斯基德·福尔个人与拉普塔尔女士(2021:890)

SFS编号: 2021:890
部门/myndighet: Arbetsmarknads部件ARM
乌特福德: 2021-10-07
阿达·德林斯寄存器:SFSR(Regeringskansliet)
卡拉:全文(Regeringskansliet)


1 kap.Inledande bestämmelser公司

拉根斯·因内豪尔

1 §Innehállet i denna lagär uppdelat enligt följande:

1 kap.-Inledande bestämmelser公司

2 kap.-Skydd i form av ansvarsfrihet公司

3 kap.-Skydd mot hindrandeátgärder och阻遏物

4 kap.-Förutsättningar För att omfattas av skydet公司

5 kap.-国际说唱卡纳勒och förfaranden för说唱ochöljning

6 kap.-Externa raporteringskanaler och förfaranden för raportering ochöljning公司

7 kap.-表现av personupgifter

8 kap.-Dokumentation,bevarande och rensning av说唱歌手

9 kap.-Tystnadsplikt公司

10 kap.-Tillsyn公司

Lagens tillämpningsomráde拉根斯

2 §Lagen gäller vid关系密切i ett arbetsrelaterat sammahang av information om missförhállanden som det finns ett allmäninterresse av att de kommer fram。

Lagen gälleräven vid关系密切i ett arbetsrelaterat sammahang av information om missförhállanden som utgörs av ett handlande eller en under látenhet som
1.strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillámpningsomrádet för Europaparlamets och rádets direktiv(EU)2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skyd för-personer som rapporterar omöverträdelser av unionssrätten,
2.striter mot lag eller and ra föreskrifter som avses i 8 kap.regeringsformen och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsomródet församma direktiv,eller
3.莫特瓦卡·穆勒(motverkar málet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom)直到ampningsomrádet för samma direktiv。

3 §Lagen gäller inte vid raportering av公司
1.säkerhetsskyddsklassifierade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen(2018:585),埃勒
2.信息somör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars-och säkerhetsomrádet。

Regeringen kan med stöd av 8 kap.7§为meddela närmare föreskrifter om vilka myndighter som avses i första Sticket 2注册。

弗拉伦特直到安娜特·斯基德

4 §Lagen inskränker inte skydd som gäller enligt annan lag,förordning eller páannan grund。

5 §I 1 kap.1 och 7§§tryckfrihetsförrdningen och 1 kap.1 och 10§§yttrandefrihetsgrundlagen finns bestämmelser om rätt för var och en att I vissa medier meddela och offentliggöra uppgifter I vilketämne som helst。

埃特·阿瓦塔斯·奥吉利盖特

6 §Ett avtalär ogiltigt i den utsträckning som det upphäver eller inskränker nágons rättigheter enligt denna lag,om inte ná得到了annat följer av 7§。

Avvikelser i kollektivtal公司

7 §Genom ett kollektivatal som har slutits eller godkänts av en中央仲裁机构5 kap.2-9§§om interna rapporteringskanaler och förfaranden för raportering och uppföljning,under förutsättning at avtalet inte upphäver eller inskränker nágons rättighter som avses i Europaparlamets och ródets direktiv(EU)2019/1937。

拉根奥古特里克兵站

8 §I denna lag avses医学院
1.密切关系-埃勒密切关系:蒙特利格特·埃勒斯克里夫特利格特·勒曼德av信息来自密斯福勒·拉兰登基因组实习生密切关系,外部密切关系-艾勒-芬特利格朗德,
2.关系人:den som i ett arbetsrelaterat sammahang har fátt del av eller inhämtat missförh llanden och关系人:
a)仲裁站,
b)索姆·格伦·福福拉·甘·奥默勒·索克·阿贝特(som gör en förfrágan om eller söker arbete),
c)som söker-eller utför volontärarbete人员,
d)索姆·舍克勒·富尔戈·普拉克提克(som söker-eller fullgör praktik),
e)在en verksamhetsutövares kontroll och领导下的som annars stár till förfogande för att utföra eller utfór arbete人员,
f)埃根弗·雷塔加雷·索姆·舍克勒·乌特弗尔(egenföretagare som söker eller utför uppdrage),
g)som stár till förfogande för attingáeller ing-r i ett företags förvaltings-,lednings-eller tillsynsorgan,
h)aktieägare som stár till förfogande för att vara eller somär verksamma i aktiebolaget,eller埃勒
i)个人som har tillhört nágon av personkategorierna ovan och har fátt del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten,
3.维克萨姆赫特苏特瓦雷(verksamhetsutövare:i privat verksamheat en fysisk eller juridisk person och i allmän verksamhat en statlig förvaltningsmyndighet,domstol eller kommun,och)
4.uppföljningsärende:ettárende som bestár i att
a)通过en intern eller extern rapporteringskanal ta emot en rapport och ha kontakt med den rapporterande personen,
b)帕诺得到了安娜特·萨特罗姆·恩·明迪赫特·索马·斯基尔迪格·阿特哈外部说唱选手卡娜尔·塔莫特·恩·哈瓦里特·阿夫塞德·福尔说唱选手坎娜尔·奥赫·维达雷比弗德拉登,直到诺贡·索马·兰斯瓦里格·费尔阿特·塔莫特说唱,
c)维达·特加德·费尔(vidtaátgärder för att bedöma riktigheten i de pástenden som framställs i raporten),
d)o verlämna uppgifter om de utredda pásto endena för fortsattaátgärder,och公司
e)lämnaáterkoppling om uppföljningen直到den raporterande personen。


2 kap.Skydd i form av ansvarsfrihet公司

1 §英语说唱者för inte göras ansvarigör att haásidosatt tystnadsplikt,在förutsättning att personen vid说唱者hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig förr att avsl ja det rapporterade missförh llandet的带领下。

Ansvarsfriheten enligt första Sticket gäller inte vid公司
1.uppsátligtásidosättande av sádan tystnadsplikt som enligt offentlighets-och sekretesslagen(2009:400)inskránker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,eller
2.西多斯·塔坦德(sidosättande av tystnadsplikt enligt lagen)(1971:1078)om försvarsuppfinningar。

2 §Ansvarsfriheten enligt 1§medför inte rätt at lämna ut handlingar公司。

3 §英语口语交际者fár inte göras ansvarig föröverträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information,om personnel vid inhámtandet hade skälig anledning att anta att inhömtandett var nöndigt förr att avsl ja ett missförh llande。

4 §Ansvarsfriheten将3§gäller inte om den rapporter和personen genome inhämtandet gör sig skyldig扩展至brott。


3 kap.Skydd mot hindrandeátgärder och阻遏物

Förbud att vidta hindrandeátgärder och阻遏物

1 §En verksamhetsutövare fár inte公司
1.hindra eller försöka hindra说唱
2.帕格朗德av重组vidta阻遏物mot
a)与人相处融洽,
b)nágon hos verksamhetsutövaren som bistár den raporterande personen vid rapporteringen,sásom en förtroendevald eller ett skydsombud,
c)nágon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den raporterande personen,sásom en anhörig eller kollega,eller
d)en juridisk person som den raporterande personenäger、arbetar för eller páannat sätt har koppling till。

2 §En verksamhetsutövare fár inte vidta pressalier págrund av att nágon vänder sig,直到sin arbet stagaroganisation för samrád i fr ga om rapportering。沃尔克萨姆赫特苏特·瓦伦·法尔(Verksamhetsutövaren fár inte heller hindra eller försöka hindra sádant samr d.)。

来自skydet vid brott的Undantag

3 §Den som基因组同源转运体gen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott har inte skydd mot阻遏物。

斯卡德斯特朗

4 §En versksamhetsutövare som bryter mot ná得到了av förbuden mot hindrandeátgärder eller阻遏者ska betala skadestánd för den fö)frlust som uppkommer och för-den kränkning somöverterädelsen innebär。

Om talan förs med anledning av uppsänging eller avskedande eller annat förfarande som omfattas av lagen(1982:80)Om anställningsskyd fár ersättning för förlust som avser tid efter anstállningens upphörande under alla förh llanden bestämmas under högst det belopp som anges i 39§samma。

Om detär skäligt,fár skadestándet sättas ned eller helt falla bort。

贝维斯博尔达

5 §Om den som anser sig ha blivit hindrad att raportera,utsatt för försök att hindra raportering eller utsatt fför pressalier i streed med denna lag visar omständighter som ger anledning att anta att sár fallet,är det svaranden som ska visa att s-danaótgärder inte har vidtagits。

Skiljeavtal公司

6 §Ett avtal som före tvistens uppkomst har träffats om att tvisten ska avgöras av skiljemän uta förbeháll om rätt för parterna att klandra skiljedomen fár inte göra s gällande i tvist enligt denna lag。

拉特根根

7 §马尔enligt 1 och 2§§ska handläggas enligt lagen(1974:371)奥姆特根·阿尔贝斯特维斯特
1.索姆格伦·福福拉·甘·奥默勒·舍克·阿尔贝特(som gör en förfrágan om eller söker arbete),
2.本人som söker-eller utför volontärarbete,
3.索姆舍克勒·富尔戈·普拉克提克(som sökereller fullgör praktik),
4.埃勒·埃勒领导下的埃勒·沃克萨姆赫特苏特瓦雷斯·孔特罗尔·奥赫丁(en verksamhetsutövares kontroll och ledning)的埃勒•埃勒(en person som annars stár till förfogande för att utföra eller utfö)
5.tiden i verkshamheten下的en person som har tillhört nágon av personkategorierna ovan och har fátt del av informationen。

我是达纳·马尔斯卡som arbetstagare anses ocksápersoner enligt första 1-5。Som arbetsgivare ska anses verksamhetsutövaren公司。Detta gäller ocksánär bestämmelserna om tvisteförhandling i lagen(1976:580)om medbestämmande i arbetslivet tillämpas。

阻潮器与预临界

8 §我是som avses I 7§ska följande bestämmelser I lagen(1976:580)om medbestämmande i arbetslivet直到ampas:
-64§om tidsfrist för pákalland av fö)rhandling,
-65§om tidsfrist för väckande av talan,
-66§omörlängd tidsfrist för den som inte företräds av en arbet stagaroganisation,med den skillnaden att den tidsfrest som anges i 66§första stycket förs ta menien ska vara tvámánader,och
-68§om förlorad talerätt págrund av preskription。

Om talan rör ersättning med anledning av ett anställningsbeslut som har meddelats av en arbetsgivare med offentlig ställning,räknas tidsfristerna enligt första stycket frán den dag dáanstä)llningsfeslute vann laga kraft。


4 kap.Förutsättningar För att omfattas av skydet公司

1 §Skyddet enligt 2 och 3 kap.gäller under förutsättning att公司
1.罗哈·伦德纳·福雷科梅尔女士i sádan verksamhet som anges i2 §,
2.den raporterande personen vid tidpunkten för raporteringen hade skälig anledning att att informationen om missförhállandena var sann enligt 3§,och(美国俄亥俄州)
3.raporteringen sker internt,efentliggörande enligt 4-9§§外部eller基因组。

Var missförhállandena förekommer女士

2 §Skyddet gäller vid raportering av missförhállanden som har uppstátteller som högst sannolikt kommer att uppstíi公司
1.den verksamhet som den raporterande personenär,har varit eller kan komma att bli verksam i,eller先生
2.en-annan verksamhet som den raporterande personenär eller har varit i kontakt med genom-sitt arbete。

Skälig anledning att anta att information公司

3 §Skyddet gäller om den raporter and de personen vid tidpunkten för raporteringen av missförhállandena hade skälig anledning att anta att informationen om missfórh llandana var sann。

Skyddet vid实习生说唱

4 §Skyddet gäller om raporteringen sker via interna raporteringskanaler enligt 5 kap(通过国际说唱歌手skaler放大5 kap)。

5 §Skyddet gáller ocksáom nágon rapporterar通过国际raporteringskanaler om
1.det saknas sádana kanaler eller om de kanaler och förfaranden som finns tillgängliga inte uppfyler kraven i denna lag,eller(埃勒)
2.说唱选手斯凯·伊南(sker innan personen har börjat inom verksamheten)。

Skyddet视频外部说唱

6 §Skyddet gäller om raporteringen sker till en myndighet via externa raporteringskanaler enligt 6 kap(通过外部说唱歌手skanaler放大6 kap)。

7 §Skyddet gäller ocksáom den raporter and de personen raporterar externt till en myndighet páannat sättän via externa raporteringskanaler,under förutsättning att personen公司旗下
1.först har raporterat internt i enlighet med denna lag uta att公司
a)穆塔加伦·哈维达吉特·斯克äliga uppföljningsátgärder med anledning av raporteringen,埃勒
b)mottagareni skälig utsträckning har lämnatáterkoppling om uppföljningen inom den tidsfrist som anges i 5 kap.8§3,
2.哈尔斯克利格安莱丁(har skälig anledning att anta att missförhállandet utgör enör hängande eller uppenbar fara för liv,hälsa,säkerhet eller riskör omfattande skada i miljön eller av annat skál har beforgad anledning at raportera until myndigheten,eller
3.哈尔斯克利安尼宁(har skälig anledning)和安塔·艾特(anta att en intern)在实习生中进行了一次融洽训练,将头骨与内布拉(skulle in ebära en risk för preparalier eller leda)联系在一起,直到艾特·米斯福拉尔(att missförh llandet sannolikt inte skulle avhjälpas páett effektivt sätt)。

8 §Skyddet gäller ocksávid rapportering av missförhállanden enligt 1 kap.2§andra sticket till nágon av EU:s institutioner,organic och byráer som har inráttat externa rapporteringskanaler ochörfaranden för att ta emot raporter om missf rh llandne,在förutsättning att den rapporterande personen rapporterar i enlighet med de förfaranden som gäller för den aktuella rapporteringskanalen的领导下。

Skyddet视频ofentligörande

9 §Skyddet gäller vid offentligörande av information under förutsättning att den raporterande personen(弗鲁茨·塔宁·登说唱歌手)
1.外部har raporterat i enlighet med denna lag uta att
a)穆塔加伦·哈维达吉特·斯克äliga uppföljningsátgärder med anledning av raporteringen,埃勒
b)mottagaren i skälig utsträckning har lämnatáterkoppling om uppföljningen inom tre mánader frán mottagandet av rapporten eller,om det finns särskilda skä),sex mönader och den rapporterande personen har informarts om sk llen at förl nga tidsfristen,
2.哈尔斯克利格安莱丁(har skälig anledning att anta att missförhállandet utgör enöverhängande eller uppenbar fara för liv,hälsa,säkerhet eller riskör omfattande skada i miljön eller av annat skál har beforgad anledning at afentligöra informationen,eller
3.哈尔斯卡利甘宁(har skälig anledning)与安塔·安塔·埃特(anta att en extern raportering skulle innebära en risk för preparalier eller leda)的关系一直到阿塔·米斯弗·拉伦德·桑诺利克特(att missförh llandet sannolikt inte skulle avhjälpas páett effektivt sätt)。


5 kap.国际说唱卡纳勒och förfaranden för说唱ochöljning

直到安娜·雷格林之前的贝丝梅尔塞纳斯·福拉兰德(Bestämmelsernas förhállande)

1 §Om en annan lag eller en förrordning som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt som ingár i del II av bilagan,直至Europaparlamets och rádets direktiv(EU)2019/1937年伊内赫·勒尔·贝斯特·梅尔瑟Om tillhandahállande av interna raporteringskanaler och förfarande för-raportering och support oföljning som avviker fr n最好的阿梅尔塞纳我是德塔·卡皮特尔,最好的阿米尔塞纳直到阿帕斯。

Bestämmelserna i detta kapitel och i 7-9 kap.ska dock komplettera de särskilda föreskrifterna om föreskrifterna-saknar motsvarande Bestämlser。

Skyldighet att ha kanaler och förfaranden公司

2 §En verksamhetsutövare som vid ingángen av kalenderáret hade 50 eller fler arbetstagareär skyldig att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering ochöljning。

Gemensamma kanaler och förfaranden公司

3 §Verksamhetsutövare som车手私人车手verksamhet och som vid ingn av kalenderáret hade mellan 50 och 249 arbetstagare fár dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppf ljning med varandra。

德弗法兰登·索姆法尔·德拉塞尔(De förfaranden som fár delasär)
1.mottagande av说唱歌手,och
2.utredning av de förhállanden som har raporterats,vilket dock inte innefattar att ha kontakt med den rapporterande personen(乌特雷宁大道-弗尔哈兰德索姆哈尔说唱者)。

4 §Komummener för dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för raportering och support medöljning and ra Kommuner samt med kommunala bolag,stiftleser och féreningar som ocks omfattas av skyldigheten att ha kanaler och fraranden。

Skyldighet att utse behöriga personer eller enheter公司

5 §En versksamhetsutövare enligt 2§ska utse oberonede och självständiga personer eller enheter som ska vara behöriga att páverskshamhetsutsövarens vägnar公司
1.ta emot说唱歌手och ha kontakt med说唱歌手,
2.俄亥俄州福勒贾地区
3.lämnaáterkoppling om uppföljningen直到融洽相处。

抗利尿激素瓦拉anställda hos versksamhetsutövaren eller hos nágon som har anlitats för att hantera rapporterings kanalena och förfarandena för-verksamhetsövarens räkning。

Dokumentation av kanaler och förfaranden公司

6 §维卡萨姆赫特苏特·瓦伦·斯卡·斯克里夫特利根·多库门特拉(Verksamhetsutövaren ska skriftligen dokumentera sina interna raporterings kanaler och förfaranden)。

Utforming av kanaler och förfaranden公司

7 §Verksamhetsutövaren ska göra de interna rapporteringskana tillgängliga sáatt följande personer somär verksamma hos verksamhetsövaren-kan rapportera om missförh llanden som förekommer i verksamhatsutóvarens verkshamhet:
1.仲裁阶段,
2.沃伦特,
3.praktikanter,
4.在en verksamhetsutövares kontroll och ledning领导下的人员som annars utför arbete,
5.埃根福雷塔加雷,
6.个人:索明·里·埃特·弗雷塔格斯·弗尔瓦尔丁斯、莱丁斯·埃勒·蒂尔斯辛索根、奥赫萨姆赫特苏特·瓦伦·阿雷塔格·弗尔塔格
7.aktieägare somär verksamma i bolaget,om verksamhetsutövarenär ett aktiebolag。

8 §Verksamhetsutövaren ska utforma sina interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och supporting söljning sáatt den rapporterande personen新浪国际说唱
1.kan raportera báde skriftligt och muntligt och,om sábegärs,vid ett fysiskt möte inom en skälig tid,
2.fár en bekräftelse páatt rapportenär mottagen inom sju dagar frán mottagandet,om inte den rapporter and de personen har avsagt sig bekráftelsse eller mottagaren har anledning at anta att en bekra ftelse skulle avslöja personens identite,
3.弗洛科普林与斯科拉·利格特斯特拉·科宁与塔格马恩德订单som har vidtagits vid uppföljning av rapporten och om skälen för dessa inom tre mánader frán bekräftelsen eller,omnágon bekräftellse inte har lämnats och det inte har-berott póden rapporterande personen,sju dagar frá的mottagandet,och
4、我是福雷科曼德福尔,我的信息支持我的身份,我的同事是科默,我的系统支持我的信息。

信息som verksamhetsutövaren ska lämna

9 §Verksamhetsutövaren ska lämna tydlig och lättillgänglig信息om
1.通过国际raporteringskanalena,
2.通过外部说唱者卡纳莱纳och,我直到ampliga秋天,直到欧盟的机构,管风琴演奏者拜尔,och
3.meddelarfrihet och anskaffarfriheat och,i verksamheter där detär aktuellt,om efterforskingsförbud och pressalieförfud。

Uppgiftsskyldighet i det all männas verksamhet公司

10 §Om det vid handläggningen av ett uppföljningsärende hos en myndighet bedöms芬娜斯·斯科尔·福伦·安南·明迪赫特·埃勒·安南·恩赫特inom myndighten att vidta fortsataátgärder med anledning av det som har framkommit iärendet,斯卡·德乌普吉夫特·索马·诺德瓦·恩迪加·福尔(ska de uppgifter somär nödvändiga för attátgärden ska kunna vidtas lämnas till den andra myndigheten eller enheten)。


6 kap.Externa raporteringskanaler och förfaranden för raportering ochöljning公司

1 §丹·明迪赫特(Den myndighet som regeringen utser som behörig myndight-inom ett visst ansvarsomródeär skyldig att)
1.哈外部说唱卡纳勒och förfaranden för说唱och uppföljning,och
2.ta emot,följa upp och lämnaáterkoppling páraporter om missförhállanden inom ansvarsomr det。

Regeringen kan med stöd av 8 kap.7§为meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheter för myndighter som har utsetts som behöriga myndigheter注册。


7 kap.行为av personupgifter

Bestämmelsernas tillämpningsomráde最佳ämmellsernas

1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller vid behandling av personuppgifter i ett uppföljningsärende。

Bestämmelserna tillämpas endast páhelt eller delvis automatiserad behandling av personupgift or och annan behanding av peronupgift ter som ingár eller kommer attái ett寄存器。

弗拉伦特直到安南·雷格林

2 §Bestämmelserna kompleterar Europaparlamets och rádets förrodning(EU)2016/679 av den 2016年4月27日om skyd för fysiska personer med avseende pábehandling av personuppgifter och om det fria flödet av sádana uppgifer och om upphävande av direktiv 95/46/EG(allmän dataskyddsförordning)。

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen(2018:218)med kompletterande bestämmelser until EU:s dataskydsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,om inte annat följer av denna lagger eller förelskrifter som har meddelats i an i ansluting until denna lagen。

阿达姆·达姆兰·梅德·贝南德林根

3 §Personuppgifter fár behandlas bara om behandlingenär nödvändig för ett uppföljningsärende。

Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap.7§为梅德拉弗雷斯克里夫om begränsningar avändamálen och om begr-änsiningar av-vilka personsupportgifter som fár behandas för ett visständam-l。

4 §Personuppgifter som behandas förändamálet i 3§fár ocksébehandas-för-att fullgöra ett uppgiftslämnande som
1.är nödvändigt för attátgärder ska kunna vidtas med anledning av det som har framkommit i ettärende,
2.är nödvändigt för att说唱歌手ska kunna användas som bevisning i rättsliga förfaranden,eller
3.斯凯尔·维伦斯泰·梅尔斯·梅德拉格·埃勒·弗洛德宁(sker iöverenstämmelse med lag eller förordning)。

5 §个人支持者som behandlas förändamá让我在frotsättning att uppgifterna inte behandla páett sätt somär oförenligt med detändam-l för-vilket uppgientera samlades下,写下3§fár behandlsäven r andraändam.l。

Tilgáng直到personupgifter

6 §Endast personer som har utsetts som behöriga eller personer som arbetar vid enheter som hare utsetts som behóriga att ta emot,följa upp och lämnaáterkoppling páraporter fár ha tillgáng,until personsupporter som behandas i ett uppf ljningsärende。蒂尔格根直到personuppgifter ska begränsas直到vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsupgifter。

Längsta tid som personupp gifer fár behandas先生

7 §个人支持者som uppenbart inteär relevanta för handläggningen av en viss在och ska raderas snarast möjligt om de har samlats在av misstag中建立融洽的关系。

8 §Personuppgifter i ett uppföljningsärende fár inte behandas längreän tvár efter det attärendet avslutades。

Bestämmelsen i första sticket hindrar inte att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmenterial lämnas until en arkivmyndighet。


8 kap.Dokumentation,bevarande och rensning av说唱歌手

Dokumentation av muntlig融洽

1 §Den somär skyldig att ha interna eller externa rapporteringskanaler och förfaranden för raportering och uppföling och tar emot muntliga rapporter ska dokumentera rapporteringen genome en inspelling som kan sparas i en varaktig ochátkomlig forming eller genome ett upprättat protokoll。

Om den muntliga raporteringen sker páannat sättän vid ett fysiskt möte,《德国基因组学》。

2 §För att rapporteringen ska Fáspelas在krävs att den rapporterrand de personen samtycker till det。

3 §Den raporterande personen ska ges tillfälle att kontroller,rätta och genome underskrift godkänna en utskrift eller ett protokoll。

Bevarande och rensning av说唱歌手i privat verksamhet

4 §Den verksamhetsutövare som车手私人车手verksamhet ochär skyldig att ha interna rapporterings kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska bevara skriftliga rapporter och dokumentation av muntlig rapporteringe sálänge som detär nödvändigt,dock inte längreän tvár efter att uppföljningsärend har avslutats公司。

Dokumentation och bevarande som fullgörs av nágon annan公司

5 §En verksamhetsutövares dokumentation av muntliga说唱歌手samt bevarande av说唱歌手enligt 4§fár fullgöras av nögon som har anlitats för att hantera de interna说唱歌手kanalena och förfarandena för-r说唱歌手och support följning för.rvksamhetsövarens räkning。


9 kap.Tystnadsplikt公司

1 §Den som hanterra ett uppföljningsärende fár inte obehörigen röja en uppfient som kan avslöjas identited páDen raporterande personen eller pánágon annan enskild som förekommer iärendet。

2 §我把所有的梅纳斯·维尔萨姆赫特(2009年4月40日)都删除了,直到梅帕斯·芬特里赫特(och sekretesslagen)被删除。


10 kap.Tillsyn公司

1 §Den eller de myndighter som regeringen utser som tillsynsmyndighet ska se,直到verksamhetsutövare följer lagens bestämmelser om interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering ochöljning。

En verksamhetsutövares uppgiftskyldighet

2 §En verksamhetsutövare somär föremól för tillsyn ska pábegäran av En tillsyndighet lämna de supplysningar och handlingar somör behövs för-tillsynn。

Beslut om förelägganden公司

3 §En tillsynsmyndighet fár besluta de förelägganden som behövs för att verksamhetsutövaren ska fullgöra sin uppgiftskyldighet eller för-att verkamsattövaren-ska fullgóra de krav som ställs pöde interna raporterings kanalena och förfarandenda föra raportering och uppf ljning。

4 §埃特·贝斯卢特·奥莫·雷亚·冈德·弗洛雷纳斯·梅德维特(Ett beslut om föreläggande fár förenas med vite)。

Oh verklagande av en tillsynsmyndighets beslut公司

5 §En tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som förenas med vite föröverklagas直到allmän förvaltningsdomstol。安德拉·贝斯卢特(Andra beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag fár inteöverklagas)。

普罗夫宁斯泰尔斯特克雷vs维德维尔卡甘德直到坎马拉泰顿。


奥弗格·恩斯贝斯特·梅尔瑟

2021:890
1.Denna lag träder i kraft den 2021年12月17日。
2.Bestämmelserna i 5 kap.tillämpas första gg ngen公司
a)2023年12月17日för verksamhetsutövare som司机privat verksamheat och som har 50至249 arbetstagare,och
b)2022年7月17日förövriga verksamhetsutövare。
3.Genom lagen upphävs lagen(2016:749)om särskilt skydd mot pressalier för arbetstagare som slár larm om allvarliga missförhállanden。
4.Den upphävda lagen gäller码头fortfarande i frága om pressalier som har vidtagits före ikraftträdadet。