Artikel frán公司复地

Den här artikeln varörst publicerad hos en samarbetspartner直到forsking.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

Forskare vid Karolinska学院har tagit fram nya metoder för att stötta baron och unga med aggressiva beteenden。Med hjälp av kognitiv beteendeterapi och digitala medel vill man stötta báde barn och föräldrar,men ocksálätta pásjukvárdens allt växande arbetsbelastning。

2022年下,21年将开始实施梅德利诺·拉门·福特斯(ramen för Fortes)的精神病治疗计划。Ett av dessa projekt,lett av Pia Enelink och hennes团队vid avdelningen för psykologi páKarolinska institutet,fokuserar páatt utveckla och utvärdera en stegvis várdmodell förfamiljer med barn och unga mellan och 16ár som kämpar med agressiva och trotsiga beteenden。

behövs bättre behandlingsinaster侦探

–我研究了vill vi utvärdera báde effekter och kostnadseffektivitet av KBT-insatser直到föräldrar相应的谷仓。穆莱特·福斯特(Matletärörstás att kunna hjälpa de familjer och barn som behöver stöd,samtidigt som viocksávillätta páhälso-och sjukvárdens växande arbetsbörda。Det krävs dock mer kunskap,berättar Pia Enebring。

Tidigare研究人员har visat att behandlingar för barn och unga med dessa typer av beteendeproblem har haft smátill máttliga effekter,och att förstáelsen för-rändringsmekanismer fortfarandeär bristfällig。Den behandling som har mest stöd i forkning och somär rekommenderad i várdriktlinjeräröräldrastöd,men barn och unga med beteendeproblemár en heterogen grupp och det saknas kunskap om vilka som fár tillräcklig hjälp av befintlga behandlingar。

–Detta pekar páutrymme och behov av förbättrade insatser。Vi vet till excepel att positive förstärkningär en viktig komponent vid föräldrastöd,och att regler och naturliga konsekvenserär viktiga。Vi-vet ocksáatt de föräldrastödsprogram somär mindre komplexa kan haättre效果。Vi behöver dock bättre förståels för vilka enskilda贪得无厌的人是一个贪得无厌的人,也是一个贪得无厌的人。

Detär viktigt att erbjuda tiding hjälp to dessa barn och unga,eftersom Det i annat fall finns en risk att beteendeproblemen förvärras,vilket kan leda to konsekvenser sásom psykisk ohälsa,sv righeter med kamrater och i skolan。

奥尔德弗拉林加

 • 1

  KBT,kognitiv beteendeterapi公司

  KBTär en mycket vanlig terapiform公司。Behandlingen utgár frán att en persons tankar,beteenden och känslor hänger samman och gárr att páverka och förändra。我是KBT lär du dig om hur tankar och beteenden fungerra och hur du kan förändra dem。拉斯梅隆KBT,kognitiv beteendeterapi–1177年

 • 2

  RCT,随机对照研究

  RCTär ett sätt att till exampel studiera effekten av en behandlingsmetod i förhállande till en annan redan vederagen sádan eller ingen behaddling alls。Att studienär randomiserad innebär Att de som deltar i studien-slumpmässigt delas in i tváeller fler grupper som cave-oges de olika behandlingarna som ska jämföras。

Stegvis várdmodell公司

Projektet,som kallas Stegör Steg vid beteende问题,innefattar en stegvis modell som积分器现代teknikör att maximera effktiviteten。

根据2023年的har vi utvecklat de enskilda insatserna,som innebär att föräldrar genogár ett digitalt fóráldrastödprogram i den första fasen。基因组战略制定者来自tidigare KBT-föräldrastödsprogram och behandlingsmodellen Family Check-Upär de sig att förebygga och hantera ilska och konflikter。Tankenär轿车att系列针对卫星问题fár kompletterande KBT-behandlingar,墨水丰富的VR-teknik som simuerar vardaglga situationer där báde barn och föräldrar fár-tillfälle attöva de färdighter de lär sig。

–Projektetär det första i sitt slag som utvärderar en behandling med hjälp av VR(virtualell verklighet)i en svensk kontext för familyjer med barn och unga med beteendeproblem,och vi hoppas att VR tekniken ska kunna bidra直到enökad möjlighet att träna påfärdigheter samt kanskeäven en högre动机,直到处理完毕,萨格尔·皮亚·恩布里克。

VR-behandlingen för barnen utgár frán en holländsk modell som heter公司你的技能萨姆特恩卡德(samt enökad)的动机,直到扮演霍斯·德尔塔加纳(hos deltagarna)。

飞行员项目学习

–根据hösten 2023 har vi med hjälp av postdoktorn Sophie Alsem frán Amsterdams Universite utbildat behandrare。Nuär plann att efter etiskt godkännande testa det digitala föräldrastödsprogrammet och upplägget förVR-behandlingarna i领航员。Dessutom intervjuas kliniker som arbetar med málgruppen,föräldrar med erfarenhet av barn med agrusions problem samt barn och unga som lätt blir arga。Den输入vi fár kommer att användas som grund förförb ttring och justering av behandlingsmeterna infönästa steg i projektet somär en randomserad kontrollad studie,RCT。萨格尔·皮亚·恩布里克

Forskningsprojecttet leds av Karolinska Institutet menär ett samarbete mellan forskare och kliniker frán Amsterdams universite,Uppsala universite和Västra Götalandsregionen och Region Kronoberg。

贝汉德林根输入med digitalt föräldrastöd

Den första fasen i steg-för-steg-modellen innefattar ett digitalt föräldrastödsprogram,utformat förratt stödja förldrar att-förebygga och hantera ilska och konflikter。马雷塔特项目遇到了斯卡·斯塔卡·福拉尔德拉纳斯·福马尔塔·福斯特拉、奥赫汉特拉、巴内特·卡恩斯洛、贝霍夫·奥赫拉克蒂纳。Studien输入med ett föräl drastödsprogram eftersom以解决visar att metodenär effktiv förfamiljer med konflikter och trotsproblem。

Behandlingen börjar med att uppmärksamma och stärka det som redan真菌。Föräldrar Fár chans attöva páatt visa uppskattning och hitta nya sätt att umgás som stärker relationen。När detta finns som trygg bas fár föräldrar stegvis hitta nya sätt att förhandla och sätta gränser。Gränssättningen kommer sist i program met eftersom forkning visar att detär viktigt med en god relationship och beting páatt uppmärksamma det som fungerar,snarareän det som inte fungeral,och att dete i sig kan bidra till att minska problemen。

Familjer med fortsatta问题fár fortsatt stöd med hjälp av virtuell verklighet

Därefter随机选择了一些家庭成员,直到KBT被处理:

 • 代理医疗VR-teknik för barn och unga
 • 行为医学VR-teknik föröräldrar
 • fortsatt tillgáng till föräldrastödsprogram med en数字教练

Genom användning av VR-teknik ges möjlighet att simulera verkliga situationer i en virtuell värld,vilket möj liggör träning av färdighter i att förebygga och hantera ilska。Färdighetsträning en viktig typ av behandlingsinsats,men kan ibland vara svárt att genomföra och motivera patienten till.Genom VR kan psikolgen spela olika roller sásom klasskamrat,Förälder eller lärare i miljöer som skolan,hemma eller lekpark,och därmed skapa en mer realismisk supplieveänänet vanligt rollspel。

国家侦探计划与psykisk hälsaär ett tioárigt计划som drivs av Forte。埃特奥德纳·福尔斯科宁加·弗拉米贾德优先权,弗勒比甘德·och tigiga insatser·弗尔普西基斯克·哈尔萨。Detta projektär ett resultat av programmets första utlysing om barn och ungas psykisk hälsa som fokuserade pá:

 • Förekomst och Fördelning gällande välbefinande,psykiska besvär och psykiatriska tillstánd hos barn och unga公司
 • Insatser för att främja barns och ungas välbefinande公司
 • Insatser för att förebygga psykiska besvär hos barn och unga公司
 • Behanlande insatser för barn och unga med psikiatriska tillstand

尤利斯宁根州
法律对编织计划的要求

Artikeln kommer frán Forte Magasin,forskingsrádet Fortes tidning om forkning för människors hälsa,arbetsliv och välfärd。 Klicka här för en kostnadsfri公司的员工。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村