Pressmeddelanden先生

Humaniora公司

弗尔斯塔研究所人口研究者av ett större rovdjur och dess bytesdjur varierr i cykler

2024年2月8日-SLU

Lodjur och ródjur kan interagera med varandra i ett cykliskt förlopp,där populationernaökar och minskar enligt ett tydligt mönster。Det har SLU forskarna Henrik Andrén och Olof Liberg kunnat studera tack vare att Det finns data lngt tillbaka i tiden för dessa báda djur的SLU-forskarna-Henrik Andre n och Liberg kunnat研究人员对芬兰数据进行了分析。Studienär den första i världen som har kunnat pávisa ett cykliskt förlopp hos ett stort växtätande däggdjur och dess rovdjur。

Sportlov–vem kan svara pa vad?

2024年2月7日,斯托克霍姆斯大学

梅兰·维克多纳(Mellan veckorna)是斯韦里奇(Sverige)的斯波特洛夫(sportlov i)的新秀。男士huruppkom sportlove?你是体育明星谷仓吗?Och hur mánga har egentligen rád att resa pálovet?Här finns en lista póforskare vid Stockholms Universite t som kan svara páfrágor kopplade直到olika aspekter av sportlovet。

Ledtrádar frán istiden kan hjälpa oss attáterställa svenska vattendrag公司

2024年2月6日-乌梅奥大学

梅尼斯卡恩斯·恩格普·哈尔费尔特·维克蒂加(Människans ingrep harörstört viktiga livsmiljöer för lax ochöring i svenska bäckar ochälvar)。Forskare vid Umeáuniversitet har upptäckt avgörande ledtrádar för attáterställa vattendragen,直到sitt naturliga tillstand。
–För att Förstáprocesserna som formar dem⁄ste vi tänka mer páhur glaciärer fungerra snarareän vattendrag,säger Lina Polvi Sjöberg。

SáSäger forskiningen om visitationszoner公司

2024年2月5日,马尔默大学

我是达加纳·瓦伦塔斯·雷格林根(dagarna väntas regeringen presentera lagförslaget om tillfälliga visitationszoner),som pekats ut som en viktigátgärd I kampen mot gängváldet。男士们用vad säger forskiningen om effkterna av visitationszoner?曼内·格瑞尔(Manne Gerell),马尔默大学(Malmöuniversite)克里米诺里分校(kriminologi vid)教官,斯瓦拉尔och förklarr。

阿瓦·文·阿塔·维根斯卡·赫尔法布里卡特·梅尔·希尔巴特·恩阿尼米利斯克·科斯特(Ala ven attäta veganska helfabrikatär mer hállbartän animalisk kost)

2024年2月5日,斯托克霍姆斯大学

För Första göngen har forskare analyzerat hállbarhets-och hälsoaspekterna av en kost där alla animaliska livsmedel byts ut mot veganska half-och helfabrikat,sákallad processad mat.ven den processade veganska-matenär mer háll barän motsvarande animalisska livsmedel,visar den nya studien somär publicerad i Nature Communications。

Blivande förscollä罕见的传染病

2024年2月2日,卡尔斯塔兹大学

我是一名科姆普勒·och orolig vörld behöver blivande förskollä罕见的bli mer förberedda inför att undersimsa kring normer som rör samtid,宗教och världsbilder。Vadär deras egen världsbild kontra samhällets baserat pákunskap och vetenskap?Känner de sig inkluderade i sättet som det undersis pörskollärar programmet inom det här omrádet?En ny nationell studie ska undershöka inneháll och normer som rör relation och världsbilder i Sveriges förskollärarutbildningar英国国家研究所了解到的宗教。

Svenskt demokratilab testas i polariserat美国

2024年2月2日-弗拉姆蒂德斯研究所

I en tid av polaisering och faktaressistens blir demokratiska论坛för spridning och diskussion av for kningsresultat all t viktigare。Nu utvecklas en ny metod för medborgardialog,och första steget tas i USA,en plats där den politiska polariseringenär kanske som mest oroväckande。