Gamla bilbatterier Stappade intill varandra公司。
奥特维宁av examppel blybatterier kan leda till att giftigaämnen frigörs。
Artikel frán公司隆德大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Barn som bor nära smältverket utanför Landskrona har högre halter avbly,kvicksilver och kadmium i blodetän Barn som bor längre bort。Och de senaste 15áren har niváerna av kadmium Och kvicksilver i blodet inte minskat,vilket oroar forskare。

以千米计,utanför Landskrona ligger Nordens enda smältverk förbly。Industrin,som har varit i drift轿车1944,är en av Europas störstaátervinnare av blybatterrier och varje rótervins här bly frán fyra miljoner uttjänta bilbatterier。

Sedan 1978 har barn mellan sju och elvaár i Landskrona deltagit i en forskingsstudie där de har blivit noggrant underökta för spár av tungmetallen blydet。在塞纳雷?哈尔?德?文的带领下,科维奇西尔弗与卡德米姆并肩作战。

Högre halter närmare smältverket公司

研究人员visar att barn som bor i närheten av smältverket har högre halter av alla tre metallerän barn som bor inne i Landskrona centrum eller pólandsbygden utaf r staden。Halternaär upp至24日procent högre。

–Med de niváer som vi fann i denna studie finns inte skälör oro hos föräldrar till barn i omrádet,men fér att förebygga sjukdom senare i livet bör man hálla nivöerna av metaller i miljön sálága somöjligt,säger Anja Stajnko,forskare vid Lunds universite。

Kadmium och kvicksilver minskar国际

Förebyggandeátgärder mot blyförorening,särskilt Förbudet mot blybensin 1994,o terspeglas i den stadiga minskningen av blyniváer i barns blod。

男子研究visar att轿车2007 har niváerna av kadmium och kvicksilver inte minskat。Detär oroande,恩利格特·福斯卡纳。

Har samband med hälso问题

Alla tre metallerär toxiska公司。布兰德·安纳特·布利耶(Bland annat blyeonering som sker)在隆·蒂德·哈·维萨特(lóng tid har visats ha samband med sämre utveckling av nervsystemet och enökad risk för hjärt-kärlsjukdomar)领导下展开了自己的工作。

Kvicksilver,bly och kadmium finns naturligt i jordskorpan men kanöka med industriella utsläpp,átervinning ochödsling。

–Trots att barnen har lága exponeringsniváer för alla tre metallerna rekommenderar vi starkt fortsatt monitoring av dem,eftersom vi idag inte känner till gränsvärdena för toxicite hos barn och de ackumulerande effekterna av metallera,säger Karin Broberg,i arbets-och miljömedicin vid Lunds universite教授。

斯特兰加尔·斯基德·贝什vs

Med merátervinning i Sverige i framtiden finns en risk att giftigaämnen iökad utsträckning frigörsiótervinning处理器。Omráden nára platser dár metaller bearbetas ellerátervins behöver kontrolleras och strángare skyddsátgärder behóver införas,menar forskarna。

Vetenskaplig artikel公司:

瑞典南部学童的铅、镉和汞血液水平:过去几十年的时间趋势,化学圈.

康塔克:

Anja Stajnko,forskare i arbets-och miljömedicin,伦兹大学för实验室医学研究所
anja.stajnko@med.luse

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村