ett fysiskt möte旗下的Terapi。
En app kan aldrig helt ersätta ett mänskligt möte,men ibland kan den fungera som ett komplement until vórd。
Artikel frán公司隆德大学

Den här artikeln varörst publicerad hos en samarbetspartner直到forsking.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

Appar som lovar lindring av psykisk ohälsa växer lavinartat公司。男人们在欧洲足球俱乐部踢球。Forskare manar därför till försiktighet vid val av appif som inte utvecklats av várdgivare公司。

–Mánga som använder den här typen av appiär desperata efter hjälp。男子足球队直到斯朱卡·穆斯塔·瓦拉·科瓦利菲克拉德,斯瓦格·福斯卡伦·佩特拉·穆列罗瓦维德·隆兹大学。

Petra Müllerováforskar om medicinsk rätt med in iktning pány e-hälsoteknik och dess reglering páEU-nivá。康斯塔特拉议员与弗里斯科瓦尔德萨巴纳亲临加泰戈利塞拉斯圣母院,就在弗里斯克瓦尔德。

–明显的som säger sig behandla sjukdomar regleras páEU-nivásom medicintekniska produkter。马加·蒂尔维尔卡尔·萨格尔(Mánga tillverkare säger sig i ställetägna sigát friskvárd som inteär lika hárt reglerat)。注册kräver认证vilket kostar pengar och ställer höga krav pábland anat dataskyd och evidensbaserad várd,säger Petra Müllerová。

Därförárär en mycket liten del av apprina证书。

–Detär bra att vi har den nya AI-förordningen,men den omfattar sáledes bara en brákdel av appenna som finns pámarknaden。圣彼得·穆列罗娃(säger Petra Müllerová),在圣格朗佐·奥奇·拉萨(En majorite av appenna befine sig i En grázon och látsas)与国际医疗中心(inte har ett medicinskt fokus)会面之前。

基础设施

穆加·索姆利德尔av psykisk ohälsa väljer att ladda ned en app,antigen i staället för att söka vörd eller som komplement until vördkontakter。

男子fránvaron av báde kvalificerad sjukvárdspersonal och evidensbaserad várd i dessa appi–det vill säga vár d baserad pávetenskaplig grund–är mycket problematiskt,enligt Petra Müllerová。Detär inte heller tillräckligt tydligt vilken typ av AI som används公司。

–Drabbade av psykisk ohälsa kan i mánga länder vänta i mónader pávárd,och i vätan páatt fáträffa en läkare kanske de laddar ned en app baserat pósádant som pris och antal stjärnor。Men om du lider av psykisk ohälsa och fár okvalificerade rád kan det fámycket negativa konsekvenser,säger Petra Müllerová。

–Vissa använder det kanske till och med i staället för att söka várd,eftersom detär mer bekvämt att prata med en AI i en app som man laddated。

在欧盟中,cirka有70000名成员。马克纳登·福里斯科夫(Marknaden för friskvárdsaparär oreglerad)。

kontroller服务

我得到了马克纳登·福里斯科夫·德萨帕·赫特·奥雷格拉德。梅内尔·佩特拉·穆列罗娃(menar Petra Müllerová)是一名男子,他是一名球迷。

–Vi har cirka 70 000设备与欧盟psikisk hälsa omi。维姆·斯库勒·瓦拉·雷莱德,维姆·斯库勒·孔特罗拉·艾拉·德萨·奥普拉?德特雷丹·奥莫伊利格特(Detär redan omöjligt)在德国公共数据保护局(GDPR)的kontrollera att de följer。

Detár alltsásvárt att fákontroll páappina,men Det finns initiativ för att skapa mer ordning i oredan。例如,Nordenär en katalogöver säkra hälsoaw som NordDEC标记框架。

NordDEC,《北欧数字健康评估标准》,“北欧数字卫生倡议”,Norden som startat för en säkrare Digital várd。

北欧DECerbjuder en katalog av olika appi och bedömer dem sett till the data och integritet,teknisk säkerhet och stabilitatet,användbarhet och-tillgänglighet samt att deär trygga och effektiva för báde várd个人och患者。

数据库riktar sig直到hälso-och sjukvárdspersonal。

我认为这是一种抑郁症。Medan vissa nöjer sig med att erbjuda lugnande vágskvalp fungerra andra som AI-modeller som det gár att prata med。

洛萨斯·瓦拉·蒙尼斯科尔

Petra Müllerováhar själv provat att prata med AI modeller i ett urval av appri som finns pámarknaden(彼得拉·穆列罗娃·斯贾尔夫·阿尔瓦·普罗瓦特(彼得·马尔瓦))。尊敬的雷杰拉德·帕特·德·弗雷斯克·弗雷姆斯特·索姆马恩斯克利加(reagerade páatt de försöker framstásomänskliga)。尊敬的frágade先生,直到AI-modellen mádde的示例,och fick dásvaret att den hade en bra dag。AI-modell kan inte ha egna känslor eller uppfattningar pádet sättet的男士。

–Tillverkarnaär skyldiga att berätta för användaren att det handlar om AI modeller och människor。Därför kommer brasklappen i början:“Mitt namnär X och jagär en AI.jag kommer vara din guide.”埃夫特·德塔·拉萨斯·德·瓦拉·蒙尼斯科尔(Efter detta látsas de vara människor)。Detär effektivt–användaren fortsätter and vända在AI模型中一直与de-byggt相关。在世界卫生组织(WHO)重新修订之前,男性一直在制定自己的目标。

När Petra Müllerováanvänt olika表示,直到有一个例子与som uttrycker självmordstankar同时出现——som ett slags“värsta场景”。

–我检测到AI模型标识符和检测到的所有varligt问题och uppmana和vändaren att ringa 112。Men en jag provade frágade mig om jag ville lyssna pa冥想音乐。

Kan vara komplement直到várd

在Petra Müllerová、Petra Müllerová和其他人之前,人们一直在努力工作。

–Användaren bör alltid välja en app som har utvecklats av hälso-och sjukvárdspersonal,som skydar deras data och som harett etiskt förh llningssätt。

Artikelnär ursprugligen publicerad i公司伦兹大学尼赫茨布雷夫分校.

Vetenskaplig研究:

人工智能在心理健康应用和责任中的作用.学习博克塞林YSEC 2023年社会经济宪法年鉴.

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村