Nyhetsbrev:行为信息av personupgifter

我整理了med den allmänna dataskyddsförordningen(EU 2016/679)、GDPR、och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrádet följande information för behandlingen av dina personuppgifter。

阿达姆·达姆奥赫·拉特斯利格格朗德

Personuppgifterna,det vill säga din e-postdress och i vissa fall ditt namn,samlas in och används för att leverera våra nyhetsbrev直到挖掘出一些消费者。Den rättsliga grunden för behandlingenär samtycke公司。

Hanteringen av och skydet för personupp公司

迪纳个人支持sparas hos Vetenskapsrádet sálänge du väljer att prenumera pányhetsbrevet。Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organizationariskaátgärder hos Vetenskapsrádet公司。

Vetenskapsrádetär en statlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremál för utlämnande直到tredjeman vid en begäran om att fáta del av myndigheens allmänna handlingar(2 kap.tryckfrihetsförordningen)。Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning公司。

迪娜·拉蒂格特

杜哈拉特(Du harätt att när som helstáterkalla ett lämnat samtycke)。这是一个很好的例子。Vidare har du rätt at at d vissa förutsättnigar fádina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personupggifter samt rátt att inge klagomál til integritestsskyddsmyndigheten领导下的Vidare har du rétt at。

个人uppgiftsansvarig

Vetenskapsrádet公司,vetenskapsradet@vr.se,telefonnummer 08-546 44 000,är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personupggifter。

Hos Vetenskapsrådet finns通过dataskyddsombudet@vr.se埃勒电讯报08-546 44 031。