Pressmeddelanden先生

特尼克维滕斯卡普

Effektiv och miljövänlig batteriátervinning med nytt受体

2023年10月17日-Chalmers tekniska högskola

Forskare páChalmers主讲人nu ett nyt och effektivt sätt attátervinna metaller frán elbilsbatterier。Metoden gör det möjligt attátervinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterrier公司。Samtidget minimeras förlusten av värdefulla rávaror som镍,kobolt och mangan。Det krävs inga dyra eller skadliga kemikalier i processen,dáforskarna använder sig av oxassyra–en syra somäven förekommer i växtriket。 

Ny katalysiator i bilen kan ge framtidens flytande vätgasbränsle公司

2023年10月11日-隆德大学

Ett bilbränsle bestáende av en vätska som en fast katalysiator omvandlar,直到vätgasär ná得到forskare vid Lunds universite underöker。Den använda vätskan töms轿车罐车,laddas med väte och kan därefter anvä)ndas pányt i ett cirkulärt系统,somär fr t frán växthusgasutsläpp。我电视上看到了Lundaforskarna的身影,[…]

文本医学AI中的Nytt verktyg kan分析仪

2023年10月3日-哥德堡大学

Nu lanserar Göteborgs大学ett nytt digitalt sprákverktyg。Med Minkär det möjligt att ladda upp sina egna texter och analyzera dem Med hjälp av sprákteknologiska metoder,alltsásprökbaserad AI.Verktyget-arr fritt och nu tillgängligt för allmänheten。Sprákbanken Text vid Göteborgs Universite utvecklar och tillhandaháller for kningsinfrastruktur,det vill säga avancerade digitala verktyg främst avsedda[…]

Solcellsmaterial kan hjälpa självkörande bilar i mörkret公司

2023年9月28日-林雪平大学

材料som and vänds i organka solceller kan ocksáan vändas som ljussensorer i elektronik。Det visar forskare vid Linköpings universitet som har utvecklat en typ av sensor som kan upptäcka sákallat cirkulärt polariserande rött ljus公司。《自然光子学》公共研究所,巴纳·瓦格·弗洛梅尔·蒂尔夫·利特利加(banar väg för mer tillförlitliga självkörande fordon och and ra användningsomröden där morkerseendeär viktigt)。

Ny-metod mäter tryck med hög精度

2023年9月27日-乌梅大学

Ett nyutvecklat仪器gör det möjligt att mäta gastriyck med hjälp av laserljus。Metoden,一些标记来自Umeáuniversite och Företagsforskolan,ger-mycket exakta mätningar och kan,直到示例snabbt upptäcka extremt smágasläckor。

3D-skanning av Jellingstenen gerökad förstáelse för vikingadrotting Thyras stora betydelse i丹麦

2023年9月27日-Riksantikvarieämbetet

Genom et samarbete mellan runverksamheten påsvenska Riksantikvarieämbetet,国家博物馆的负责人,Köpenhamn och hällristningsexperitis vid Länsstyrelsen Västra Götaland har viktigan nya rön kommit fram som visar att drottning Thyra,在丹麦的历史上,har spelat en mycket viktigare roll i rikets allra tidgaste historiaän man tidgare har känt till。

Bättre mobiltäckning ochögre kapacitet i Luleáskärgárd公司

2023年9月25日-卢勒德尼斯卡大学

在45米的高空中,有一个叫såkallad samhällsmast har uppförts påStorbrändön i Luleåskärgård。Masten stärker samhällsberedskapen ochökar säkerheten bland annat för sör sjöfarten i omrádet公司。Den ger bättre täckning ochögre kapacitet för mobiletelefoni och bredbandstjänster förmänniskor runt om i skärg rden。

Linköpings大学AI视频专家

2023年9月6日-林雪平大学

人工智能–AI–páverkar redan vár vardag och vára arbetsliv。Vid LiU bedrives framstánde,用于制作flera viktiga AI-omráden som datorseende、djupinlärning、avancerat beslutsstöd och människans plats i AI-systemen。Nedan hittar du nágra av vára AI专家。

Frán labb至marknad:Sáhär har grafen bidragit至samhället

2023年8月29日-Chalmers tekniska högskola

I tioár har Chalmers koordinarat EU:s största for knings program nágonsin–Grafenflagskeppet med en预算达100万欧元。Nu summeras arbette med att fáden tunnaste formen av kol–grafen–att ta klivet frán labbet直到att göra nytta i samhället。Utöver en stor mängd nya produkter,专利och bolag bedöms for knings programmes在2030年之前在欧洲框架内创造了38000多个就业机会

印度苏克拉姆

2023年8月23日-卢勒德尼斯卡大学

Onsdag 23 augusti kan Indien vara den fjärde nationen som lyckats landa pámánen,och första nationen nágonsin att landa pömónens sydpol,páShackleton-kratens rand。Vad mánga inte vetär att bakom den komplicerade autonoma mjuklandningen för mán landaren,Chandrayaan-3,str Avijit Banerjee som numera tillhör forskargruppen inom AI-och robotikforskning páLuleátekniska大学。