Barn leker med klossar谷仓
Artikel frán公司Jönköping大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Lärande genom lek och kreativt skapande eller fokus pá低估了för att förbereda skolstarten?En avhandling har undersökt vad förskolebarn och教育工作者ägnar sigát i tre olika länder。

弗里达·斯特罗姆·维德·Jönköping University har en avhandling underökt hur förskoleverksamhet bedrivs i Sverige,Portugal och USA。

–Avhandlingen visar att förskolepraktiker varierr ganska stort mellan förs kolor i de tre deltagande länderna,framför allt mellan-svenska fös kolor som följer den socialpedagogogiska traditionen,och amerikanska och portugiska fórskolor s som fóljer-den tigiga utbildnings traditionten,säger Frida Au ström,多克托兰·普什科兰·弗洛兰德与Jönköping大学合作。

Mer fokus pálek i Sverige公司

Hennes研究人员visar att fri lekär framträdande i svenska förskolor,medan lärarledda helgrupper dominerar i Portugal och USA.svenska förs kolebarn engagerar sigäven i utomhusaktiviter och samspel i smágrupper。我是安德拉·伦德纳·萨姆斯佩莱特·梅兰·巴伦·明德雷·奥赫默·福库斯·利格尔·帕拉,但他被低估了。

Skillnader syns-ocksáiämnesinriktning公司。Portugiska och amerikanska barnägnar sig merát läs-och skrivkunnighet,men ocksámer matematik jämfört med svenska谷仓。

Konstruktionslek、där barn leker och bygger med olika material、skapande verksamhet、musik och enklare lekär vanligare i svenska förskolor。Här finns ocksáen större变体i förskolepersonalens arbetsupgifter。

–Skillnader i förskolepraktiker mellan länder synliggör olika värderingsgrunder och mál med förs kola i olika läder,och har betydelse för hur vi ser pákvalitet。我是一个三驾马车的司机,他是一个司机,他是一个司机,他是一个司机。

Barn lär sig siffror páen en papperstavla农场

奥利卡教育论者

兽穴“tigiga utbildnings传统”伊内布·福库斯·普斯特鲁克特拉德(innebär fokus pástrukturerad)低估了他对富兰克林·富兰加(för unga)谷仓(med ett tydligt skolförberedade syfte)的认识。Det innebär vanligtvis att förskollä罕见的埃勒教育学家tar en mer aktiv roll i att styra lärandet och har formella undersining saktiviter,of a i helgrupp。

我承认“传统社会教育”利格·福库斯·巴恩斯·萨姆斯佩尔(ligger fokus pábarnets sociala samspel)、helhetssyn páutveckling、demokratiska värden och lärande genom-lek。我是巴恩斯-埃吉特入侵、萨马拉贝特、och的社交达戈吉斯克-弗斯科拉-贝托纳,以应对弗拉姆福尔韦尔的低估。弗尔斯科勒个人教育专家och omvárdande roll som kännetecknas av lyhördhet För barnens intresen och behov。

Riskfaktorer för lág delaktighet公司

Avhandlingen haräven tittat pásvenska förskolebarns delaktighet,det vill säga báde deras närvaro och engagemang i förs kolan。

Här visar studierna att barn som hade ett annat modersmálän svenska tenderade att uppvisa lág delaktighet i fri lek的研究人员。Detta märktesäven bland谷仓som gick pásamma avdelning där flera谷仓hade ett annat modersmál。

Barn med funktionsnedsättningar,eller i behov av särskilt stöd,visade däremot inte nágon lägre delaktighet。

–De barn som uppvisade lägst delaktighet i studien verkade osynliga för förskolepersonalen。Förutom fler谷仓med annat modersmálän svenska fann vi Fákännetecken För denna grupp。Tidigare研究人员visar dock att barn som inte stör verksamheten,utan kanske baraär pastiva,samt barn med annat modersmálän svenska,sällan fár särskilt stöd av förskolepersonalen,ságer Fridaáröm och fortsätter:

–Somörskolepersonal finns det därför anledning att fokusera lite extra pábarn med annat modersmál,samt barn Somär passida-eller sällan engagerade i lek,säger Fridaáström。

梅尔·弗斯克林·贝索夫

Enligt Frida Au strömör是一名设计师,致力于设计出一套完整的设计方案。在快速诊断之前,我们一直在寻找医生,因为他们有可能在谷仓里找到医生。

尊敬的lyfteräven fram att framtida studier bör undersöka sambandet mellan förskoleverksamhet,andel förs kollärare,kvaliteten i huvudmannaskap samt ledarskap hos rektorer。即使是社会经济学科,也要了解弗里达·奥斯特罗姆(Frida Au ström)。

–Vi behöveräven fler studier som tittar pávilka förskolepraktiker som gerönskade effekter för barnen,ur ett svenskt och socialpedagogoskt perspektiv,säger hon。

圣戈德斯研究

基因组系统研究观察者med hjälp av“行为计数“,baserat páolika beteenden hos barn och personal för att analyzera vardaglga aktiviteter och samspel mella barn och förskolepersonal i förs kolori Sverige,Portugal och USA。

总观测值为78 avdelnigar i Sverige,42 klasrum i Portugal och 168 klassrum i USA Utöver detta observerades och analyzerades delaktigheten hos 453 barn i den svenska förskolans fria lek。观察erna omfattade flera aspekter avörskolemiljön,inklusive organizing av undermisningen,arbetsupgift för förscollärare,undermisiningens komplexite,innehállsfokus hos bóde baron och lärase,samspel och graden av barnets engagemang。

平均处理:

幼儿园的日常生活——瑞典和国际方法,Jönköping大学。

康塔克:

弗里达·斯特罗姆(Frida Au ström)、多克托兰·普什科兰(doktorand pöhögskolan förlärande och kommunikation vid Jönköping University),frida.astrom@ju.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村