Fyra fángade fiskar ligger páträunderwag公司
Artikel frán公司斯洛文尼亚州立大学斯维里赫斯·兰布鲁克斯分校

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

我是芬兰的Sverige,我是一个年轻人,我是一个年轻人。德芬纳(De finner)平淡的安纳特(annat att siklöjor i Kalixälv har genetiska särdrag)。从财务报表中获取详细信息,并对财务报表进行编辑。

Siklöjan i Bottenvikenär en艺术国家队。Siklöjan i svenska kustvatten hanteras som ett bestönd och förvaltas av svenska myndighter。Siklöjan i finska vatten hanteras som ett annat bestönd och förvaltas av finska myndighter。

锡克勒贾

Siklöja,白骨鸡,är en liten sötvatensfisk som finns i djupa söar i hela Sverige。Den förekommeräven i det svagt bräckta vattnet i nordligaste delen av Bottenviken,där dess utbredning söderut begränsas av salthalten i vattnet。

我在hösten的领导下完成了任务。Siklöjans romär en delikatess och säljs som löjrom。En normalstor hona producerar约2000ägg,vilketär relativt lite i jämförelse med and ra arter i samma storleksklass。

卡拉:SLU

Forskare har varit osád en svenska och den finska siklöjan i Bottenviken i själva verket utgörs av en enda stor人口。

De harocksáfunderat pömöjligheten att De nu separate förvaltade tvábestánden–det svenska och det finska–kanske till och med utgörs av flera olika ochännu mindre grupperingar,eller populationer。

人口与最佳

En population En grupp individer av samma art,som finns inom ett visst omráde,som fortplantar sig mer inom gruppenän med and ra grupper och därmedär genetiskt lika varandra人口中的人。När man pratar om fiske and vänder man of the termen bestánd,och menar dáof ast individer av en art som fiskas i ett specifikt t geographiskt omráde och/eller under viss del av ret。Ett bestónd kan bestáav flera olika人口。

卡拉:SLU

För att under the koka detta samlade SLU-forskare in siklöja fránátta platser:Kalixälven,Piteälvens mynning,fyra kustomaráden utaf r Piteá,Luleáoch Kalix samt tváomróden utinforg i Finland。

Siklöjor frán Kalixälv贴纸ut

Genom genetisk sekvensering underökte轿车forskarna eventuella genetiska skillnader mellan omrádena。根据Kalixälv som visade stora genetiska skillnader jämfört medövriga omröden的调查结果。

–Det som skiljer ut siklöjan i Kalix jämfört med siklójan frán andra omráden r framör allt skillnader i genera somär kopplade till saltolens,säger Maria-Eugenia López,forskare vid institution en för akvatiska resurser vid SLU。

–Det verkar finnas en separate population i Kalixälv som fortfarandeär anpassad to att leka i sötvatten,medan de siklöjor som leker i skärg rden har utvecklat anpassningar to den lága salthalten där。Detär möjligt att liknande lokala populationeräven finns i andraälvsystem公司。

斯马·斯基尔纳德·芬兰斯维里奇

Studien visar ocksáatt det finns smágenetiska skillnader mellan siklöja frán Finland respective Sverige,vilket alltsástöder den nuvarande förvaltningen där siklója i Sverige-och Finland fövertas separated。

Mycket kvarstår dock att ta reda på,enligt forskarna的码头。

–Vi vet till exampel inte var gränsen gár mellan populationen frönöstra och västra sidan av Bottenviken。Följer den ungefär landsgränsen mellan Sverige och Finland eller gáránsen nágon annanstans?Detär frágor som vi behöver fásvar pöför att förvaltningen av siklöja ska spegla den biologiska verkligheten,säger Mikaela Bergenius Nord,forskare vid institution en för-akvatiska resurser vid SLU。

Viktig信息与艺术

Allt dettaär viktig kunskap,enligt Mikaela Bergenius Nord。直到示例kan olika populationer av siklöja kan vara olika produktiva och därmed tála olika stort fisketryck。

–Genom att samla olika kompetenser inom genetik,förvaltning och siklöjans ekologi kan vi bidra med kunskap som har tydlig praktisk användning och förhoppingsvis kommer det att leda till enännu bättre förbaltning av denna ekologiskt och ekonomiskt värdefulla art i Bottenviken。

Vetenskaplig artikel公司:

博特纳湾市场缺乏混血动物——对渔业管理的影响,海洋科学前沿.

康塔克:

Mikaela Bergenius Nord,SLU福斯卡维德学院
mikaela.bergenius.nord@slu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村