En torsk simmar mot mörk bakgrund。
Artikel frán公司斯洛文尼亚州立大学斯维里赫斯·兰布鲁克斯分校

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

斯道拉奥赫拉尔德雷·菲斯克诺尔·哈伦·阿夫戈兰德·贝蒂德尔塞·弗罗特赫·马丁宁(Stora ochäldre fiskhonor har en avgörande betydelse föráterhämtningen hos kommersiellt fiskade fiskbestánd)。Nu presenterar forskare ett nytt mátt för att fáfler stora fiskar att klara sig(新闻发言人)。

Ett centralt antagande vad gäller bedömningar av fisketär ofta att all mogen fisk bidrar lika mycket,直到繁殖期结束。Det stämmer troligen inte,enligt SLU-forskare公司。

斯道拉·菲斯卡尔·奈克尔

Istället tycks stora och fruktsammaäldre fiskhonor ha en avgörande betydelse förörmágan tilláterhämtning efter fiske公司。Större ochäldre fiskar bidrar oproportionerligt mycket til leken公司。Deär mindre tempturkänsliga och mer motstándskraftiga mot global uppvärmning och annan应激。Dessutom tycks det som om deäldre fiskarna“utbildar”de yngre om migrationsvägar och beteenden公司发现了一些外来移民。

–Vi vet vadálders-och storleksstrukturen betyder för ett fiskbestánd,och samtidigt ger Vi rád och fiskar uta att ta hänsyn tilláckligt med stora feta fur r att kunnaáterhämta sig fr n den fángstniván。SLU克里斯托弗·格里菲斯(Christopher Griffiths)律师Detär tokigt。

布里斯特·波尔德雷·费斯卡

我是一名探险家,探索了费斯克和罗德里达格布里斯特·帕尔德雷奥奇·费斯克。克里斯托弗·格里菲斯(Christopher Griffiths och kollegor nyligen har publicerat visar att 62 procent av de viktigaste kommersiella bestánden i Nordostatlanten för närvarande har mindreäldre fisk n de borde ha om fisket ska hállas páhállbara niváer)研究。

Lägetärännu sämre i viktiga fiskeomróden som Nordsjön ochÖstersjönDär andelarnaär 79分别代表66个州。

–Dettaär ett stort bekymmer och kommer sannolikt att ha negative inverkan páfiskbestándens storlek ochálsa,och páde fángstniváer vi kan förvänta oss därifr n framöver,säger Christopher Griffiths。

尼奥尔德辛迪卡托

Deäldre ochörre fiskarnas betydelse diskuteras allt mer。Sveriges och EU:s hállbarhetsmál hänvisar ocksáuttryckligen,直到fiskbestándensálders och storlekstruktur。欧盟:havsmiljödirektiv säger att exploaterade fiskbestándböruppvisa“en-llders-och storleksfördelning som tyder pöett friskt bestönd”。

Forskarna vid SLU har nu tagit framótt somär tänkt att användas i förvaltning av fiskbestónd。Detär enåldersbasserad indikator och förhoppningenär在欧盟的基础上。

–Den gör det möjligt att páett effektivt sätt bedöma huróldersstrukturen i ett bestönd ser ut i förh llande til vöra förvaltningsm l。Som fiskeriforskare kan viärmed fatta mer välgrundade beslut om bestándsstatus och fángstniváer,säger forskaren Massimiliano Cardinale。

我是阿特克尔、塞内丹、贝斯克里弗·福斯卡纳·赫登·奥尔德斯巴瑟拉德·indikatorn beräknas och vad den bygger pá。Forskarna ger ocksáexampel páhur ramverket bakom den nya indikatorn skulle kunna an vändas i hela världen för att bedöma fiskarter och fiske。

Vetenskaplig artikel公司:

将老鱼纳入渔业管理:开发鱼类种群的新年龄指标和参考点,鱼类和渔业.

康塔克:

克里斯托弗·格里菲斯(Christopher Griffiths),福斯卡(forskare),斯洛伐克州立大学哈夫菲斯克实验室för akvatiska resurser研究所
christopher.griffiths@slu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村