Den tekniska utvecklingen gár fort och在de kommande 50⁄ren kommer hälso-och sjukvárdenöver hela världen att förändras,med bland annatökad användning av AI och robotik的领导下。Trender visar ocksáatt klimatförändringar,svältoch sjukdomar kan páverka hur branschen förr ndras。马尔代伦大学(MDU)正在研究beskrivit hur framtidens várd kan komma att seut。

我研究了beskriver forskarna viktiga trender och faktorer som förväntas páverka hälso-och sjukvárdens utveckling under de kommande 50ören。Forskarna baserar sina slutsatser páintervjuer med medicinska专家och omfatande erfarenheter frán hälsovárdsmarknaden。

Forskningen visar att vi pákort sikt,inom de närmaste 5–10⁄ren,förväntas se enökning avälfärdsteknologi inom branschen,med användning av AI och robotik。Telemedicin、vilket innebär medicinsk várd pádistans、förväntas ocksöka、liksom värdebaserad sjukvörd där sjukhus finansieras baserat páresultat。

Pámedelláng sikt,inom 10–30⁄r,förväntas enökning av databaserad personaling inom sjukvárden。Det innebär att patientens personliga data and vänds för diagnos,代表och förebyggande av sjukdomar。Bärbara enher för一直在处理av,直到排除hjärts jukdomar och diabetes fförväntas hae en betydand páverkan páutvecklingen av läkekonsten。

–Denna patientcentrerade várd innebär enövergáng frán traditionella till mer innovativa och personliga metoder,säger Ignat Kulkov,forskare och postdoktor vid MDU。

波尔昂sikt,inom 30-50⁄r,sker sannolikt enökning av antibiokaresistens,men ocksáen förbättring av den antiboitka som finns tillgänglig。Forskarna tror ocksáatt den teknologiska utvecklingen och vár hektiska livsstil kommer att leda,直到enökad mängd fall av作为骨盆抑制剂och tvángsbeteenden。

帕梅德隆·och láng sikt kommer sjukvárden sannolikt ocksáPáverkas av examppel klimatförändringar som i värsta跌入kan leda直至饥饿,váld och enökad risk förs sjukdomar。Det finns ocksástora risker att de mest utsatta och fattiga i samhället páverkas mest av dessa effkter公司。

–Förmágan att anpassa sig to och svara pádessa oförutsägbara situater kommer att vara avgörande För den framtida utvecklingen av sjukvárdsbranschen,säger Ignat Kulkov。

奥卡特·哈拉尔·巴赫茨福库斯·比德勒(Oh kat hállbarhetsfokus bidrar)至乌特威克林根(utvecklingen)

Studien framhäver ocksáattökat hállbarhetsfokus kan bidra positivt,直到utvecklingen av sjukvárdsbranschen。赫尔巴·麦迪辛(Hállbar medicin),医学博士minskat koldioxidutsläpp ochökad användning avátervinningsbart material i Hälsovárdsmiljöer,法国国家航空公司(förväntas bli allt viktigare och ge en konkurrensfördel)。Detta kan främja innovation,förbättra resurserna och páverka utvecklingen positivt,enligt Ignat Kulkov。

–德特·维克蒂格·费尔巴德·斯朱克夫奥尔登och samhället att förstávart utvecklingenär páväg。Samhället behöver kunna förutsäga mer exakt vilka förmágor och resurser som krävs förnya metoder inom medicinsk vörd.(萨姆哈列特·贝弗·库纳·福鲁茨·加梅尔·埃克特)。Vi tror att mánga intresenster,examppel läkare,patienter och beslutsfattare men ocksáleverantörsföretag,försäkringsbolag och universite t kommer att dra nytta av sádana här resultat。Studien kan fungera som en grund för att skapa en mer anpassningsbar ochállbar hälso-och sjukvárd för-framtiden,säger Ignat Kulkov。

Viktiga时装设计师och faktorer
维基加时尚达人och faktorer som páverkar sjukvárdens utveckling under de kommande 50⁄ren,enligt forskarna:

  • Välfärdsteknologi kommer att páverka branschen pákort sikt,med användning av AI,robotik och远程医疗。 
  • Effektivare behandlingar基因组患者中心,och individanpassad várd kommer att páverka pákort och medelláng sikt。 
  • Klimatförändringar,oförutsedda faktorer och globala hot,sásom pandemier och krig,är faktore som kan páverka pámedelláng och láng-sikt。 
  • Ökat hållbarhetsfokus,医学博士,医学博士,医学博士。

För mer信息:
Ignat Kulkov,postdoktoral forskare vid MDU(对应于英语)电话:073 662 07 58,ignat.kulkov@mdu.se

Klas Larsson,Forskningskommunikatör MDU,021-1073 78,klas.larsson@mdu.se

研究人员“未来医学:如何以及谁来治疗我们?”har publicerats i den vetenskapliga tidscriften期货och kan läsas i sin helhet här。

Presskontakt出版社:

杰西卡·海登

电话:

021-10 15 86

美孚: