Mammor med utlandsödda barn som var föräldralediga pádeltid eller在kortare perioder var mer benägna att engagera sig i inkomstbringande aktiviteter eller att utbilda sig领导下。研究人员visaröverraskande mönster i användningen av föräldraledighet bland nyanlända invandrakvinnor i Sverige,särskilt med fokus páderas inträde páarbetsmarknaden。

结果,一些公众发表了《欧洲社会政策杂志》,《ger-nya insikter om hur föräldraledight and vänds och hur den relaterar,till inträdet páarbetsmarknaden bland nyanlända mammer som kommit,till Sverige med barni förskoleálden。

研究维萨·帕伦·波利特(visar páen polaritet i uttag avöräldraledighet)。Ett betydande antal mammar avstod frán att vara lediga medan andra tog ganska lánga ledigheter(埃特·贝蒂丹·安塔尔·马莫尔·阿夫斯托德)。奥韦拉斯坎德诺格(Oh verraskande nog visade det sig att inrikes födda mammor somátervänt med sina utlands fö)乌特兰舍达谷仓tog ut löng föräldraledighet tillsammans med nágra grupper av mammor med ursprung i Syrien,索马里和泰国。

Forskarnaär förvánadeöver att utnyttjandet av föräldraledighet tycks spela en begränsad roll förnyanlända猛犸象集成项目arbetsmarknaten。

–Vár studie utmanar synen páuttag av föräldraledighet bland nyanlända。Vi kunde se at föräldraledighet pádeltid,eller i kortare perioder,till skillnad frán vad man skulle kunna förvänta sig,faktiskt suppvisade en bättre integration páarbetsmarknaden och at delta i utbildning,snarare n at hindra detta,säger Eleonora Mussino,斯托克霍尔姆斯大学社会学研究所的demografiska avdelning vid Sociologiska institutionen,och huvudförfattere until studien。

Forskningens result visar pápotentialen med en flexibel föräldraledighet när det gäller att under lätta integration下的视觉潜能。Forskarna tolkar detta som att korta uppeháll frán arbetsmarknaden inte nödvändigtvis hindrar möjligheten,直到framtida arbete。我在整合之前一直是斯捷尔瓦·维基特·斯库勒·费尔拉迪盖特(själva verket skulle föräldraledighet pádeltid kunna erbjuda de nyanlända mammerna möjligheter),直到样本基因组grundläggande stöd och kontakter,särskilt om deägnar tiden t sprákinläning。

–Studien utmanar inte bara rádande uppfattningar utaöppnar ocksáupp för kunskap som kan leda,直到改革者i familjepolitiken anpassas,直到他开始对med skiftande behov,säger Eleonora Mussino进行研究。

我研究了注册数据páhela Sveriges的utgick forskarna frán registerdata páhela Sverizes,以解决来自hur socialörsäkringarna används的somär kombinerat med数据。Studien fokuserade pá82 800 kvinnor som invandrat,直到Sverige med minst ett谷仓在1995年至2014年期间低于8⁄r。

从2016年开始,Sverige et generaöst系统一直到Sverige med barn i förskoleåldern。2017年infördes enáldersbaserad begränsning av föräldrapenningen förnyanlända med谷仓。

–Tyvärr fángade inte vár studie in de senaste begränsningarna som gjorts av föräldrapeningen när det gäller utrikesfödda谷仓。男式医疗油轮páresultaten i vár分析了kan vi förvänta oss minimal,eller ingen,páverkan páintegrationen páarbetsmarknaden pá)grund av denna förändring,säger Eleonora Mussino。

–Slutsatserna i vár studieär viktiga när framtidens politik ska utformas。De visar att system med en generös föräldraledighet inte nödvändigtvis försenar integrationen páarbetsmarknaden för-invandrade猛犸象。在学习之前,Istället kan föräldraledighten in ebära ett sätt att komma i kontakt med stödsystem i samhállet隶属于deras första tid i ett nytt land,säger Ann-Zofie Duvander教授i demografi vid Sociologiska institution en och medf rfattare。

FAKTA:Sáhär gjordes研究

•Studienär baserad páregisterdataöver hela Sveriges在解决一些kombineras医学数据páhur socialförsäkringarna används之前。1995年至2014年期间,在8år以下的Sverige med minst ett谷仓之前,研究人员共有82 800 kvinnor som invandrade。

•我是格鲁蓬·巴德·斯文斯克夫·达·克文诺和乌特兰·达·克文诺。Födelselandetär kategoriserat efter de tio största grupperna av kvinnor som invandrar med barning i Förskoleáldern。

•Forskarna följde mammerna i tvár efter deras ankomst至Sverige för att se hur deras förraledighetär kopplad至senare sysselsättning páarbetsmarknaden。

•Kopplingen till arbetsmarknaten mäts utifrán den huvudsakliga ekonomiska aktiviteten(förvärvsinkomst och företagande)och offentliga根据ett visstár(arbetslöshetsersättning och studiel n)的规定进行转让。Kvinnornaär indelade i:1)学生eller arbetslös,2)阿贝特·梅德·林科姆斯特,3)阿贝特梅德·梅德赫·赫格林科姆斯特,4)萨克纳sysselsättning/aur rutan arbetskinkomst eller arbertslóshets-eller studiebidrag,och 5)科文诺som har ytterligare ett barn,eller 6)埃米格雷拉。

Mer信息
阿蒂克伦“瑞典新移民母亲使用育儿假的原因和后果”《欧洲社会政策杂志》。

康塔克
Eleonora Mussino,forskare vid Stockholms Universitiets demografiska avdelning,Sociologiska institutionen。
电子邮箱:eleonora.mussino@socialogy.su.se
电话:46-(0)8-16 20 04
斯普洛克:恩格尔斯卡

Ann-Zofie Duvander,斯德哥尔摩大学社会学研究所教授。
电子邮箱:ann-zofie.duvander@socialogy.su.se
电话:46-(0)8-16 32 12
斯普林斯卡:斯文斯卡och engelska

Stockholms universitet bidrar直到det hållbara demokratiska samhällets utvecling genom kunskap,uplysning och sanningssökande。

尼赫茨布雷夫·阿克图尔大学普里努梅雷拉分校(Prenumera páuniversitets nyhetsbrev om aktuell forskning)su.se/nyhetsbrev公司

大专院校废除死刑su.se/forsking

Pressbilder frán是一个示例,它展示了大多数照片,直到尼赫特萨蒂克尔eller在标记med koppling,直到新闻发布器eller在Stockholms Universite上发布尼赫特kopplade。视频发布,ange alltid fotograf(om det framgár)och i de fall där detär aktuellt,Mostphotos。

Presskontakt出版社:
Presstjänsten出版社
电话:
08-16 40 90
Epost公司:
按@su.se