Glad liten pojke gungar páen lekplats公司。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln kommer frán redaktionen páforskining.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

奥维尔贝斯基丹德·福尔拉德维尔新浪谷仓väl–men barnen kan fásvárt att växa upp,直到ansvarsfulla vuxna som kan ta hand om sig själva,新浪nslor och sina relationer。Nu vill forskare förstámer om föräldrarsöverbeskydande,och vilka effkter det fárör barnen。

När forskare pratar omöverbeskydande föräldrar syftar de páförräldarr somäröverdrift involverrade i sina barns liv,pásätt som inteär an passade至barnensálder och mognad。Kanske 4-áringen hindras frán att klättra i klátterställningen,eftersom förälderärä的rädd att barnet ska ramla。Kanske 13-áringens förälder ringer直到läraren förratt ta reda páveckans läxa。

奥维尔贝斯基丹德·费尔德勒维尔维尔。Éndåkan det bli såfel,säger Terese Glatz,博士生,博士生,博士生。
Risken för att det ska bli felär som störst när det handlar om ungdomar och unga vuxna,menar hon,我的丈夫。

–我登奥尔德曼·蒂尔尔·卡利格特·莫根·福尔(tilläckligt mogen för att klara av mycket själv),直到示例att göra läxorna páegen hand,att boka om en läkartid eller att ringa,直到斯科兰·福尔att fixa ná得到一些behöver fixas。奥奇·纳德·费尔德拉赫杰尔珀(Och när föräröráldrar hjälper)直到医学博士萨丹·索姆巴嫩(som barnen kan göra själva kan det i slutändan bli negative för-barnen)、维萨尔·福斯克宁(visar forsking)。

奥维尔贝斯基·辛德拉·巴伦斯·莫格纳德

奥维尔贝斯基达德(Oche verbeskydade tonáringar kan fárt att växa upp),直到ansvarstagande vuxna som styr sina egna liv,menar Terese Glatz。
–Om ungdomar har svárt att stápáegna ben och ta egna ansvarsfulla beslut kan det bli problematiskt för dem i framtiden。男子ska komma ihág attöverbeskydande föräldrabetenden baraär en faktor。Det finns mycket annat som ocksåpåverkar hur man kommer att fungera senare i livet我的生活充满活力。

只有努·波尔国际学院研究奥莫·韦尔贝斯基丹德·布兰德·费尔德勒,直到谷仓索姆·戈尔西斯塔·雷·波尔体育馆。Tio länder–Kroatien、Belgien、Schweiz、Grekland、Frankrike、Austratine、Italien、Norge、Georgien och Sverige–ingár i studien、och frán varje land har merän 400 föräldrar ombetts att svara páen enkät。Terese Glatzär ansvarig för datainsalingen i Sverige公司。

–我支持projektet vill vi förstámer om varför förräldrar beter sigöverbeskydande,om olika förutsättnigar I samhället–sádant som arbetslöshet,jämställdhet,tillgáng till until barnomsorg och föra ldraledighet–kan göra föraräldramer eller mindre verbeskiddande。Vi vill ocksáundersöka omöverbeskydande föräldraskapär vanligare i vissa länder,säger hon。

波斯谷仓山雀基因组。

奥维尔贝斯基丹德·föräldraskap–vadär det?

厄尔贝斯基丹德·föräldrabetenden anses innefatta tre huvuddelar:

 1. 巴内特·哈尔·布利维特·蒂尔尔·卡利格特·斯托特·福勒(barnet har blivit tillräckligt stort för r Att ta egna beslut)是一名国际接受者。
  坎斯克人最好的朋友是巴内特,他是一个有优先权的人。
  –När barnetär litet tar man sáklart beslut om sádant som barnet inte kan bestämma om,eller sándant som kan bli väldigt tokigt。男子男子behöver láta ungdomar ta beslut själva,甚至男子sjálv inte skulle ha tagit samma beslut。Vi vet att barn ibland behöver ta fel beslut för att lära sig,säger Terese Glatz,心理医生。
 2. 阿特曼·哈伦·沃德利奥·弗尔·巴涅茨(oro för barnets säkerhet ochälsa)。
  弗拉尔·梅德维尔贝斯基(Föräldrar medöverbeskydande Föráldrastrategierär of taöverdrift oroliga och har fokus pálla tänkbara risker)。
  –En generell trendär dessutom att föräldrar ger mindre utrymme,直到谷仓självständighet,直到och med sjä)slva den fysiska ytan som barnen fáröra sig pár mindre idagän den var när vi eller vára förraäldarr var sm。
 3. Att manäröverinvolverad i barnets känslomässiga välmánde。
  Omman som förälder ser tecken páatt barnetär oroligt kan man ta det pör stort allvar,och ens egna breaktioner kan förstora oron。坎斯克·福尔舍克(Kanske försöker man lösa det problem som gör barnet oroligt)、坎斯克·费尔舍克(Kanske fórsö的man föbort den negata känslan av oro)。
  –Ibland behöver man hjälpa barnet at hantera sina känslor,och samtidigt förmedla,直到barnet at detär okej at inte alltid mátoppen。

奥维尔贝斯基达mot jobbiga känslor

Johanáhlénär psykolog och是索尔纳卡罗林斯卡研究所全球民间研究所的专家。Han och hans kollegor har utvecklat ett föräldrastödsprogram förräldrar som supplier or ochángest公司。
–德塔尔·德尔维斯·乌普·维尔贝斯基丹德,萨格汗。Förälderns uppgifyär ju att skydda barnet,men ibland gör man som Förálder saker som inte妇科barnet。Man kanske alltför snabbt gár in i en konflikt situation som barnet har,för att Man vill hjälpa–men det kan fáeffkten att barnet inte utvecklar en egen förm ga att lösa konflipter。

När stöd项目utvecklades践踏了forskarna att föräldrar med oro ochángest skulleöverbeskydda sina谷仓基因组att skydda dem fráN fysiska faror:inte klättra i träd,inte vara med i sportaktiveter där man riskerar att skada sig。
–男士sádant har vi sett mindre av。Mycket avöverbeskydandet har istället handlat om att inte láta barnen ha negativa ka nslor,att strävaefter att barnet ska komma ur negatia känslor sáfort somöjligt。

Den iakttagelsenär inter ett forskinningsresultat,poängterar JohanÅhlén,detär mer forskargruppens uplevelse–在谷仓里,有一个否定的känslorär,这是一个典型的例子。

“Svåra känslor måste fåfinnas”

–Jag menar inte att man ska lämna barn ensamma med sina svára känslor,men negata käns lor som ilska,rädsla,sorg och besvikelse behöver fáfinnas,uta att taöver helt。Man behöver kunna hantera och leva med sina negativa känslor,och ett första steg för att náditär att-Man som barn fár en supplievelse av att de käns lornaär okej。收件人:adt de blir accepterade,Att man lär sig Att deär en del av livet。

阿特·普拉塔·梅德弗拉尔·奥莫贝斯基丹德(Att prata med föräldrar omöverbeskydandeär svár rt),säger Johan Ohlén。
–沃尔方法har varit att det inte gár att säga om nágotäröverbeskydande eller inte。Istället fár man som förälder tänka efter själv:“Vad gör jag föratt lindra min egen oro,och Vad gór jag-förratt skydda och hjälpa mitt barn?我的朋友,朋友?Kan jag backa lite、göra en aktiv bedömning avom、och i sáfall när、det passar att gáin i konflikten、eller vad det nu handlar om?”Sáhar vi uttryckt详图。

费西斯科特·维尔贝斯基(Fysisktöverbeskydd kan ge sämre hälsa)

厄尔贝斯基丹德•卡恩文(Oh verbeskydande kanäven ha negative effekter för barns fysiska hälsa)、安娜·卡琳·林德奎斯特(säger Anna-Karin Lindqvist)、比特丹德教授i fysioterapi vid Luleátekniska universite。
–Barn och unga i Sverige rör pör sigör lite。Sákallade aktiva skolresor–att gáeller cykla till och frán skolan–har minskat kraftigt under senare decenier,samtidigt som det har blivit allt vanligare att föräldrar skjutsar sina barn till skolan。Detär ettöverbeskydande som leder till to stora folkhälso problem,även om konsekvenserna kanske visar sig först i ett 30-órigt perspektiv(德特雷特·维尔贝斯基丹德(Detöverbeskyddande)在斯托拉·福克哈尔斯问题之前一直在努力。)。

Ett effktivt sätt attöka谷仓fysiska aktivitet anses vara att fáfler att gáeller cykla till skola,träning och kompisar。Detär ocksáforskingsfokus för Anna-Karin Lindqvist och hennes forskargrupp。奥赫内斯·科列戈尔·乔巴尔医学院“vad som händer i huvudet páoss”荣誉勋爵uttrycker det som att Hon och hennes kollegor jobbar med–直到诺曼·奥姆赫恩·费尔德。

Barn pácykel intill en väg där en bil närmar信号。

Därför behövs aktiva skolt运输公司

 • 80 procent av barn och unga i Sverige uppnár inte världshälso organizationen WHO:s rekommendation om 60 minutes fysisk aktivite om dagen,trots att lek párasten och gympan ingár i rekommedationen。
 • Anna-Karin Lindqvist och hennes kollegor har tagit fram en nationelle rekommendation om aktiva skoltransporter(安娜·卡琳·林德奎斯特)。Den inneháller bland annat rádet att láta barn gáeller cyklaáret om,helt eller delvis,redan frán förskoleklass–直到att börja med pörett sákert sätt,tillsammans med en vuxen,men det kan sásm ningom ske i sällskap med andra barn eller självständigt。Luleátekniska Universite och VTI,Statens väg-och Trafikforskinings Institut,st-r bakom rekommendationen。

卡拉:安娜·卡琳·林德奎斯特,卢勒·特克尼斯卡大学的教授。

–维哈尔戈尔弗莱拉研究院ur sáväl föräráldrarnas som barnens och skolans perspektiv,och Vi ság snabbt att det inteär barnen somär problemet–de vill och kan cykla ochátill skolan i större utstr ackningän de fár。
Problemet,menar hon,är att föräldrarälskar sina barn páett sät som gör att-de känner“Jagälska dig,sáJag skjutsar dig”。
–Vi vill att den normen ska förändras。Vi vill att föräldrar istället ska känna:“Jagälskar dig,sánu fár du gáeller cykla。”

Oavsett barnetsólder?
–在säga nágonálder进行检测。Aktiva resor kan funka redan frön förskoleklass,men i vissa trafiksituationer gár det kanske inte at gáeller cykla ens när manär 30。Man máste göra en bedömning av vad barnet klarar och av hur trafiksituationen serut,直到芬兰人säkra cykel-och gángvägar的例子。

谷仓som skjutsas missar mycket

Barn som inte fár cykla eller gá,直到skolan gár miste om en möjlighet,直到fysisk aktivitatet——男人发现了问题,安瑟尔·安娜·卡林·林德奎斯特(Anna-Karin Lindqvist)。
–Det storaär att de missar Det växande Det innebär at fáta ansvar,att lära sig förstásin omvärld och hantera olika trafiksituationer,träna pöatt orientera sig,kunna klockan–och,inte minst:社会,alla nya kompisar man fár när man gár eller cyklar tillsammans。

伊布朗·特恩克尔(Ibland tänker hon att detär som om föräldrar vill vira)在新浪谷仓i skydande bubbelplast,som om inget ska föskava eller ta emot。

–男子驾驶的是一辆豪华轿车。
在斯科兰(skolan)的谷仓里,有一个叫盖萨塔(ifrågasatta om de låter sina barn gåeller cykla till skolan)的名字。
En orsak kan vara den sákallade 12-ársregeln,som hävdar att barn inteär mogna att cykla i trafik förrän vid 12⁄rsölder。
–Den regeln ska utrotas,Den gäller inte,säger Anna-Karin Lindqvist。Den bygger páhur trafiksituationen var pá1960-talet,och轿车dess har kunskapen om barns förmága att tolka trafik dessutomökat。

巴恩·斯特里·弗格伦登医学院的妈妈坐在帕胡克·巴科姆旁边。

Söundviker du att bli enöverbeskydande förälder

 1. Vägled barnet genome svárigheter istället för att lösa barnets问题。在所有人的帮助下,我发现了一个令人震惊的问题。
 2. Hjälp barnet att förstáoch hantera sina negativa känslor,som till exampel oro inför en skolutflykt eller ilska vid ett misslyckande。Samtala med barnet om känslor och ge tips hur man kan hantera dem。
 3. Prata med vuxna som har barn i sammaölder för att fáinspiration ochér kring vad man kan hjälpa,eller láta,barn göra själv(男子behöver förstás anpassa sig till sitt eget barns förm gor och förutsättningar)。
 4. Lát barnet göra fel。Ibland behöver man bita sig i tungan och láta barn göra sina misstag–det lär de sig av i det lánga loppet(伊布朗·贝弗曼比塔·西格·通甘·奥赫·塔·巴恩·戈拉西纳·米斯塔错贴–det lár de sig av。

卡拉:特蕾丝·格拉茨,心理医生维德·雷布罗大学。

Forskningsprojectt:“Bäst att vara pásäkra sidan?”确定av orsaker tillöverbeskydande föräldrastrategier i en förränderlig social värld–Örebro universitet

研究生:Föräldrastödsprogram omöverbeskydd

Hittills har 108 föräldrar med barn mellan 5 och 9⁄r deltagit i föräldrastödsprogrammet i studien vid Karolinska institutet研究所。项目在潘德明(pandemin)下通过变焦进行测试,med en psykolog och fyra föräldrar i varje grupp。Grupperna träffades total sex gánger,engáng varannan vecka。

埃托·雷夫特·因萨岑·费尔杰德斯家族通过intervjuer och enkäter som bland annat innehöll frögor omöverbeskydande–直到示例omföräldrarna skyddar sina barn frán misslychanden och/eller kritik,om de háller Ett vakandeögaöver barnen och om de försöker undvika riskfyllda aktiveter。

斯瓦伦分析公司och jämförs dels med svar frán innan föräldrarna pábörjade stödprogrammet,dels med-resultat frá的en kontrollgrupp som istället förstödpprogrammhar läst-en-bok om förraskap。Detta ska ligga till grund för en eller tvír studier där forskarna under theöker hur förr ldrastöds programmet har fungerat i stort,om det har haft nágon effekt och om den i sáfall beror pöatt föräldrarna har minskat sittöverbeskydande eller páná得到了安纳。

卡拉:约翰·奥莱恩,索尔纳卡罗林斯卡研究所心理学博士。

文本:Maria Zamore páuppdrag av forsking.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村