Begäran om注册输出

 • Jag begär härmed et registerrutdrag från Uppsala universitets person uppgifts behandling av mina uppgifter enligt informationsen i flik 2“Information”(乌普萨拉大学的注册信息)。

  我在此请求乌普萨拉大学按照表2中的信息处理我的个人数据。

   

 • Du harätt直到ett注册输出per-rutan kostnad。Om uppgifter i registerutdraget omfattas av sekretess máste vi säkerställa din identitet genom-giltig合法化处理。

  Annars kan du hämta ditt registerutdrag vid myndigheten hár i Uppsala,fádet skickat till dig med post till din folkbokföringsadress eller födet med e-post。

  您有权要求乌普萨拉大学每年提取一次您的个人信息。如果根据瑞典法律,摘录中的数据是保密的,您必须在交付摘录时确认自己的身份。

  否则,您可以亲自到大学这里领取,通过邮件或电子邮件发送给您。

   

 • OBS!Stäng inte webbläsaren för en du fátt en mottagningsbekräftelse酒店。

  注意!请不要关闭浏览器,直到您的请求得到确认。

 • 乌普萨拉大学注册处

  När du begär ett寄存器utdragör vi en sökning pádina personupgifter(namn och personnummer)i vára centrala寄存器。När vi harett结果是“registerutdrag”áterkopplar vi直到挖掘och duär välkommen at hämta det här hos oss i Uppsala eller fádet跳过医疗站直到din folkbokföringsadress。我注册了user du vilka personuppgifter vi behandlar I de system viátersökt uppgifterna I。

  För att Fåregisterrutdraget utlämnat måste vi säkerställa din identitet注册。Du behöver därför en godkänd合法化处理när Du hämtar ditt注册。

  Om du vet att vi behandlar uppgifter i särskilda sammahang(t.ex.som del i ett forkningsprojekt)sákan du ange det i den begäran。

  Du harätt till ett kostnadsfritt register输出功率。

  阿尔·安德林加och radering av uppgifter

  Stämmer inte uppgifterna i registerutdraget sákan vi rätta de felaktiga uppgiferna(圣母院内部支持)。Använda det diarienummer du fick i samband med din begäran i kontakten med oss。Vi tar inte emotändringar per telefon eftersom Vi máste veta att det verkligenär du somör anmälan。

  向上挖掘一些芬兰人i allmänna handlingar(t.ex.studiemeritregister,anställningsavatal,rekryteringsärenden)fár inte gallas uta särskilda föreskrifter som utfärdas av Riksarkivet。Inom vissa studie-och ekonomia administrativa omráden finns det dock generella gallingsföreskrifter och uppgifter gallas regelbunde när de inte längre behövs för att tillvarata mydighetens eller den enskildes intressen。

  帕夫拉织带板kan du läsa om hur vi hanterar是乌普萨拉大学的人事主管。

  乌普萨拉大学处理的个人数据摘录

  当您请求提取乌普萨拉大学处理的个人数据信息时,我们会扫描中央系统以获取由您的姓名、个人身份号码(协调号码)表示的“发生”值。

  当出现结果时,我们将其编译为带有“registerutdrag”提取的文档。

  如果您知道您的个人数据在任何情况下都会被处理,请在您的请求中告知我们。

  数据的修改或删除

  如果你发现摘录中的信息不准确。您有权要求修改不充分的信息。

  如果存在公共记录监管之外的个人信息,您有时可以要求删除这些信息。

  请访问我们的网站 获取乌普萨拉大学数据处理信息。