朗格人卢塔德·沃尔·克努普吉夫特(lutadöver räkneuppgifter)。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln kommer frán redaktionen páforskining.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

波杰卡尔·哈里·斯尼特·勒格雷·贝蒂吉·斯科兰·弗利科尔(Pojkar har i snitt lägre betygi i skolanän flickor)。Fránvaron av en rad positiva beteenden–somär vanligare hos flickorän pojkar–kan vara en förklaring。Det visar internationalell forskning。

社会学家弗里达·鲁道尔斐(Frida Rudolphi har understand the skolresultat)是一名技术员,他将自己的服装设计得漂漂亮亮。Och det finns tydliga mönster,menar hon。

Honär verksam vid Stockholms och Umeåuniversitet,samt Institutet för framtidsstudier,och har an vänt den svenska delen avett stort internationalellt forkningsprojekt,CILS4EU,för att titta närmare påpojkar och flickors studiersultat的研究人员。Den nya studien*utgár frán ett antal positiva och negative attityder och beteenden hos eleverna för att hitta samband的研究。

Att pojkar presterr sämre i skolanän flickar har länge varit känt。År 2023 låg skillnaden för pojkar och flickor på19 meritpoäng,enligt Skolvemarket公司。

斯伯拉克纳斯梅里特波恩

Meritpoäng i grundskola och体育馆samlade värdet av elevens 16 bästa betyg。Varje betyg har ett motsvarande meritvärde där ett A=20,B=17.5,C=15,d=12.5,E=10 och F=0。
Man kan som högst fá320号。Den som läst moderna sprák fáräven rákna med det som ett 17:de betyg och kan dáfáupp至340 poäng。

男士vadär det flickor gör som pojkar inte gör?我承认,我的研究生是哈尔·福斯卡尔·蒂塔特·波利卡·桑班德·梅兰·埃弗斯的研究生。

–Pojkar har en tendens att engagera sig i beteenden som i längden har negative inverkan páskolresultaten,medan flickor engagerar sig i beteenden som of ta har positiv inverkan-pástudierna,säger Frida Rudolphi。

Detär dock inter de negatia beteenden som utgör den största skillnaden,uta avsaknaden av de positiva,menar hon。

–När vi tittaröversiktligt pápositiva och negativa aspekter bredvid varandra sáframgár det att positivabeteenden tycks spela större roll för att förstönsskillnaderna i betyg,säger Frida Rudolphi。

Av dessa贴纸sambanden med fritidsysselsättningar som läsning respective datorspel ut。

Ung kvinna háller en uppslagen bok i händerna公司。

Attityder och beteenden som spelar roll för betygen公寓

研究者是påenkätundersökning där elever har fått ta ställning直到olika påståenden。Dessa kategoriseras轿车在i positiva och negativa huvudteman för báde attityder och beteenden。Dessa temanär:

Positiva teman公司:

  • 斯考尔达根领导下的Anstränga sig。
  • 哈夫罗宾加·普赫格勒·乌特比尔丁(Ha förhoppingar pöhögre utbildning)。
  • 哥拉勒克索。
  • Läsa páfritiden。

Negativa teman公司:

  • Ha en antiskolattityd(国际贸易协会“för mig”)。
  • Ha ett skolmotstánd(Inte vilja gátil skolan)。
  • Tánka i traditionella könsnormer(传统科恩诺姆氏菌)。
  • 瓦拉·普鲁米利夫。
  • 斯佩拉·麦基特·达托斯佩尔。

Utöver detta ställs frágor om huruvida elevens föräldrar förväntar sig att de ska studera vidare pögskola eller universitet samt vilka egenskaper för-ldrarönskar se i sina谷仓。

卡拉:Frida Rudolphi

我学习了har forskarna kunnat se att dataspel har ett tydligt negative samband med meritvärdet om eleverna spelar mycket;timmar eller mer om dagen电视台。奥赫·德特朗奥(Och detäráná)得到了波杰卡尔·戈里恩(pojkar gör i en betydligt större utsträckningän flickor)。Hälften av de 14-áriga pojkarna uppgav att de spelade datorspel tvátimmar eller mer om dagen(14号公路)。布兰德弗利科尔var andelen som spelade minst tvátimmar dagleng bara 10-15 procent。

Datorspel stjäl fokus från skolan公司

Frida Rudolphi betona att det finns flera olika förklaringar till varför datorspel harett阴性样本。

–En orsak kan vara En försämrad förmága attägna sigát skolaktiviteter,säger Frida Rudolphi。

数据来源于多巴胺。Mycket spelande kan dögöra det svárt för 11 att fokusera páaktiviteter som skolarbete där belöningarnaär färre,kommer senare och kräver mer arbete。

Det kanäven handla om báde tidsbrist och sömnbrist när 11名斯佩拉·斯科特(sámycket)和登·瓦肯·哈·蒂德埃勒(den varken har tid eller)在plugga工作。

Forskarna delar upp spelandet i tvákategorier:sákallade单层(nár man spelar ensam)och多层(när man splar med andra)。Báda formerna av datorspel kan ha ett tydligt阴性样本med skolresaltaten om speltimmarna blir mánga。男人们为卡娜·哈库纳特·塞特设计了多层spel harett ná得到了标准负片samband,jämfört med singel-playerspel。瓦尔弗·德特·斯基尔杰尔·西格特兽医(Exakt varför det skiljer sigát vet forskarnaännu inte)。弗里达·鲁道夫·梅纳尔(Frida Rudolphi menar att det behövs mer och bredare forskining)。

–För att vi ska kunna Förstádatorspelandets effkter,báde För barn och vuxna,behövs det forskning frán mánga olika háll,säger hon。

–直到神经精神科医生为helt and ra infallsvinklarän samhällsvetenskaplig。

Flickor läser merän pojkar公司

在拉萨的面纱上挖出了德雷莫特·哈埃特·波伊卡的尸体,萨姆班德医学研究生拿下了萨姆贝提利格·瓦伦利格·布兰德·菲利科尔·波伊卡(somär betydligt vanligre blind flickorän pojkar)。36 procent av de tillfrágade pojkarna läser ingenting alls,medan andelen flickor som inte alls láser baraär 16 procent。Omväntär andelen som läser minst en gáng i veckan bara 18 procent för pojkar men 36 procent bland flickorna。Skillnaden i läsning utgör 6-8流程。Räknas det bort,skiljer det bara 14 meritpoäng(i stället föR 19)mellan flickor och pojkar。

Forskarna har ocksáunderökt en rad andra attityder och beteenden med positva samband until skolarbettet.福尔斯卡纳·哈罗克斯了解到斯考拉贝特的情况。Starkast samband med goda studiers在skoldagen och förvätan om framtida universititesstudier领导下的esultataär bland annat ansträngning。

Dessa tre positiva teman(läsning,ansträngning och förvätan om universitiets studier)är enligt for kningen vanligare hos flickorän hos pojkar,och utgör den allra tydligaste skillnaden för studiersultaten。

–Det viktiga verkar alltsáinte vara att pojkar har mánga negativa beteenden,uta att de saknar de positiva,säger Frida Rudolphi。

文本:Johan Funeskog páuppdrag av forskining.se

用于编织项目CILS4EU的Mer om det internationalla

研究欧洲四个国家儿童移民纵向调查项目(CILS4EU)的数据材料frán det stora internationalla,欧洲移民状况。由比格尔·páen存储数据材料合成的基因组enkätundersökningar。129 svenska skolor deltagit附近总计5 029 elever。Elever har fátt besvara enkäten i bádeóttonde och nionde klass,samt iáttonde-klass gjort olika测试仪。

主页–Cils4eu

*Den aktuella studienärännu inte vetenskapligt publicerad。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村