln“全面饮用水分配系统中氯胺去除后细菌生物膜群落的演替”i npj清洁水:
https://rdcu.be/dclbc

Det kryllar av baktrier i várt dricksvatten–se intervju med Catherine Paul i samband med tigare for kningsprojekt公司:https://youtu.be/XNMDHaZJVLo网站

För mer information,科塔克塔·凯瑟琳·保罗,046-2229110,凯瑟琳·保尔@tvrl.lth.se

För mer information,科塔克塔·凯瑟琳·保罗,046-2229110,凯瑟琳·保尔@tvrl.lth.se