Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln kommer frán redaktionen páforskining.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

Barn blir hyperaktiva av socker,sägs det.Barn pákalas brukar tas som levande bevis för det.Men vad säger forskningen–stämmer det?

巴恩卡拉斯!巴伦格尔och蛇纹石、勒卡尔och Ja máhen leva、芬克拉达科姆皮萨尔och prassliga paket–och kanske tárta、玻璃、läsk、fiskdamm med godispásar…En del föráräldrar bävar fór vad som väntar:sockerstina、hyperaktiva谷仓。男士blir barn verkligen hyperaktiva av袜子?

6 frágor om socker och hyperktivitet公司

Forskarna som svarar公司:

艾米丽·索内斯特德forskare om socker och营养*。伦兹大学营养流行病学博士,och i mat-och máltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad。

玛丽亚·阿尔森药剂师och fysiolog vid Karolinska研究所och driver tillsammans med kollegan Jessica Norrbom“Frisk uta flum-podden”,en podd om vad forskingen säger om hälsa,kost och träning。

 • 1

  在超级活跃之前,你会一直呆在那里吗?

  艾米丽·索内斯特德(Emily Sonestedt):福尔斯克特,我是蒂塔尔·福斯克宁。Utifrán vad vi vet idag finns detinget vetenskapligt stödöverhuvudtage för det.Men det skulle kunna vara sáatt vissa barnär mer känsliga förratt reagera pösocker。Forskningen har inte tittat pádet公司。

  玛丽亚·阿尔森:Falskt,我已经爱上了tittar pábarnens beteende och kognitiva prestation。男人们发现了坎斯克·奥克斯·贝罗·帕瓦德·曼·拉格·福勒·贝蒂德斯。Om barn blir jätteglada och springer runt,runt kanske omgivningen kan uppfatta det som lite vilt,lite hyperaktivt。男人们发现了verkar inte vara socket somär orsaken i sáfall,detär mer situationen。

 • 2

  Vad har forskiningen visat om socker och hyperktivitet hos barn?

  艾米丽·索内斯特德(Emily Sonestedt):1995年kom en metanalysis,en studie som drar slutsatser av det samlade kunskapsläget。芬兰国家体育协会的Den visade att det inte finns nágot stöd för samband mellan socker och hyperaktivitatet hos barn。Forskarna bakom metaanalysisen diskuterade om pástáendet om ett samband kan bero páatt föräldrar förväntar sig hyperaktivt beteende när deras barn har tit socker en annan studie,som inte ingick i metanalysis,tigare hade visat。

 • Hur kom forskarna fram直到att det inte fanns ná得到samband mellan socker och hyperaktivet?

  艾米丽·索内斯特德(Emily Sonestedt):Alla sexton studier i metanalyssen var blindade–varken forskare,föräldrar eller barn visste alltsávilka som hade fátt socker och vilka som hade fött sötningsmedel。Femton av studierna utfördes i laboratorie-eller skolmiljö,där barnen antigen fick socker eller sötningsmedel。我是研究人员菲克·巴尼·伊斯塔莱特·恩索克瑞克·科斯特(tre veckor medan kontrollgrupperna fick en kost med sötningsmedel)、阿斯巴坦·埃勒·萨卡林(Antigen aspatam eller sagarin)。

  我是安娜·瓦尔迪格特(annan väldigt)的一名无间断的研究者,来自德拉斯谷仓哈德·法特袜子公司(att deras barn hade fátt socker)的男子赫勒夫滕·瓦尔德拉菲克(men hälften av barnens föräldrar fick)信息。弗拉尔德拉奥赫·巴伦特的电影《阿特·福斯卡纳头骨》中的科纳·塞赫尔·德伊特杰拉德·米德·瓦兰德拉。Föräldrarna fick svara páhur de supplievde sina barn,och det mättes hur aktiva barnen var.Den studien visade att Föráldrar som trodde att deras barn hade Fátt socker var mer kontrollerande och tillrättavisade sina warn i högre utsträckning。Dessa föräldrar supplievde ocksásina barn som betyligt mer hyperaktiva,trots att aktitetsmätningen visade att de var mindre aktiva-n de barn vars för-ldrar-fátt korrekt information,det vill säga att deras barn hade fáttsötningsmedel。

 • 4

  Metanalyssen gjordes för nästan 30⁄r轿车。芬兰人是否愿意接受教育?

  艾米丽·索内斯特德(Emily Sonestedt):Nej,jag har letat i databaserna men inte hittat ytterligare nógon metanalysis,och inte heller ytterligale nágon kontroller研究。Detär lite märkligt,Det härär ju ná得到了一些kommer upp och som mánga föráldrar pratar om。男子Detár sa med en del studier–när de välär gjorda芬兰人Det inget mer att forska om。Eller sákan Det vara en nda forskargrupp,Eller nágrafáforskargrupper,som har gjort már v studierna iä记忆,och när deär fär rdigaär det inga andra forskare som tar vid。

  玛丽亚·阿尔森:只是谷仓里的超级生物verkar inte ha varit ett sáhettämne den senaste tiden。2019年男性det finns en metanalysis,där man har sammanställt och analyzerat data frán studier som handlar om sockets páverkan páhumör och sinvesstämning hos vuxna;糖热或糖崩解.

  Den analysen av 31 studier visar att man inte får en kick av socker分析了一位31岁的研究者。Den första timmen efter att man harätit nágot sockersötat fár man istället en högre niváav trötthet och blir mindre alert。Det kanske man kan säga styrker在谷仓、袜子和超爬虫中进行了元分析(frán 1995)。

 • 5

  Det har varit känt i 30⁄r att inteär som gör barn speedade pákalas。这是一个很好的例子。Hur kommer det sig?

  艾米丽索内斯特德:Ma nga supplier nog att detär sá。Man ser att ens barnär uppspelt,Man tycker att detär väldigt tydligt och drar slutsatsen att detmáste vara sockett。

  玛丽亚·阿尔斯é编号:是的,瓦尔弗·德·奥尔德里格·登·米滕?Detär den stora gátan–Detár lite som en僵尸电影;蒙斯特雷特·德奥尔德里格。

 • 6

  Om det inteär socket som gör barn uppspelta och hyperaktiva pákalas–vad kan det dávara?

  艾米丽索内斯特德:帕卡拉斯·r det inte bara socker,detär väldigt mycket annat ocksá:放屁,mycket barn…Jag vet inte,men när mina barn fárördagsgodis blir de inte jättehyperaktiva。Om pástáendet att socker gör barn hyperaktiva skulle stämma hade de blivit hyperakitiva vid alla tillfällen när deäter godis,inte bara pákalas utanäven närd för lördagsgodis hemma i soffan。

  玛丽亚阿尔斯én个:Barnen kanske baraär glada och uppspelta–och detär ju ná获得了som mánga av oss supplier när viär páen rolig节日。

Nutritionär hur kroppen tar upp och använder näringsämnen frán maten viäter营养。研究人员av nutrition handlar ocksáom hur kosten páverkar olika funktitoner i kroppen,som代谢,tillväxt,immunförsvar och energiniváer。营养师inte bara om attäta för att still a hunger,uta ocksáom att välja rät mat föratt möta kroppens näringsbehov och förebygga sjukdomar。Den som研究人员营养försöker ocksáförstáhur olika livsmedel och näringsämnen intergerar med varandra och hur kosten kan anpassas för att möta specifika behov hos olika människor,sösom barn,äldre,gravida kvinnor eller personer med olika sjukdomar。

营养流行病学研究人员forskarna sambandet mellan kost ochálsa pábefolkningsnivá。数据分析数据来自于människor för att se mönster och samband mellan kostvanor och hälsa。Den här forskingenär viktig för att förstáhur kost kan an vändas som ett verktyg förratt fór ebygga sjukdomar och främja hälsa pösamhällsnivá。

Sápáverkas vi av袜子

Sockerär inte farligt,men det finns anant somär viktigare att fái sig,säger Emily Sonestedt。Nágra risker med hög sockerkonsumtionär:

 • att袜子tomma kalorier kan göra att vi inte fár i oss sámycket näringsämnen som vi behöver。
 • att socker kan leda till viktuppgáng–och socker i dryckesformäráttare attöverkonsumera。
 • att socket har en negative effekt páhälsan,och kan,直到páverka sjukdomar som typ2-diabetes。

卡拉:艾米丽·索内斯特德,袜子营养保健

文本:Maria Zamore páuppdrag av forsking.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村