Säkerhetsskyddslag(2018:585)

总运行时间SFS 2022:443
SFS编号: 2018:585
部门/myndighet: 正当分割et L4
乌特福德: 2018-05-24
阿尔·安德拉德: 总运行时间SFS 2022:443
阿达·德林斯寄存器:SFSR(Regeringskansliet)
卡拉:全文(Regeringskansliet)


1 kap.Lagens tillämpningsomráde拉根斯

拉根·加勒·福鲁特·瓦雷(Lagen gäller för utövare av säkerhetskänslig verksamhet)

1 §Denna滞后于gäller för den som,直到nágon del bedriver verksamhet somär av betydelse förSveriges säkerhet eller som omfattas av ett för-Sverige förpliktande internationalelltátagande om säkerhetsskydd(sákerhetskänslig verksamheat)。

我拉根·芬恩斯·奥克斯(lagen finns ocksábestämmelser som gäller den som avser attöverláta aktier eller andelar I säkerhetskänslig verksamhet och om internationalell samverkan pásäKerhetsskydsomr det。
滞后(2020:1007).

Vad som avses med säkerhetsskydd先生

2 §Med säkerhetsskydd avses skydd v säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri,蓄意破坏,恐怖分子brott och and ra brott som kan hota verkshamheten samt skydd i andra fall av sákerhets skydds classifierade uppgifter。

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifeter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt afentlighets-och sekretesslagen(2009:400)埃勒·索姆·斯库勒·哈·欧姆法塔茨(eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen,om den hade varit tilämplig)。

Undantag frán bestämmelserna om säkerhetsskydd公司

3 §För riksdagen och dess myndighter gäller endast bestämmelserna om säkerhetsskydsklasser i 2 kap.5§,säkerhetsprövning i 3 kap.och säkerhetsintyg i 5 kap.iövrigt gäler lagen(2019:109)om sákerhets skydd i riksdangen och dest myndigheter。

Regeringen fár i frága om Regeringskansliet,utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet meddela föreskrifter om undantag frön andra bestämmelser i lagenän de som anges i första Sticket公司。滞后(2021:952).

Särskilda bestämmelser om statsministerns tjänstebostäder och skyddsobjekt公司

4 §I lagen(2014:514)om ansvar för vissa säkerhetsfrágor vid statsministers tjänstebostäder finns bestämmelser om ansvarsör fysisk sákerhet och om samrádsskyldighet införr att säkerhetsskydsavatl ska tr ffas och infór beslut om placeing I säker hetsklass。

5 §我是skyddslagen(2010:305),芬兰人bestämmelser om förbud mot tillträde til vissa byggnader,andra anläggnigar,omráden och andra objekt。


2 kap.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd公司

Skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet公司

1 §Den som直到nágon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet(versksamhetsutövare)ska utreda behovet av säkerhetsskydd(säker hetskyddsanalysis)。Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras公司。

Med utgángspunkt i analysis ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsátgärder som behövs Med hänsyn till verkshamhetens art och omfattning,förekomst av säkerhetsskyddsksclassifierade uppgifter ochövriga omständighter。

Verksamhetsutövaren skaäven kontrollera säkerhetsskydet i den egna verksamheten,anmäla och rapportera sádant somär av vikt för säker hetskydet och iövrigt vidta deötgärder som krävs enligt denna lag。

圣朗格·德特·莫莫·杰利格特·斯卡斯·凯尔赫茨基(Sálángt detär möjligt ska Säkerhetsskyddsátgärderna utformas Sáatt de inte medf rör nágon skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda intremessen)。滞后(2021:952).

Säkerhetsskyddsátgärder公司

2 §Informationsäkerhet ska公司
1.förebygga att säkerhetsskyddsksclassifierade uppgifter obehörigen röjs,ändras,görs otillgängliga eller förstörs,och
2.förebygga skadlig inverkan iövrigt páuppgifter och信息系统som gäller säkerhetskänslig verksamhet。

3 §费西斯克·萨赫特·斯卡
1.福雷比加(förebygga att obehöriga fár tillträde til til de till der til omráden,byggnader och and ra anläggnigar eller objekt där de kan fátillgáng till de säkerhetskyddsk分类支持eller därs akehetskänslig verksamhet iövrigt bedrives,och)
2.弗勒比加·斯卡德利格·因弗坎·帕萨·达纳·欧姆罗德,比格纳德,安莱·格宁加·埃勒,目标是som avses i 1。

4 §Personalsäkerhet ska公司
1.福雷比加律师som inteär pálitliga frán säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan fátillgáng til sákerhets skydsklassificifierade uppgifter eller i en verkamshet som avágon annan anledningär sár kerhetskänslig,och
2.säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd。

Säkerhetsskydds分类

5 §Säkerhetsskyddsklassifierade uppgifter ska delas in i Sákerhets skyddsclasser utifrán den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges Säkerheat。Indelninge i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande:
1.kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada公司,
2.hemlig-vid-en-allvarlig-skada,
3.爱勒·科菲蒂尔·维德·恩特·奥贝蒂利格·斯卡达
4.贝格尔·安萨特(begránsat),赫姆利格(hemlig vid endast ringa skada)。

Säkerhetsskyddskyskyskystclassifierade uppgifeter som omfattas av ett internationalelltátagande om Sákerhets skydd ska pámotsvarande Sätt delas in i Säkerthetskyddsklass,om de inte redan har klassificerates av en annan stat eller en mellanfolklig organization。Indelninge i säkerhetsskyddsklass ska i sádant fall göras utifrán den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges förh llande直到annan stat eller mellanfolklig组织。

Anmälningsplict公司

6 §En versksamhetsutövare ska uta dröjsmál anmäla att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet直到tillsynsmyndigheten。

När den säkerhetskänsliga verksamheten har upphört ska verkshamhetsutövaren uta dröjsmál anmäla detta直到tillsynsmyndigheten。滞后(2021:952).

萨·凯赫茨基德谢夫

7 §Vid verksamhet som omfattas av denna lag ska det finnas en säkerhetsskyddschef,om det inteär uppenbart obehövligt(维德·维克萨姆赫特·索姆·奥姆法塔斯·德纳·拉格·斯卡·德特·芬纳斯·恩斯·凯尔赫茨基德谢夫)。

Sákerhetsskyddschefen ska leda och samordna Säkerhets skyddsarbettet samt kontrollera att versksamheten bedrives enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning直到lagen。Detta ansvar kan inte delegeras公司。

Säkerhetsskyddschefen ska vara direct underställd chefen för verksamhetsutövarens versksamhet,om en Sádan chef finns,och annars verksamhatsutóvarens-ledning。滞后(2021:952).

贝明迪甘德

8 §Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer fár meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsskyddsanalysis samt anmälnings-och raporteringskyldighet enligt 1§,säkerhetsskyddsátgäorder enligt 2-4§och säKerhetskydds classifiering enligt 5§。滞后(2021:952).

9 §Harupphävts基因组滞后(2021:952).

10 §Harupphävts基因组滞后(2021:952).

11 §Harupphävts基因组滞后(2021:952).

12 §Harupphävts基因组滞后(2021:952).

13 §Harupphävts基因组滞后(2021:952).

14 §Harupphävts基因组滞后(2021:952).

15 §Har betecknats 2 kap.8§基因组滞后(2021:952).

16 §Harupphävts基因组滞后(2021:952).


3 kap.Säkerhetsprövning公司

Vem som ska säkerhetsprövas公司

1 §Den som genome en anställning eller páná得到了annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas。Säkerhetsprövning ska dock inte göras när det gäller公司
1.上推som statsrád,ledamot av Europaparlamet,riksdagen eller kommun-och regionfullmäktige,eller
2.annat updrag som ofentlig försvarare eller ombud inför domstolän sádant som avser ofentligt ombud enligt 27 kap。27§rättegángsbalken-eller integritetsskydsombud enligt 6§lagen(2009:966)om Försvarsunderättelsedomstol。
滞后(2019:985).

Säkerhetsprövningens系统och inneháll

2 §Säkerhetsprövningen syftar直到att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intresen som skyddas i denna lag och iövrigt pólitlig frán Säkerthetsynpunkt。Vid säkerhetsprövningen ska sádana omständighter biktas som kan antas innebära sárbarhetter i säkerhetshänseende。

3 §Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den Säkerhertskänsliga verksamheten pábörjas och ska innefatta en grundutredning samt registerkontroll och Särskild personutring i den omfattning som anges i 13,14 och 17§§. Om det finns särskilda skäl fár säkerhetsprövningen göras mindre omfattande公司。

Säkerhetsprövningen ska följas upp隶属于deltagandet i den Säkerthetskänsliga verksamheten págár。

安斯瓦·福尔·萨赫茨普罗夫宁根(Ansvar för säkerhetsprövningen)

4 §Säkerhetsprövningen ska utgáfrán uppgifter som kommit fram när grundutredninge gjordes och den kännedom som iövrigt finns om den som ska próvas,uppgifer som har lämnats ut efter registerkontroll och Särskild personutredning,arten av den verksamhet som pr vningen gäller samt omständigheternaövriegt。

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten,om inte annat följer av tredje stycket,4a,4b eller 4c§。

Om en myndighet har det bestämmande inflytandetöver den prövades lämplighet att delta i säkerhetskänslig versksamhet hos en enskild verksamhetsutövare,är det i stället myndighten som gör den slutliga bedömningen。

Om det finns anledning until det,ska en tidgare gjord bedömning av en persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten omprvas。滞后(2022:443).

4 a§Bedömningen enligt 4§görs av Domarnämnden när det gäller den somär厨师för
1.en allmän domstol eller allmán förvaltningsdomstol,
2.树木被盗,埃勒
3.哥德堡埃勒马尔默斯德哥尔摩的hyres-och arrendenämnderna i Stockholm。

Förövriga ordinary domare i allmánna domstolar,allmänna Förvaltningsdomstolar och Arbetsdomstosted och hyresród i hyres-och arrendenämnder görs bedömningen av respective domstol eller nämnd。滞后(2021:76).

4 b§Den slutliga bedömningen enligt 4§görs av Transportstyrelsen när det gäller Den som ska genogásäkerhetsprövning直到följd av ett internationalellt säkerhetsskyddsátagande pöomrádet luftfartsskydd。
滞后(2021:952).

4 c§Den slutliga bedömningen enligt 4§görs av Riksdagsförvaltningen när det gäller anställda vid sádana kanslier som avses i 3 kap.6§lagen(2016:1109)om-stöd to partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen som har placerates i säkerhetsklass för-deltagande i riksdagens eller Riksdaggsförvaltningens维尔卡姆赫特。滞后(2022:443).

放置i säkerhetsklass

5 §En anställning eller ná得到了annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i sä的kerhetsklass i den utsträckning somöljer av 6-10§§。

6 §En anställning eller ná得到了annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i sákerhets class 1,om den anstállde eller den som páannat sätt deltar i versksamheten
1.我正在对埃勒·哈姆利格的一些国际关系进行调查
2.直到följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet。

7 §En anställning eller ná得到了annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i sákerhets class 2,om den anstállde eller den som páannat sätt deltar i versksamheten
1.我正在对一些国际组织进行调查,
2.我是埃勒·埃利格·赫赫茨基德斯克拉森·克瓦利夫切拉特·赫姆利格·奥姆法特宁·fár del av uppgifeter i säkerhetsskydsklassen kvalificerat hemlig
3.直到弗尔吉德·奥西特·德尔塔甘德伊·维尔卡萨姆赫滕·哈莫伊利赫特·奥萨卡·阿尔瓦里格斯·斯卡达·福勒·斯维里格斯·萨科赫特。

8 §En anställning eller ná得到了annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i sákerhets class 3,om den anstállde eller den som páannat sätt deltar i versksamheten
1.弗雷·德尔·阿乌普吉夫特·伊萨·凯赫茨基德斯克拉森·科菲蒂尔(fár del av uppgifter i säkerhetsskydsklassen konfieldtiell),
2.我是埃勒·柯赫茨斯基·哈姆利格·奥姆法特宁·fár del av uppgifter
3.直到följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet。

9 §En anställning eller ná得到了annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska ocksái andra fallän sádana som följer av 6-8§§placeras i En säkerhetsklass som motsvarar de krav pásäkerhetspr vning som fóljer-av ett internationelltátagande om säker hetskydd。

10 §En anställning eller ná得到了annat deltagande fár placeras i säkerhetsklass endast om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses páná获得了Annatsätt。

11 §En anställning i staten,En kommun eller En region somär placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 fár endast innehas av den somä)r svensk medborgare。

Om det finns särskilda skäl fár regeringen i enskilda fall medge undantag frán kravet pásvenskt medborgarskap。
滞后(2019:985).

放置i säkerhetsklass的Beslut om

12 §Riksdagen och dess myndighter beslutar om placering i säkerhetsklass när det gäller riksdagens förvaltingsomráde。

Iövrigt beslutar regeringen om placeding I säkerhetsklass.我用玻璃装饰。Regeringen fár meddela föreskrifter om att myndighter och and ra fár besluta om placering i säkerhetsklass公司。圣丹·贝斯卢坦德(Sádan beslutanderätt föröverlátas)直到芬兰苏尔斯基尔达(Särskilda skäl)。

Registerkontroll公司

13 §Med register kontroll avses att uppgifter hämtas frán ett register som omfattas av lagen(1998:620)om belastnings register eller lagen。Med registerkontroll avses ocksáatt uppgifter hämtas som behandas Med stöd av医学注册中心
1.拉根(2018:1693)ompolisens behanding av personupgifter inom brottsdatalagens omráde,eller
2.拉根(2019:1182)om Säkerhetspolisens behandling av personupgifter。滞后(2019:1187).

14 §Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i versksamheten har placerates i säkerhetsklass公司。Uppgifter ska löpande hämtas under den tid deltaganet i den säkerhetskänsliga verksamheten págár。

För säkerhetsklass 1 eller 2 Fár uppgifter om den kontrollerade som finns i Belastnings注册员eller误装注册员ellersom behandas med stöd av lagen(2018:1693)om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omráde eller lagen(2019:1182)om Säkerhetspolisens behandlling av peronupggifter hämtas。Motsvande uppgifter fáräven hämtas om den kontrollerades造就了埃勒·桑博。

För säkerhetsklass 3 Fár sádana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastnings注册员eller误装注册员ellersom behandlas hos säkerhertspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter-inom brottsdatalagens omráde eller lagen oms säker hetspolissens behandling-av personupggifter hämtas。

Om det finns synnerliga skäl fáräven andra uppgifterän sádana som anges i andra och tredje styckena hämtas(芬兰综合足球俱乐部)。
滞后(2019:1187).

15 §Om det finns särskilda skäl,fár registerkontroll av nágon som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet göras uta föregóende placering i sä的kerhetsklass。Vid en sádan kontroll fár de uppgifter om den kontrollerade som anges i 14§tredje sticket hämtas公司。

Regeringen fár meddela föreskrifter om sádan registerkontroll som avses i första止血。Föreskrifterna Fár dock inte gälla För riksdagen och dess myndigheter公司。

16 §Bestämmelser om registerkontroll finns ocksái 5 kap.om internationalell säkerhetsskyddsamaverkan och säkerhetsintyg公司。
滞后(2021:952).

Särskild拟人

17 §En särskild是ska göras vid En registerkontroll som avser sádan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerates i säkerhetsklass 1 eller 2的化身。Utredningen ska omfatta en underökning av den kontrollerades ekonomiska förhállanden。Iövrigt ska utredningen曾与一些贝荷队交锋。

克拉夫·帕萨姆蒂克

18 §Registerkontroll och särskild的员工是fár göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke。Samtycket ska anses gälla ocksákontroller och utrednigar under den tid som deltaganet i den säkerhetskänsliga verksamheten págár。

Utlämnande av uppgifter för säkerhetsprövning公司

19 §En uppgift som har kommit fram vid En registerkontroll eller särskild personuting för sämnas ut försäkerhetsprövning endast om uppgiften i det enskilda fallet kan antas ha betydelse förpr vningen enligt 3 kap。2 §. För att en uppfiew som gäller den kontrollerades使eller sambo ska lämnas ut krävs därutöver att ut lämlandetär absolut nödvändigt。

Säkerhets-och integritetsskydsnämnden beslutar om huruvida uppgifter som kommit fram vid en registerkontroll och Särskild personutning ska lämnas ut för Säkerhertsprövning公司。

20 §Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som uppgiften gäller ges tillfälle att yttra sigöver upggiften。Detta gäller dock inter om uppgiften omfattas av sekretess i förhállande till den enskilde enligt nágon annan bestämmelse i offentlighets-och sekretesslagen(2009:400)än35 kap.3§。

阿尔文·埃勒·海恩斯(om hans eller hennes intresse av att fáyttra sig säligen bör ha företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda)是欧姆法塔斯(omfattas av sádan sekretess ska den som uppgiften gäller ges tillfälle att ytra sig innan upggiften lämnas ut。

21 §Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetsprövning ska de handlingar somöverlämnats snarastáterställas直到denöverlämnande myndigheten,om inte den har besluta nágot annat。


4 kap.Skyldigheter när en annan aktör kan fátillgáng til säkerhetskänslig verksamhet

萨·凯赫茨基萨瓦塔尔

1 §En versksamhetsutövare som avser att genomföra支持,ing-ett avtal eller inleda En samverkan eller ett samarbete med En annan aktör ska ing-ett säkerhetsskyddsavtal med aktö)ren,om-aktören genom-f rfarandet kan fátillgáng till
1.säkerhetsskyddsklassifierade uppgifter i säkerhetsskyddskrassen konfidentiell eller högre,eller
2.annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet。

Verksamhetsutövaren skaäven ingáett säkerhetsskyddsavtal med en underleverantör som anlitas för att fullgöra den andra aktörens förpliktelse,om underlevantöre genom-sitt updrag kan fáen sádan tillgáng tild sáng until den säkerhetskänsliga verksamheten som anges i första stycket。

埃特·塞·凯尔赫茨茨基德萨瓦尔·斯坎宁·尼南·莫巴顿(motparten kan fátillgáng)直到塞·塞尔赫茨克安斯利加(den säkerhetsskänsliga verksamheten)。滞后(2021:952).

2 §梅兰·斯塔利加·明迪赫特·加勒·克拉维特·帕斯·凯赫茨基德萨瓦塔尔(Mellan statliga myndighter gäller kravet pásäkerhetskyddsavtal enligt 1§endast vid anskaffning av en vara,tjänst eller byggentreprenad)。滞后(2021:952).

3 §埃特·塞·凯尔赫茨基德萨瓦尔·斯卡·伊内赫拉德·克拉夫·波托帕丁·索姆·贝荷vs弗拉特·克拉文·帕·塞·凯尔赫茨基德·恩里格特(Ett säkerhetskyddsavtal ska innehálla de krav pámotparten som behövs för att kraven pásäkerhetsskydd enligt)2 kap.1§ska kunna tillgodoses。

埃特·萨姆赫茨基萨瓦塔尔(Ett säkerhetsskyddsavtal skaäven reglera hur versksamhetsutövaren ska fákontrollera att motparten följer säKerhetskyddsavatalet och att verksamhetsövaren-harätt att revenera avtalet om det krävs pögrund avändrade förh llanden)。滞后(2021:952).

4 §维德·塞·凯赫茨普罗夫宁(Vid säkerhetsprövning enligt ett säkerhetsskyddsavtal tillämpas bestämmelserna i 3 kap.och föreskrifter som har meddelats i ansluting till de bestámmelselserna)。滞后(2021:952).

5 §Verksamhetsutövaren ska kontrollera att motparten följer säkerhetsskyddsavtalet och revidera avtalet om det krävs págrund avändrade förh llanden。

Om motparten inte följer säkerhetsskyddsavtalet,ska verksamhetsutövaren vidta deátgärder som behövs för att tillgodose kraven pásäKerhetsskidd。滞后(2021:952).

6 §Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer fár meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsskyddsavtal enligt 1 och 3-5§§。

Regeringen fár meddela föreskrifter om undantag frán skyldigheten attásäkerhetsskyddsavtal(来自skyldiggeten的雷杰林根·弗雷德拉·梅德拉·弗雷斯克里夫特)。Om det finns särskilda skäl fár regeringen ocksábesluta Om sádana undantag i enskilda秋天。滞后(2021:952).

Skyldigheter inför förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal公司

7 §En verksamhetsutövare som avser att genomföra ett förfarande som innebär ett krav pásäkerhetskyddsavtal enligt公司1§första Sticket ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplightsprövning enligt 8§。Verksamhetsutövaren ska ocksásamr da enligt 9§。

Regeringen fár meddela föreskrifter om undantag frón första Sticket公司。Om det finns särskilda skäl fár regeringen ocksábesluta Om sádana undantag i enskilda秋天。

Föröverlátelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom gäller i stället 13-20§§。滞后(2021:952).

8 §Innan ett sádant förfarande som avses i 1§första Sticket inlet ds ka verksamhetsutövaren genome en särskild säkerhetsskydsbedömning identifiera vilka säkerhetsskyddsk分类erade uppgifeter eller vilken säkerhetskänslig verkshamhet iövrigt som den andra aktören kan fátillgátoch och som kräversskydskydskidderadd●●●●。

Med utgángspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ochövriga omständighter ska versksamhetsutövaren pröva om det planerade förfarandetär lämpligt frán säkerhetsskydssynpunkt。

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplightsprövningen ska dokumenteras公司。

Om lämplightsprövningen leder直到bedömningen att det planerade förfarandetär olämpligt frön säkerhetsskydssynpunkt,för det inte inledas。滞后(2021:952).

9 §Om lämplighetsprövningen enligt 8§leder till until bedömningen att det planerade förfarandet inteärämpligt frán säkerhetsskyddssynpunkt,ska verksamhetsutövaren innan den inlder föffarandet samr da med tillsynsmyndigheten,Om det planerate förrandet innebär att den andra aktören kan fátillgáng till
1.säkerhetsskyddsklassifierade uppgifter i säkerhetsskyddskrassen hemlig-eller-högre,埃勒
2.annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet。

Tillsynsmyndigheten för besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidtaátgärder enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i ansluting直到拉根。滞后(2021:952).

10 §Om verksamhetsutövaren inte samráder med tillsynsmyndigheten小跑att det finns en skyldighet att göra det,fár tillsynsyndigheten inleda samródet。滞后(2021:952).

11 §Omett beslut Om föreläggande enligt 9§inte följs eller Om det planerade förfarandetär olämpligt frán säkerhetsskydssynpunktäven Om ytterligareötgärder vidtas,för tillsynsmyndigheten besluta at det planerated förrfarandet inte f⁄r genomföras(förbud)。滞后(2021:952).

12 §Omett págáende förfarande som omfattas av ett krav pásäkerhetsskyddsavtal enligt 1§ärämpligt frán säkerhetsskydssynpunkt,fár tillsynsmyndigheten besluta Om de förel gganden mot verksamhetsutövaren och den andra aktören i förrafarandet som behövs för att förhindra skadaör Sveriges säkerhet。埃特·斯丹特·贝斯卢特(Ett sádant beslut om föreläggande fár förenas med vite)。滞后(2021:952).

Skyldigheter införöverlátelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom公司

13 §En versksamhetsutövare ska göra En särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplightsprövning enligt 14§och samróda enligt 15§,om versksamhatsutóvaren avser attöverláta
1.埃勒·埃勒·nágon del av den säkerhetskänsliga verksamheten,埃勒
2.埃根多姆·索姆·哈·贝蒂德尔斯·för·斯维里赫斯·塞尔·凯雷特·埃勒·塞特·塞尔维里赫·弗普里克坦德国际公司。

Första sticket gäller inte Förörvelátelser av fast egendom公司。

雷杰林根·法尔梅德拉夫雷斯克里夫特罗里加尔·翁丹塔格(Regeringen fár meddela föreskrifter om ytterligare undantag frón första sticket)。Om det finns särskilda skäl fár regeringen ocksábesluta Om sádana undantag i enskilda秋天。滞后(2021:952).

14 §伊南·埃特·福兰德·福拉尔·达诺·维尔·泰尔塞·索姆阿夫塞斯一世13§inleds ska versksamhetsutövaren geno en särskild säkerhetsskyddsbedömning identifiera vilka säkerhetsskyddsklassiferade uppgifter eller vilken säkerhetskänslig verskshamhet iövrigt som förv rvaren kan fátillgáng til ng until och som kräver säker hetskydd。

Med utgángspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ochövriga omständighter ska versksamhetsutövaren pröva omöverlátelsenär lämplig fr n säkerhetsskydssynpunkt。

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplightsprövningen ska dokumenteras公司。

Om lämplightsprövningen leder直到bedömningen attöverlátelsenär olämplig frán säkerhetsskydssynpunkt,föröverl-telsen inte-genomföras。滞后(2021:952).

15 §Om lämplightsprövningen enligt 14§leder till till bedömningen attöverlátelsen inteär olämplig frán säkerhetsskyddssynpunkt,ska verksamhetsutövaren samr da med tillsynsmyndigheten。

Tillsynsmydigheten fár besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidtaátgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning to lagen。

Skyldigheten att samráda och det som anges i andra sticket om verksamhetsutövaren gälleräven den som avser attöverláta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksahet,dock inte aktie i aktiebolag somär publika enligt aktiebalagslagen(2005:551).滞后(2021:952).

16 §Omöverlátaren inte samráder med tillsynsmyndigheten小跑att det finns en skyldighet att göra det,fár tillsyndigheten inleda samr det。滞后(2021:952).

17 §Omett beslut Om föreläggande enligt 15§inte följs eller Omöverlátelsenär olämplig frán säkerhetsskydssynpunktäven Om ytterligareötgärder vidtas,för tillsynsmyndigheten besluta attöverl-telsen inte fár genomföras(förbud)。滞后(2021:952).

18 §Enöverlátelse i sterl med ett förbud enligt 17§är ogiltig。

Om enöverlátelse har genomförts uta samrád enligt 15 eller(奥姆埃弗尔·泰尔塞·哈尔·基诺弗特·乌塔·萨姆罗德·恩利格特)16§och förutsättningarna för ett förbud enligt 17§är uppfyllda,fár tillsyndigheten i efterhand besluta om ett södant fölbud。奥维尔·泰尔森·多吉提格。滞后(2021:952).

19 §Om enöverlátelseär ogiltig enligt 18§fár tillsynsmyndigheten besluta Om de förelägganden motöverl-taren och förvärveren som behövs för att förhindra för-Sveriges säkerhet。埃特·斯丹特·贝斯卢特(Ett sádant beslut om föreläggande fár förenas med vite)。滞后(2021:952).

20 §En verksamhetsutövare som avser attöverláta hela eller nágon del av den säkerhetskänsliga verksamhelten ska supplysa förvärveren om att denna lagäller för versksamheten。En sádan supplysning ska innehálla information om de skyldigheter som enligt 2 kap.1§gäller för En verksamhetsutövare。
滞后(2021:952).


5 kap.Internationell säkerhetsskydssamverkan och säkerhetsintyg国际公司

萨凯辛提格

1 §Ett säkerhetsintyg fár utfärdas för人员som har hemvist i Sverige och leverantörer med säte i Sverig när en annan stateller en mellanfolklig组织har ansöktom Ett södant intyg,om
1.贝霍夫·奥特·sádant intyg finns vid internationalell samverkan om säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag,eller
2.intyget,utöver vad som följer av 1,kan underlätta för en person eller fören leverantör att delta i en verksamhet som en annan stat eller en mellanfolklig organization bedömer vara i behov av säkerhetskydd。

Ett intyg enligt första Sticket fár utfärdas endast om deltaganet avser verksamhet i eller för en stat eller en mellanfolklig organization som omfattas av Ett internationalelltátagande om säkerhetskydd(埃特·因蒂格·恩里格特·费尔斯塔斯塔设计公司)。Om det finns särskilda skäl fár regeringen besluta att intyg fárr utfärdas trots att det inte finns ná获得了国际比赛冠军。滞后(2021:952).

2 §Om det behövs för att säkerhetsintyg ska kunna utfärdas fár det göras en säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll enligt 3 kap.13§。维登·萨丹(Vid en sádan registerkontroll fár ocksáen särskild)人格化3 kap.17§göras。滞后(2021:952).

3 §Förärenden om säkerhetsintygäller bestämmelserna om sákerhets prövning i 3 kap.2§,4§Första sticket,13§,14§andra-fjärde stickena och 17-21§§。滞后(2021:952).

Registerkontroll páansökan av en annan stat eller en mellanfolklig组织

4 §Registerkontroll enligt 3 kap.13§fár göras när en annan stat eller en mellanfolklig organization har ansökt om ett sádant underwag,om注册会计师协会
1.den person som ansökan gäller har eller har haft hemvist i Sverige,och州
2.个人基因组anställning eller páannat sätt ska delta i en verksamhet där det för deltaganet ställs krav som motsvarar bestämmelserna i denna lag om registerkontroll vid säkerhetspr vning。

Vid registerkontroll enligt första sticket fár ocksáen särskild personutering enligt 3 kap.17§göras。滞后(2021:952).

5 §维德·伦登(Vidärenden enligt)4§gäller bestämmelserna om registerkontroll,särskild personutning och samtycke i3 kap.13§,14§andra-fjärde stickena och 17-21§§。
滞后(2021:952).

Vem som beslutar om registerkontroll och utfärdar intyg公司

6 §Regeringen kan med stöd av 8 kap.7§regeringsformen meddela föreskrifter om vilken myndighet som beslutar om registerkontroll enligt 2 och 4§§,utfärdar intyg enligt 1§och lämnar underved enligt 4§。滞后(2021:952).


6 kap.Tillsyn公司

Tillsynsmyndighetens向上拖动

1 §Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara tillsynsmyndighet。

Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsynöver att verksamhetsutóvare följer lagen och de föreskrifter som har meddelats i ansluting to lagen。我发现syftet fár tillsyndyndighetenäven utöva tillsyn hos de aktörer som verksamhetsutö子vare haringátt säkerhetsskyddsavtal med。
滞后(2021:952).

Tillsynsmyndighetens underöknings befor-genhetter

2 §蒂尔西恩·斯卡·帕贝加·兰·蒂尔汉达赫拉·蒂尔西姆辛迪赫滕(tillsyn ska pábegäran tillhandahálla tillsynsmyndigheten)领导下的Den som stár提供了som behövs för tillsynen的信息。
滞后(2021:952).

3 §Tillsynsmyndigheten har i den omfattning som det behövs för tillsynen rätt att fátillträde til to omráden,lokaler och andra utrymmen,dock inte bostäder,som används i verksamhet som omfattas av tillsyn。滞后(2021:952).

4 §Tillsynsmyndigheten fár besluta att förelägga den som stár under tillsyn att tillhandahálla information och ge tillträde enligt 2 och 3§§。埃特·斯丹特·贝斯卢特(Ett sádant beslut om föreläggande fár förenas med vite)。滞后(2021:952).

5 §Tillsynsmydigheten fár begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra deátgärder som avses i 2 och 3§§。Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet,avhysning eller avlägsnande。
滞后(2021:952).

奥特加德

6 §Tillsynsmydigheten fár besluta att förelägga en versksamhetsutövare att vidtaátgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning to lagen。埃特·斯丹特·贝斯卢特(Ett sádant beslut om föreläggande fár förenas med vite)。滞后(2021:952).


7 kap.Administrativa sanktionsavgifter公司

Oh verterädelser som kan leda till sanktionsavgift公司

1 §Tillsynsmydigheten fár besluta att ta ut en sanktionsavgift av en verksamhetsutövare som
1.哈拉西多萨特新浪skyldigheter enligt nágon av
a)2 kap.1§första eller andra sticket,5§,6§fö)rsta sticket eller 7§eller föreskrifter som har meddelats i ansluting until de bestämmelserna,
b)3 kap.1-4 eller 6-9§§eller 11§första sticket eller föreskrifter som har meddelats i ansluting until de bestämmelserna,
c)4 kap.1 eller 3§,9§första sticket eller 15§fórsta stcket ellerföreskrifter som har meddelats i ansluting until de bestämmelserna,
2.inte har kontrollerat säkerhetsskydet i den egna verksamheten enligt 2 kap.1§tredje stycket eller föreskrifter som har meddelats i ansluting until den bestämmelsen,
3.莫特巴顿·福尔杰·säkerhetsskyddsavtalet enligt 4 kap.5§första sticket eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen,
4.har inlett ett förfarande i strip med ett fórbud som har meddelats med stöd av 4 kap.11§eller har genomfört enöverlátelse i strip mes ett férbuds som har-meddelat med stód av.4 kap.17§,eller
5.har lämnat oriktiga uppgifter i samband med samrád enligt公司4 kap.9 eller 15§eller tillsyn。滞后(2021:952).

2 §Tillsynsmydigheten fár besluta att ta ut en sanktionsavgift av en aktie-eller andelsägare som
1.inte har samrátt enligt 4 kap.15§eller föreskrifter som har meddelats i ansluting till den bestämmelsen,
2.har genomfört enöverlátelse i string med ett förbud som har meddelats med stöd av 4 kap.17§,eller(哈尔基诺弗特·恩沃尔·泰尔斯)
3.har lämnat oriktiga uppgifter i samband med samrád enligt公司4 kap.15§。滞后(2021:952).

När sanktionsavgift ska tas ut公司

3 §Vid bedömningen av om en sanktionsavgift ska tas ut ska särskild hänsyn tas till维德·贝多明根av om en-sangtionsavgift-ska tas ut-ska sárskild-hänsyin tas until
1.den skada eller sárbarhet för Sveriges säkerhet som uppstátt till följd avöverterädelsen,
2.奥莫弗特·德尔森·哈尔瓦里特·乌普斯·特利格·贝洛特·帕克萨姆赫特,
3.弗吉尼亚州沃克萨姆赫特苏特·瓦伦·埃勒·阿克蒂-埃勒·安德烈·加伦·哈格奥尔特·费尔特费尔特德尔森·斯卡乌普霍拉·奥奇·费尔拉特·贝格尔·阿特是俄勒冈州弗克宁加的女神
4.om verksamhetsutövaren eller aktie-eller andelsägaren tidigare har begátt enöverterädelse。滞后(2021:952).

Hur sanktionsavgiften ska bestämmas公司

4 §En sanktionsavgift ska bestämmas until lägst 25000 kronor ochögst 50000000 kronor。Sanktionsavgiften för en statlig myndighet,kommun eller地区ska dock bestämmas till högst10 000 000克朗。滞后(2021:952).

5 §När sanktionsavgivens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till de omständighter som anges i 3§och till den vinst som den avgiftskyldige gjort till följd avöverterädelsen。
滞后(2021:952).

6 §En sanktionsavgift fár efterges帮助eller delvis omöverträdelsenär ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn直到omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften。滞后(2021:952).

Beslut om sanktionsavgift公司

7 §En sanktionsavgift fár inte beslutas omöverträdelsen omfattas av ett föreläggande om vite ochöverdrädelsen ligger直到grund fören ansökan om utdömande av vitet。滞后(2021:952).

8 §En sanktionsavgift fár endast beslutas om den som avgiften ska tas ut av har fátt tillfälle att yttra sig inom tvár fr n det attöverträdelsenägde rum。

Ett beslut om sanktionsavgift ska delges公司。滞后(2021:952).

贝塔宁av sanktionsavgift

9 §En sanktionsavgift ska betalas until tillsynsmyndigheten inom 30 dagar frán det att beslett om att ta ut avgiften har fátt laga kraft eller inom den lángre tid som anges i beslett。

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första sticket,ska myndigheten lämna den obetalda avgiften för indriving。百思买引进芬兰人(1993:891)om indriving av statliga fordringar m.m.Vid indrivining fár verkställighet ske enligt utsökningsbalken。

En sanktionsavgift tillfaller staten公司。滞后(2021:952).

10 §En beslutad sanktionsavgift faller bort until den del beslett om avgiften inte har verställts inom femár frán det att beslett-fick laga牛皮纸。滞后(2021:952).


8 kap.vriga bestämmelser

Tystnadsplikt公司

1 §Den som med steöd av denna lag har fött del av uppgifter som förekommer i angelägenhet som avser säkerhetsprövning fár inte obehörigen röja eller utnyttja dessa uppgifeter。

我发现了所有的梅纳斯·维尔萨姆赫特(2009:400)。滞后(2021:952).

2 §Den som págrund av anställning eller páannat sätt deltar eller har deltagit i säkerhetskänslig verksamhet fár inte obehörigen röja eller utnyttja sä·kerhetsskydsklassiferade uppgifeter。

我发现了所有的梅纳斯·维尔萨姆赫特(2009:400)。滞后(2021:952).

Sekretessbrytande bestämmelse公司

3 §Sekretess hindrar inte att den myndighet som avses一号5 kap.6§i ettärende om understang för säkerhetsprövning enligt 5 kap.4§lämnar ut en uppfient som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild personuting until en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organization,om det stár klart att sántant utlámnandeär förenligt med svenska intremessen。滞后(2021:952).

厄弗克拉甘德

4 §Beslut om föreläggande enligt 4 kap.9 och 15§§och6 kap.4 och 6§§eller sanktionsavgift将7 kap.föröverklagas放大至斯德哥尔摩förvaltningsrätten i。När ett sádant beslutöverklagasär tillsynsmyndigheten motpart。普罗夫宁斯泰尔斯特克雷vs维德维尔卡甘德直到坎马拉泰顿。

Beslut om förbud enligt 4 kap.11,17 och 18§§och föreläggande enligt四kap.12 och 19§§föröverklagas直到摄政。

安德拉·贝斯卢特(Andra beslut enligt denna lag fár inteöverklagas)。
滞后(2021:952).


奥弗格·恩斯贝斯特·梅尔瑟

2018:585
1.Denna lag träder i kraft den 2019年4月1日。
2.Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen(1996:627)。
3.Den upphävda lagen gäller码头fortfarande för beslut om placering i säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet,码头停靠至dess att ett motsvarande besluts om placeing i sákerhetsklass meddelas enligt denna lag。Ett sádant beslut ska meddelas senast vid utgángen av公司2024
4.Beslut om registerkontroll enligt 14§i den upphävda lagen ska i den utsträckning som regeringen föreskriver motsvara ett Beslut on placeing i säkerhetsklass 3 enligt denna lag,dock längst until dess at ett nytt beslute om säkerhetsklass meddelas enligt denna lag。Ett sádant beslut ska meddelas senast vid utgángen av 2024年。
5.《阿尔德雷·弗雷斯克里夫特·格拉尔·福特法兰德·福普吉夫特·索姆·哈姆塔斯·弗·塞恩·凯尔赫茨波利森och som behandas medöd av polisdatalagen》(2010:361)。滞后(2018:1715).

2021:952
1.Denna lag träder i kraft den,2021年12月1日。
2.阿尔德雷·弗雷斯克里夫特·格拉尔·福特法兰德·弗雷德伦登和萨姆罗德·萨姆哈利内特·弗雷·伊克拉夫特雷的作品。
3.Den upphävda 2 kap.6§gäller för säkerhetsskyddsavtal som haringátts före ikraftträdadet。
4.En sanktionsavgift enligt 7 kap.fár beslutas endast föröverträdelser som skett efter ikrafttrádandet。