Vára kunskaper i genetikökar snabbt,men undersmisningen i genetik-hänger inte med.Epigenetik,det snabtt Växande forskingsfältet inom genetik、handlar om grundläggande processer i cellen、vilka avgör om genera ska vara aktiva eller vilande。Detta har förstás stor betydelse för vad som händer i hela组织者。Efter att forskare ocksáförstátt att epigenetik handlar om att händelser i miljön kan páverka generans uttryck,har det blivitännu viktigare att föra ut kunskaper om epigenetick。以pádettaär att vi nu fátt en större molekylärbiologisk förstáelse för hur vi s jälva kan páverka vára liv,t ex hur en sund livsföring gagnar vár hálsa为例。Detta kan sammanfattas som“alltär inte skrive i sten”;vára generär inte vártöde公司。

–Detär viktigt att lärare inom biologi följer med i den vetenskapliga forskingen och inkluderar den i sin undersining,särskilt när vetenskappliga rön páverkar samhället och vár vardag。Eftersom elever i sociala medier möter epigenetiken och tillämpningar relaterade till den som hälsa,mat och träning finns ett behov av attöka elevernas kunskaper om epigenetick,säger Birgitta Mc Ewen,docent och lektor vid Röda Korsets högskola。

Kunskaper inom sex olika naturvetenskapliga omráden och fem med anknytning till ett samhällsperspektiv医生

Trots denna nya viktiga kunskap om epigenetik och dess konsekvenser,är epigenetick inte en del av genetikundervisningen,knappast i ná获得土地。För att ge stöd vid införandet av epigenetik i undersiminingen,har en studie genomförts där en expertpanel svarat páfr gor om vad som bör ingái en“表观遗传素养”,dvs en“表见遗传知识”。Detta uttryck syftar dels pávad en medborgare bör veta om epigenetik,dels p⁄vad elever somämnar studera naturvetenskap pöhögskolan bör-veta。Delfi-Studien genomfördes som en Delfi-stdudie,där 41 experteröver hela världen,med kunskaper inomi olika omráden av epigenetik,deltog。结果在ett samhállsperspektiv之前,男性förrodade kunskaper在性取向上出现了出血。

Dessaär för det naturvetenskapliga omrádet:
1) 表观遗传学
2) 表观遗传学将自然与养育联系起来
3) 表观遗传学是一个动态过程
4) Epigenetiska mekanismer[表观机制]
5) 表观遗传学
6) 表观遗传学与科学本质

För det samhällsvetenskapliga omrádet tog expertera framöljande omróden:
1) 表观遗传学与生活方式
2) 表观遗传学与疾病
3) 表观遗传学与伦理学
4) 表观遗传学政策
5) Epigenetik och forensiska undersökningar[表观遗传学和法医学]

Mer信息

Studienär publicerad i den ansedda tidscriften公共研究科学教学研究杂志[JRST]och ingár i ett projekt finansierat av Vetenskapsrádet,Epigenetik som all mänbildning och del av skolans biologicaling。直到尼克拉斯·格里克和比吉塔·麦克·埃文的学习结束。

康塔克

比吉塔·麦克·埃文(Birgitta Mc Ewen),勒克托·维德·埃尔索韦滕斯卡学院(lektor vid Hälsovetenskapliga institutionen),罗德·科尔塞斯·霍格斯科拉(Röda Korsets Högskola):

网址:www.rkh.se/birgittamcewen

  Med människan i centrum och utblick mot världenär omvárdnad ochälsa i ett globalt perspektiv röda Korsets högskolas unika profilino nimo utbildning,forsking och samverkan。

  Presskontakt出版社:
  海伦·科姆洛斯烧烤
  电话:
  072-519 36 05
  Epost公司:
  helene.komlos.grill@rkh.se