Tvákvinnliga studenter framör dator公司
Artikel frán公司查尔默斯·特克尼斯卡·霍格斯科拉

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

国际菌种研究生kan lätt hamna utaför gemenskapen。研究生som inte känner varandra paraihop kan trivsel och samarbeten bliättre。查尔默斯的Det visar en studie。

国际大学(Universitestsvärldenär internationalell),男子布罗塔斯·奥克斯医学院(men brottas ocksámed svárigheter att integrera studenter frán olika länder)。

Nu pekar ny forskining frán Chalmers páen metod som báde minskar de akademiska och sociala klyftorna och dessutomökar trivseln(查尔默斯·佩恩·梅托德)。Framgángsrecepetär att samarbeta i par–som läraren utser。

Allt fler国际学生

芬兰人将支持som pekar páatt integrationär en avgörande faktor för ett framgángsrikt studentliv förböde individen och lärosätet。

研究生som känner sig delaktiga och supplier samhörighet med sina studiekamrater kan fáhögre betyg ochär mer benägna att fortsätta studera。男子att náditär en utmaning–i synnerhet när det gäller de internationalella studenterna。Sái takt med att lärosäten,inte minst de svenska,internationalseras blir frágan allt mer brännande。

–Om studenter får välja fritt,萨马尔贝塔医学院院长,samma etniska grupp som de själva tillhör。Interakitionen mellan studentena blir därför liten、och minskar känslan av delaktighet och samhörighet med andra、säger Becky Bergman、universitetslektor vid Chalmers。

Studenterna fick hantera utmaningar学生

男子vad händer om studenterna inte fár bestämma själva,utan att läraren i stället ger förutsättnigar för vilka som ska samarbeta?Jo,dáser man mycket positiva effkter,视觉研究。

–Det bleväldigt tydligt att akademiska och sociala klyftoröverbryggades när läraren bestämde paren,bland annat för att studenterna tvingades att hantera utmaningar tillsammans páett helt annat sätánärs de själva väljer的合作伙伴eller jobbar i större grupper。

Samabete minskade应力

在低弥散度冠状动脉下研究基因组。

Det innebar en utmaning för studenterna公司。Arbetsbördan och det digitala arbetssättet var tufft för mánga。Trots detta supplievde studenterna att pararbettet minskade stressen och att de delade rättvist páuppgifterna研究中心。Arbetssättet gav ocksåupphov,直到有人在秋天看到了自己的命运。

–Detär ett mycket独立结果。Jag har svárt att se att de här positiva effekterna skulle uppstáuta stylning frán läraren,i synnerhet eftersom kursen genomfördes在线。Paren bildades direkt i början av kursen,innan nágra informella grupper hunnit bildats出版社。Det tror jag var viktigt,säger贝基·伯格曼。

Kommunikation flöt pá

直到斯基尔纳德·蒂迪加尔(skillnad frán tidgare)在科慕尼卡提翁(kommunikationone i interkulturella konstellationerär ett hird上发表了一些言论,才获得了来自研究院(studien att var helt tvärtom)的言论。在学校里,学生们只是在学习。

–En förklaring kan ju vara att tidgeare forskning gjorts i engelsktalande länder,medan i vár studie hade nästan ingen engelska som modersmál。Det gör att alla var vana vid att tala och förstáett“andra sprák”。

斯泰宁och struktur behövs för att lyckas

国际文化交流组织(interkulturell kompetens betonas of a som viktiga för svenska lärosäten)的国际化。贝基·伯格曼爵士(ser Becky Bergman Stirning och struktur som framgángsfaktorer för att nádit)在纽约研究所的一艘医疗油轮上发表声明。

–Ja,vi vet att integration inte sker av sig själv och vi kan inte lägga ansvaret páenskilda学生。Vi behöver stirning och agera strukturerat páalla niváer för att alla studenter ska supplieva delaktighet och samörighet och-verkligen kunna násinfulla potentia,säger Becky Bergman。

圣戈德斯研究

Studienägde rum páen ingenjörsutbildning páChalmers研究所。

64名学生和14名学生代表。在tta veckor fick de föra veckovis dagbok pátre teman的领导下:akademiskt,parjobbet i sig och hur de tyckte det fungerade socialt。

Därefter genomfördes intervjuer medátta frivilliga studenter förördjupning博士。法哈德·恩格尔斯卡(Fáhade engelska som modersmál)。

研究对象:

在高等教育中整合国内外学生:在线配对PBL作业的学术和社会影响,国际教育研究杂志.

康塔克:

贝基·伯格曼(Becky Bergman),列克特大学(Universitietslektor),佛尔维登斯卡本斯大学(institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande),查尔默斯·特克尼斯卡·霍格斯科拉(Chalmers tekniska högskola),rebecca.bergman@chalmers.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村