Forskningse实验方位

Frágor och svar om IRF:s用于实验医学歌曲

IRF:s rymdforskare svarar påfrågor om experienceet med en sondraket som skapar färgglada moln för norrskenstudier och som utförs inom IRF:s forsknings program研究人员
Sol-、rymd-och atmosfärforskining公司。

维尔卡材料和奥赫·米基特(mycket släpps páhög höjd)?
De mest använda sprárämnenaär钡、锂、三甲基铝、somär en铝合金。奥塔·卡普斯拉尔·科梅尔(Autta kapslar kommer att användas och varje kapsel inneháller cirka ett kilo barial)。


阿尔r materialet skadligt för människor,djur eller vár atmosfär?
Nej,de smámängdernaángsprárämnen som släpps ut i rymdenär inte skadliga för människor eller djur pámarken och heller inte förv r atmosfär。Deångor som används som spårämneär samma metaller som används mycket mer omfattande i vanliga fyrverkerer是一个金属制造商。

Spárämnena,sásom baria,litium och aluminium föreningar,används för att göra fyrverkerier färgglada och förratt ge ett särskilt ljus pöhimlen。Sammaämnen fungerra bra som sprárämne för oss som vill studera de höga atmosfäriska vindarna。

Ett typiskt nyársfyrverkeri frigör mánga gánger mer avämnena ochär mycket närmare marken。


Varförär detta for knings实验nödvändigt?
Människor vill ha en bra mobiluppkopppling och bra HD-TV och alla vill vi undvika strömavbrott。Forskare försöker hela tiden göra bättre rymdväderprognoser fös r att skyda oss människor pájorden(福斯卡尔·福尔舍克·赫拉·蒂登·戈拉巴蒂雷·里姆德沃德·德普格诺塞尔·费尔阿特)。De fysikaliska processerna som启动了med aktiviteten pásolen kan i värsta fall in ebära att satelliter slutar att fungera och att kraftnätet sl r ut elförsörjningen här pájorden。

Därförär det viktigt att vi fár mer förstáelse för dessa处理器och kan förhindra tänkbara negativa effekter pájorden。对于skningse实验,涉及到rymdmiljön och förhállanden i rymden närmast jorden ochär därmed av stor nytta för oss pájorden oh ett betydand bidrag,直到framstegen inom为kningsomr det。

Norrskenär en vacker表现av rymdvädret somär synligt frán marken med blottaögat。研究人员av norrskenet och denövre atmosfáren och jonosfären i norrskensregionen ger ovärderlig信息来自rymdväderprocesserna。

Ljusfenomnet och jonosfärens egenspaper kommer att observeras med hjälp av IRF:s optiska kameror utvecklade för norrskenstudier samt med radarmätningar som EISCAT科学协会bidrar med。

En sondraket av det här slaget gör det möjligt att observatera rörelserna hos de neutrala och laddade atmosfäriska particlarna som ger viktig信息来自det elektriska fältet och str mmar i rymden nära jorden。

Höjden som sondraketenár gör att vi kan lokalisera elektriska fält och strömmar som ligger i间隔100-150 km。Denna Höjd kan inte nás med flygplan eller卫星,uta endast med raket。


瓦德·德·福斯卡纳·蒂塔尔·埃夫特·德·费尔格拉达·莫尔南(Vadär det forskarna tittar efter i de färgglada molnen)?
巴伦帕蒂克拉纳(En del av bariumpartiklarna som frigörs i denövre atmosfären joniseras mycket snabbt av solstrálning)。来自marken liknande norrskenet的中立国联合体Báde neutraa och joniserade bariumpartiklar kan avge det starka ljuset av olika färger somär synliga。

观测员av dynamicen hos de neutrala och joniserade bariummolnen ger从elektrodynamiken för norrsken i jonosfären获取信息。Denna informationär avgörande för att förstárymdväderprocesserna(丹尼·奥古兰德·福勒)。


阿瓦·朗格登·曼恩·索姆·弗莱戈斯·吉夫提格?
Nej detär det inte公司。德塔千克av钡som släpps ut pá100-200公里höjd kommer att spridasöver ett enormt omráDe,storleksordningen 300×300 kvadratkilometer,innan det nár marken。betyder att mängden som faller ut pámarken i genomsnittär mindreän每千瓦特0.01微克。


Har liknande做了一个实验?变量?
Ja,liknande实验har genomförts轿车början av 1950-talet。在de-sensate decenierna har intresset för kemiska frisättningse实验环境下,雷诺卡特tack vare tillgáng直到尼奥赫瓦恩塞德·特尼克·för-optiska仪器。

Ett antal liknande实验har genomförts frán raketbasen i Andöya,Norge,de-sensaste fyraáren。Samtidget som IRF:s实验genomförs kommer ett实验som heter VortEx attäga rum i Norge。


Varför skjuts sondraketen upp från Esrange?
IRF harett gott samarbete med SSC Esrange och rymdbasen Esrangeärörmodligen det bästaället att genomföra detta experience ifrán。Esrangeär omgift av bra用于编织基音,och仪器用于编织nim geofysik。Dettaär anläggningar som vi behöver för实验者och som inteär tillgängliga vid andra raketomráden i polaomrádet。


Jag bor i Kiruna och vill se detta páhimlen村。Varär det bästaället at bevinna sig pá?
坎帕延·福尔德塔在火星12号至22号行星上进行实验。Vilken kväll som upskjuttingen sker påberor påväderförhållanden och norrskensaktititet公司。Himlen máste vara klar och vinden最小。Raketen kan därmed skjutas upp vilken kväll som helst under de angivna datumen och uppskjutningen kommer att ske strax efter solnedgáng,mellan klockan half sju och halfátta lokal tid。

德弗格拉达·巴里乌莫尔内·博瓦拉(De färglada bariummolnen bör vara synliga frán vilken plats som helst med klart väder inom ett avstánd somär kortareän 200 km fr n Esrange)。


Kontaktperson公司:
Johan Kero,för IRF厨师:负责Sol-,rymd-och atmosfärforskining项目。brorkiruna@irf.se


Foto公司: 拉普兰上空的灯光

图片文字: 利克南德为科宁实验för norrskensstudier har genomförts av examples den amerikanska rymdorganizationen NASA frón den norska rymdbasen pöya提供了证据。Norrskenskameror i Abisko fángade de färggranna molnen计划。

创建者安妮莉·克林特·尼尔森

上次修改者安妮莉·克林特·尼尔森