Om spädbarn vid fem mánadersálder tittar mest páansikten eller icke-sociala objekt som bilar eller mobiletelefoner styers直到stor del av genena。乌普萨拉大学och Karolinska学院nu kunnat签证。结果显示,tyder páatt det finns en biologisk grund för hur spädbarn skapar sina unika visuella supplievelser och vilka saker de lär sig mest om。公共研究人员研究了vetenskapliga tidskriften自然人类行为。

同行评审/人员/数据/观察研究

Hur vi utforskar vár omgivning med blicken páverkar vad vi lägger märke till,tänker páoch lär oss。我登上了nya的研究报告,分析了smábarns的偏好för ansikten kontra icke-sociala objekt hos merän 500 tvillingar I spädbarnsáldern。

–Vra resultat tyder páatt redan innan spädbarn kan páverka och Välja sin omgivning genome att peka,krypa eller gá,sáskapar de sina unika perceptuella supplievelser genome at systemiskt titta mer pásociala eller icke-sociala objekt,preferenser som i stor utsträckning kan förklaras av genetiskillnader mella barnen,葡萄牙阿娜·玛丽亚(Ana Maria Portugal),足球研究院足球研究所(postdoktor och studiens förstaförfatare)。

巴恩斯•布利克•梅特梅德•哈耶尔普•奥戈诺勒塞卡梅拉。在stor del kunde förklaras av deras genetik之前,在个体上形成的面容优先于för ansikten。Däremot förklarade inte familjemiljön presenser för social kontra icke-social information sáhär tidget i livet的家庭成员首选社交知识。

在det andra levnads-ret领导下,Forskarna fann att mer tittande páansikten kontra icke-sociala objekt vid fem mánadersálder var förknipat med att haett större ordförr d。斯特德特奥林警探(Detöder teorin om en möjlig koppling mellan tigiga)乳头裁判(tittpreferenser och senare utveckling)。

Skillnader i tittbeetende kan potentellt páverka interakitionen mellan förälder och barn.《技巧》杂志。

–Om ett spädbarn tittar påansikten eller在谷仓前发出了一个明确的信号。Man bör dock komma ihág att det inte nödvändigtvisär negatit att titta mycket páicke-sociala saker–även detär viktigt för den kognitiva utvecklingen,förklarra Ana Maria Portugal。

Studienär en del av forskingsprojektet Babytwins Study Sweden(BATSS)dár enäggs-och tváäggstvillingar har tests med olika barnvänliga metoder vid Karolinska Institute Center for Neuro Development Disorders(KIND)。Barnen har följts frán fem mánaders直到treársólder。

Ana Maria Portugal fann att de genetiskt identiska tvillingarnas tittpreferenser var mer likartadeän de hos tváäggstvillingarna(安娜·玛丽亚·葡萄牙)。直到示例:om-enäggstvilling i paret tittade mest páicke-sociala object,var chansen stor att den and ra tvilling hade samma preferens。我一直到en-argstvillingar delar tváäggstvillinga r I genosnitt bara 50 procent av sina genera。德拉斯乳头裁判员在瓦拉米德雷·利卡·伊诺·瓦杰·特维林帕尔进行肌腱检查。

Utöver kopplingen直到senare språkutveckling undersökte forskarna om visuella preferenser kunde förutsäga om spädbarnen,senare i barndomen,upvisade beteenden somär karakteritiska för自闭症,som definieras av svårigheter med social kommunikatation,这是一个非常好的选择。De testade ocksáom det fanns könsskillnader i ansiktspreferens公司。

–Vára resultat visar att ansiktspreferens hos spädbarn inte har en stark koppling,直到svárigheter med social kommunikation lite senare i barndomen。Vi fann heller ingen skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller preferens för ansikten kontra icke-sociala objekt,säger Terje Falck-Ytter教授vid instituten för-psykologi och ansvarig förBATSS研究所。

–Vára data visade dessutom att de gener som páverkar ansiktspreferens inteär desamma somär inblandade iögonkontakt–det vill säga om spädbarn tittade främst pögonen eller munnenär de tittade páett ansikte。德特·法西内兰德(Detär fascinerande att vágrundläggande sociala beteenden som att titta páansikten och titta pögonen har olika genetisk och förmodligen evolutionär grund,tilläger教授Falck-Ytter。

Studien har fátt bidrag frán flera finansiärer,墨水丰富的Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond,Knut och Alice Wallenberg Foundation och Europeiska unionen。

 

学生:葡萄牙,Ana Maria等人(2023年),婴儿对社交对象与非社交对象的外表偏好反映了遗传变异《自然-人类行为》。内政部:10.1038/s41562-023-01764-周

 

För mer information kontakta公司:
阿娜·玛丽亚(Ana Maria Portugal),乌普萨拉大学心理学研究所(postdoktor vid institutionen för psikologi)。电子邮箱:ana-maria.portugal@psyk.uu.se电话:072-843 99 69(塔拉恩格尔斯卡)

Terje Falck Ytter,乌普萨拉大学医学研究所教授,瑞典婴儿双胞胎研究项目。电子邮箱:terje.falck-ytter@psyk.uu.se。电话:070-458 14 75。

乌普萨拉大学,格伦达1477。维哈罗夫大学50000名学生och 7500 medarbetare i Uppsala och i Visby。Viär ett brett forskinings医学院forskining inom samhällsvetenskaper,humaniora,teknikvetenskap,naturvetenskpa,medicin och farmakologi。曼德兰科曼德大学(Universiteteäráterkommande rankat som ett avärldens främsta universitet,med málet att bedriva utbildning och forskning avögsta kvalitet och relevans för att göra lángsiktig skillnad i samhället)。

Presskontakt出版社:

Presskontakt出版社

电话:

美孚:

070-167 92 96