1. 2019年10月22日

  Utan lek inget lärande公司

  Leka eller lära i förskolan?De senasteáren har frágan diskuterats báDe i Sverige och i andra länder公司。Men varför välja menar förskoleforskarna先生。Lek kan rymma báde低估了社会监督。男子巴拉姆私人兽医赫德斯卡。。。

 2. 2019年9月30日

  Hjärnforskining ger varierad educhorik i förskolan学校

  Förskolan máste kunna undermisa báde gruppen och individen个人。Dábehövs en mángfald av teorier om kunskap och lärande。Här fyller sákallad neuropedagogik en viktig funktion för att bredda perspektiven,enligt ny forskning(赫弗勒·斯卡勒·恩维提格精神病院)。

 3. 2019年8月27日

  Därför behövs grönomráden pöförskolan德罗弗·贝奥vs格罗诺马尔·帕夫斯科兰

  Gröntär skönt。Särskilt pörskolan。Att leka i naturomráden har mánga阳性反应器-báde fysiskt och psykiskt。阿特·罗拉·帕·西格·弗斯特·斯巴特·赫萨尔萨(Att röra pásig ger förstás bättre hälsa),瓦拉乌托姆胡斯(vara utomhus)刺激器(stimulerar ocksá)。。。

 4. 2019年8月26日

  När duplot fár lämna朗姆特blir leken mer jämlik

  Genom att medveet välja leksaker,inredning och möblering gár det att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn。Rummet där lekaräger rum ska vara sáflexibelatt barnen själva kan bestämma vad som ska hända。。。

 5. 2019年8月20日

  Förskolepersonal behöver stöd För att möta barn med minorietssprk

  Barn som harett annat modersmálän svenska och/eller har tillhörighet i ná获得av de svenska nationella minorittesspráken har enligt förskolans läroplan rätt,直到samma低估了i förs kolan som svensktaland谷仓。我år har。。。

 6. 2019年6月19日

  朗瓦里格·赫塔·德拉巴谷仓

  瓦尔梅布约扬·索马伦(Värmeböljan sommaren),2018年,世界银行(förde inte bara med sig skogsbränder uta innebar-ocksá问题)。Nu visar nya研究生,来自哥德堡大学att hetta begränsar förskolebarns utelekar eftersom mánga Gárdar intekan ge。。。

 7. 2019年6月18日

  Såfåräven de yngsta barnen inflytande i förskolan公司

  Alla barn ska ha inflytandeöver verksamheten i förskolan公司。Det säger läroplanen公司。För att inte exkludera 1-3-áringarna behöver educherna släppa páden vuxna Förstáelsen och känna in barnens sinnliga och kropsliga uttryck,visar en。。。

 8. 2019年6月12日

  Inneháll viktigareän skärmtid för smá谷仓

  Hur páverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner?世卫组织avráder frán att谷仓下的tvárörvuvudtaget ska använda skärmar。安德拉·福斯卡·梅纳尔(Andra forskare menar)att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka pa。。。

 9. 2019年5月21日

  Svárt med läsning och berättande hos barn med孤独症

  Barn med孤独症患者kan vara bra páatt läsa ord för ord i en text,男性samtidigt ha problem med att förstávad de läser ocháterberätta innehállet。Därförär det lätt attöverskatta barnens läsförmága。Och额外。。。

 10. 2019年4月3日

  Hur trákig fár en lekplats vara?

  阿特库纳·斯普林加(klättra ochöra kojor)。Sáska en bra lekplats vara om barnen själva fár välja。男子达根斯标准风险师att skapa lekplatser sásäkra att de blir trákiga。En lösning kan vara attöverge lekplatstänket och skapa。。。

 11. 2019年3月18日

  Smábarn med surfplattor lär sig inte vad de vuxna tror公司

  Det ska bli demanitoriskt med digitala verktyg i förskolan,för att barn ska fádigital kompetens。Samtidigt finns en oro för att skärmarna ska taöver i småbarnens liv的故事。你是谁?Vuxna och谷仓tolkar hur。。。

 12. 2019年2月28日

  ohälsa bland förskollä罕见

  Förutsättningarna För Förskolan och Förscollärares updragär mycket problematiska是马尔默大学的学生。Hög arbetsbelasting、brist páresurser、gränslöshet i uppdraget och utsträckt lojalite。。。

 13. 2019年2月12日

  Förskolebarn behöver hjälp att ta till sig vetenskapligt inneháll公司

  Förskolebarn Förutsätts of ta själva kunna avgöra vad somär“páriktigt”och vad soär”pölátsas“i Förklarande bilder。–Detär anmärkningsvärt。拉腊娜·贝舍弗·埃尔布朱达·巴南。。。

 14. 2019年2月11日

  Förskolan minskade risk För astma och过敏症患者

  Att ge barn tillgáng till förskola kanöka risken för infektioner pákort sikt,男人们冒着förr Att utveckla astma och过敏症患者tycks minska的风险,与IFAU om familjebakgrund och barns hälsa保持友好关系。

 15. 2019年1月10日

  巴特里·卢夫特·米尔乔·马尔科塔·福斯科勒(Bättre luft i miljömärkta förskolor)

  Inomhusluften i miljömärkta förskolor inneháller lägre halter av hälsofarliga kemikalierän luften i en förs kola byggd uta miljö的认证。Valen av byggnadsmaterialär avgörande för kvaliteten pöinomynhusluften。 

 16. 2019年1月10日

  Jönköping satsar páutomhus教育学

  För att utveckla utomhus educhoriken i Förskola och skola behövs bättre redskap och mer forsking。Nu satsar Jönköpings kommun ochögskola tillsammans páatt utveckla metoder och redskap卫星。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村