Fören páen brun träbát,仍然是一片蓝宝石土地。
图片:Jon Flobrant,Unsplash
Artikel frán公司查尔默斯·特克尼斯卡·霍格斯科拉

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Silikonbaserad fárgär bättreän kopparbaserad färg páatt hálla borta páväxt frán bátbottnar,enligt en studie。上帝尼赫特·福尔·米尔乔恩(nyhet för miljön),enligt forskarna。

博特滕法特恩·博特恩·波特埃勒(bottnen páen Bát eller)ett fartyg的Bátbottenfärgerär sammansatta för att hálla bort páväxt。Med páväxt menas sádant som havstulpaner,alger och musslor som sätter sig fast pábottnen och därmökar bátens friktion och bränsleförbrukning。

Koppar i bátbottenfärg motverkar páväxt,men utsläpp frán kopparbaserade bát bottenfaärger förrorenarØstersjön,se faktaruta nedan。

Koppar iØstersjön–ett-utbrett-miljö问题

Användning av koppar i bátbottenfärgerär ett känt och utbrett miljön组织机构的问题。钨金属bryts inter ner i miljön och detär där för vanligt att vatten,沉淀物och jord i fritidsbátshamnar,större hamnar och varvár fórrorenade ochöverskrider gränsvärdena för-koppar。Chalmers visar att bátbottenfärgerna strör för hela 40 procent av den totala tillförseln av koppar至Østersjön的研究。

Eftersomstersjönär ett innanhav tar det 25-30⁄r för vattnet att bytas ut.det innebär att mungmetallen finns kvar under mycket lóng tid。

卡拉:查尔默斯

Forskare vid Chalmers tekniska högskola,哥德堡大学och Svenska miljöinstitutet IVL har nuämfört effekten av silikonbaserad och kopparbaserad färg i en studie som gjorts vid tra platser iöstersjöregionen och Skagerrak。Enligt studienär silikonfärgen,detmer miljövänliga alternativet,bäst páatt hálla páváxt borta。

比尔登·内丹·塔根(Bilden nedanär tagen efter tvár)在电视上发表了自己的观点。De svarta ytorna hade málats med silikonbaserad färg,De röda med kopparbaserad fárg。De vita ytornahade inte behandats alls。

Smákvadratiska ytor med olika färg och olika mycket páväxt frán vattenlevande组织者。
图片来源:安娜·丽莎·朗格,IVL。

上帝尼赫特·福尔·米尔乔恩

–Det här innebär att vi nu har en fantatisk möjlighet att drastiskt minska tillförseln av tungmetallen tilt känsliga innanhav,säger Maria Lagerström,forskare i maritim miljövetenskap páChalmers。

–Dettaär den första oberoende vetenskapliga研究了一些关于silikonfärgerär mer effecttivaän kopparbaserade färger iÖstersjöområdet的研究。

多米诺骨牌游戏

Färgmarknaden För fartyg och fritidsbátar dominerasännu helt av kopparbaserade bátbottenfärger。Marknadsandelen för silikonbaserad färg för-fartygssektorn var en procentár 2009 ochökade至2014年10月。

弗莱蒂德斯巴·特塞克托恩·伯纳斯·安德伦·巴塔尔·穆拉德(För fritidsbátssektorn beräknas)和梅德·西里科恩·巴格瓦拉·贝提利格勒(silikonfärg vara betyligt lägre)。Det finns miljövänligare alternativ pámarknaden,men en förändring tycks vara svár,enligt Chalmers-forskaren Maria Lagerström。

–Gemensamt för báde fartygsindustrin och fritidsbátssektornär att deär traditionella。Man gillar att använda de produkter Manär van vid och Manár dessutom skeptisk直到att giftfria alternativ-verkligen fungerar。

研究人员。男人们用höll sigöver längre tid,enligt forskarna。

–Vi har faktiskt látit vára testpaneler vara kvar páen testplatserna。Dessa har nu varit under ytan iöver tvárs tid och vi kan konstatera att silikonfärgen fortfarande fungerra bra och,framför allt,är bättreän kopparfärge,säger Maria Lagerstr m。

Mer om färgerna i研究:

Traditionella bátbottenfärger motverkar páväxt基因组att kontinureligt läcka koppar och/eller andra toxiska实体somär giftiga för marina组织者。

Silikonfärgernas glatta ytegenskaper gör det istället sv rt för pöväxt att fastna pöskrovet公司。Färgernaär dessutom självrengörande,vilket innebär att den páväxt somändályckats Fásta ker av när skrovet rör sig genom-vattnet。

Silikonfärgär baserad pämnet silikon som framställs med hjälp av kiseloxi som utvinns ur砂。Den vetenskapliga artikelns sammanställning av ekotoxikologiska研究人员visar att silikonfärgerär betydligt mindre miljöskadligaän kopparfärger。男性检测芬兰人vissa silikonfärger som inneháller högf luoreradeämnen,sákallade PFAS,somär mycket svárnedbrytbara i miljön。Silikonfärgen som testades i studien var dock av fluorfri sort公司。

卡拉:Chalmers tekniska högskola

Vetenskaplig artikel公司:

在波罗的海地区,硅酮防污涂料是否是生物防污涂料的可行且环保的替代品?(玛丽亚·拉格斯特罗姆、安娜·利萨·朗格、迪尼斯·雷斯·奥利维拉、莉娜·格拉纳哈、安妮·拉尔森和埃里克·伊特雷伯格),海洋污染通报.

康塔克:

玛丽亚·拉格斯特罗姆(Maria Lagerström),福斯卡(forskare),för mekanik och maritima vetenskapper研究所,查尔默斯·特克尼斯卡·霍格斯科拉(Chalmers tekniska högskola)
maria.lagerstrom@chalmers.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村