Bildkollage med en industry och en sjö

Foto:Boliden/Unsplash,Nazrin Babashova

Svavelsyraär världens mest and vända kemikalie。Denär viktig inománga industrier och används för att tillverka alltifrán papper,läkemedel och kosmetika til batter,rengöringsmedel oth konstgödsel。Därförär det en stor utmaning att svavelsyra ofta inneháller ett av världens giftiasteämnen–kvicksilver。Nu har forskare páChalmers utvecklat en metod som kan minska halterna av kvicksilver i svavelsyra med merän 90 procent公司瓦文frán redan lága niváer。 

–Fram tills nu har det inte funnits nágon fungerande metod för att rena färdig svavlesyraöverhuvudtaget。Med en såradikal minskining av kvicksilverhalten kommer vi långt在dagens gränsvärden的领导下。Såhögkvalitativ och ren svavelsyraär efterfrågad inom industrin och ett viktigt steg för att minska skadlig miljöpåverkan,Säger forskningsledaren Björn Wickman,för fysik påChalmers的视频机构负责人。

Svavelsyra framställs antingen från svavel från oljeindustrin eller som biprodukt i gruvindustrins smältverk。我认为,在生产之前,人们都在努力工作。阿尔·文诺·特文奈特材料,索马恩德·斯梅尔特维肯,坎因尼赫·拉·科维奇西尔弗(kan innehálla kvicksilver)。

Giftiga utsläpp som páverkar allt liv pájorden先生

Kvicksilverspridningär ett världsomfattande问题,eftersomämnetär lättflyktigt och sprids med luftenöver stora omráden。通过regnvaten sköljs den giftiga tungmetallen vidare ut i vattendrag ochöar。Där lagras den i mark,vatten och levande organizer och páverkar hela näringskedjan。布兰德·安纳特·坎·梅尼斯科尔och djur drabbas av skador páhjärnan och det centrala nervsystemet。

Enligt英语FN与miljö计划的融洽关系2010年至2015年,Unep,ökade utsläppen av kvicksilver to atmosfären med uppskattningsvis tjugo procent。2015年,斯拉佩特斯·西尔卡2 200吨kvicksilver ut i luften til följd av mänskliga aktiviteter som cementtillverkning,smáskalig guldutvinning,kolförbränning,metalloproduction och annan tillverkingsindustri。Sammaár hamnade dessutom uppskattningsvis 1 800吨kvick silver i mark och vatten。Enligt raporten kan kvicksilverhalterna i atmosfären haökat med 450 procent det senasteárhundaradet。

–Alla sätt som vi kan minska kvicksilverutsläppen pár goda,eftersom det kvickssilver som en gáng slä)pps ut ackumuleras i naturen och fortsätter att utgöra ett hot under tusentalsár,säger Björn Wickman。

Fángar upp metallen med hjälp av elektrokemi公司

För femór轿车主持人hans forskargrupp vid Chalmersen-banbrytande方法för att rena vatten frán kvicksilver med hjälp av elektrokemiska处理器。Metoden bygger páatt den giftiga metallen tas upp av en metallelektrod och bildar en legering.Därefter kan kvicksilvert avlägsnas páett sákert sätt och elektrodenáteranvändas。Nu har forskarna tagit tekniken ett steg vidare,och i en ny studie visar de hur koncentrerad svavesyra kan renas frán kvicksilver公司。

实验项目pásvavelsyran har gjorts i samarbete med gruv-och metalloföretate Boliden och företaet Atium,sprunget ur Chalmers enterprenörsskola för att ta kvicksilverening av vatten och kemikalier,直至marknaden。Forskarna hoppas nu kunna gávidare med samarbetspartnerna och ta fram en typ av breaktor genome vilken svavelsyran kan flöda och samtidigt renas公司。

Kan minska báde kostnader och miljöpáverkan

Idag renas kvicksilver mestadels páett tidgare体育场–pásmältverken innan svavesyran framställs。Dettaär en etablerad过程,men lämnar spár av kvicksilveräven efter reningen。

–Genom att ocksárena svavelsyran gár det att förhindra ytterligare kvicksilverutsläpp,samtidigt som industrin kan arbeta mer kostnadseffektivt och fáfram en högkvalitaviv och giftfri produkt。Nästa steg blir att skala upp metoden och gávidare med ett pilotförsök som ligger Närmare verklighetens volymer om tusentals ton,säger Vera Roth,doktorand páChalmers och förstaförfattre until den niligen publicerade公司vetenskapliga artikeln i ACS ES&T工程.

Hoppas páskärpta gränsvärden公司

Enligt数据库统计格洛巴拉·马克纳兹沃利门·弗尔·斯瓦维塞拉直到runt 260 miljoner ton perár。奥尔2029 väntas siffran haökat至314 miljoner ton。Ju lägre andel kvicksilver svavesyran inneháller,desto mer värdefullär den。Svavelsyra för kommersiellaändamál anses ha godtagbar kvalitet när dess kvicksilverhaltär低于0.30毫克/公斤。Om haltenär低于0.08毫克/公斤har svavelsyran en hög kvalitet。在试点研究中,Med den nya metoden har forskarna minskat halten av kvicksilver剂量为每公斤0.02毫克。

–Gränsvärdena för hur mycket kvicksilver som svavelsyra får innehållaär satta efter den teknik som finns tillgänglig idag。医学院的医学院院长是瑞典医学院院长,比约恩·维克曼。

图片文本:Svavelsyraär en viktig kemikalie inom industrin,men inneháller of ta ett avärldens giftiasteämnen–den lättflyktiga metallen kvicksilver som förorenar báde luft och vatten。Nu har forskare páChalmers visat att det gár att minska kvicksilverhalterna i svavelsyra med merän 90 procent(努哈尔福斯卡·帕查尔默斯(努·查尔默斯·维萨特)。Metoden gör det möjligt att rena svavelsyran直到dagens gränsvärden领导下的niváer som ligger lángt。Studien gjordes i samarbete med avknoppingsbolaget Atium och gruv-och metalloföretaget Boliden研究所。

Foto公司:博利登|Unsplash,Nazrin Babashova

Mer om metoden och den vetenskapliga研究:

  • Reningsmetoden by gger páatt kvicksilverjonerna försvinner frán svavelsyran genome att jonerna i stället bildar en legering med en annan metall.雷宁斯梅托登。En elektrod med platina páytan binder kvicksilvret直到sig med hjälp av elektrokemi。Den tar dáupp det giftiga kvicksilvret sáatt en blandning av metallerna bildas公司。Man kan därefter kontrollerat avlägsna kvicksilvret och regenerera elektroden公司。Det innebär att man báde kanáteranvända elektroden och att Det giftigaämnet kan tas om hand páett sákert sätt。Dessutomär processen mycket energisnál。I ett avsnitt av Utbildnings radioss节目UR Samtiden medwerkar Björn Wickman ochvisar hur metoden真菌för rening av vatten frán kvicksilver公司。
  • Den vetenskapliga artikeln酒店铂上电化学合金形成法从浓硫酸中除汞ACS ES&T Engineering ochär skriven av Vera Roth、Julia Järlebark、Alexander Ahrnens、Jens Nyberg、Justin Salminen、Teodora Retegan Vollmer och Björn Wickman的公共工程公司。Artikelförfattarnaär verksamma vid institutionen för fysik och institutioned för-kemi och kemitenik vid Chalmers,samt vid Atium och Boliden。
  • Svavelsyraär världens mest and vända kemikalie。Denär viktig inománga industrier och används för att tillverka alltifrán papper,kemikalier,läkemedel och kosmetika til batter,rengöringsmedel oth konstgödsel。Svavelsyraär ocksáen viktig kemikalie inom gruv-och metallicindustrin,där den ocksаanvänds iátervinning处理器。
  • 实验研究了har gjorts i labbmiljö,dels i en 50 ml bägare,dels i en tjugoliters破胶剂。Nästa steg blir att skala upp metoden och gávidare med ett pilotförsök som ligger Närmare industries verkliga volymer公司。
  • Forskningen har finanisierats av Formas och av Strategiska innovations项目满足了瑞典采矿创新-en-gemensam satsning av Vinnova,Formas och-Energimyndigheten。

Mer om tungmetaller i vár miljö:

  • Tungmetaller i vatten och vattendrag utgör ett enormt miljösom pöverkar hälsan för miljontals människor i världen的问题。Tungmetallerär giftiga för alla levande Organizer och ansamlas i näringskedjan。Enligt Världshälso organizationen,WHO,är kvicksilver ett av de skadligasteämnena för människors häls a。布兰德·安纳特·波尔卡神经系统失控。阿尔·米纳特·斯佩吉尔特·法利格·福尔·巴恩·奥赫·福斯特(Ala mnetär speciellt farligt för baron och foster)。
  • Idag finns det strikta regleringar när det gäller hanteringen av giftiga tungmetaller för att hindra deras spridning i naturen(伊达格·芬兰人拒绝罢工,雷格林加·nä尔拒绝接受汉特林根的邀请)。Det finnsändámängder av platser som redan blivit förorenade eller som páverkas av nedfallet av luftburet kvicksilver som kan komma frán andra länder。Detta har resultrat i att det finns omráden i vár natur där mängden钨矿选矿厂。直到豁免了我的问题。即使我是Sverigeär tungmetallföroreningar,我也会遇到所有的问题,我会遇到大多数人。
  • 在金属冶炼行业,金属冶炼行业,金属冶炼行业,金属冶炼行业,金属冶炼行业,金属冶炼行业,金属冶炼行业。

För mer information,kontakta公司:

比约恩·威克曼查尔默斯för fysik研究所讲师,031 772 51 79,bjorn.wickman@chalmers.se

维拉·罗斯doktorand,för fysik研究所,Chalmers,vera.roth@chalmers.se

 

Högupplösta bilder kan laddas ner frán Chalmers pressrum。 

Presskontakt出版社:

米亚·哈勒德·帕尔姆格伦

电话:

031-7723252

美孚:

0721-513512