Offentlighet och sekretess公司

Vetenskapsrádetár en statlig myndighet och omfattas av den sákallade afentlighetsprincipen(维登斯卡普斯罗德)。Här kan du läsa om vad det innebär。

Vetenskapsrádetár en statlig myndighet och omfattas av den sákallade afentlighetsprincipen(维登斯卡普斯罗德)。Det innebär bland annat att var och en harätt att pábegäran fáta del av allmänna handlingar somär ofentliga(芬特里赫特的处理)。Handlingar som kommer in till,gár ut frán eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna Handlingar och kan begäras ut。

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmánna handlingar somär offentliga,det vill säga inte omfattas av sekretess(克莱维特·阿特·亚特·奥姆纳)。瓦杰·贝加兰·乌特勒姆纳德·基莫格罗夫·德·罗夫·恩斯·卡拉德·塞克雷特斯普罗夫宁(Varje begäran om utlämnade genogár därf r en sákallad sekretessprövning)。

Vetenskapsrádet har ingen särskild sekretessbestämmelse för sin verksamhet sáden sekretess som kan aktualiserasär generella sekrentessbestámmelser om until exampel uppgifter om hälstillstánd,upphovsrättsligt skydade verk och uppgifteri personaladministrativ verksamheat。

Som ett示例kanämnas att ansökningar om为blir allmänna handlingar Som i stora delar inneháller uppgifter Somär afentliga och därmed máste lämnasut pábegarran提供资金。

Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

相对INNEHáLL

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. 参考ruppen för for kningskommunication

    Vetenskapsrádets referensgrupp för for kningskommunication bidrar med kunskap och rádgiving until myndigheten i frágor som rör forkningskom munication。我找了一个保姆做保姆。

  2. Ny referensgrupp för frágor om for kningskommunication新闻

    Vetenskapsrádet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rádgiving直到myndigheten i frágor somör for kningskommunication。

  3. 尼亚·莱达莫特尔·德特·福斯尼根斯基础设施

    Vetenskapsródets stylese har utsett sex nya ledamöter till ródet för for kningens infrastrukturer,RFI,frör perioden 2023-2025。比约恩·O·尼尔森(Björn O.Nilsson)在索姆福德(som ordförande)建造的堡垒。