Mellan 2020 och 2023研究人员Florencia Enghel,docent i medie-och kommunikationsvetenskap vid Högskolan förärande och komm unikation(HLK)vid Jönköping University,argentinska kvinnors vardaglga kommunicationspraktiker förjälldhet。新浪银行周年纪念(RJ)för att skriva en bok om sina resultat,Hon har nu tilldelates drygt 1,5 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond。

Forskningsprojektet som Florencia Enghel arbetade med under treár hette”参与的微观技术政治:阿根廷妇女的日常交往实践、数字公民和民主“,och finansierades genome EU-kommissionens计划Marie Sklodowska-Curie Actions。2020 och 2023 dáFlorencia tillbringade perioder i Argentina för att intervjua kvinnor项目。

Mot bakgrund av att argentinska kvinnor utgör nästan 52%av着陆,以解决男性páverkas oproportionerligt mycket av fattigdom、磁盘扫描och váld、underökte Florencia om och hur de använder digital kommunikation i sin vardaglga kampörökad rättvisa。

Forsknings resultaten publiceras i bok论坛

瑞典央行周年庆典佛罗伦萨Enghel 1 513 223 kronor för att skriva en bok–反思不稳定时期女性的日常活动–kommer berätta om sin forskning samt resultaten frán det treár lánga项目负责人。

–Anslaget innebär att jag kommer att ha den tid,och andra resurser,som behövs för att skriva och publicera de viktigaresultaten från mitt for kningsprojekt 2020–2023年。Detär en viktig form av stöd för forskare som,liksom jag,har samlat in värdefulla och an vändbara data genome intensivt fältarbete,men behöver mer tid fö)att analysera,dokumentera och sprida dem,säger Florencia。

Anslaget frán Riksbankens Jubileumsfond-heter RJ Sabbatical och innebär att forskaren kanägna sigát att studera,resa och skriva páheltid i under en period av sex until tolv mánader,i syfte att avsluta ett större projekt eller skrivafärdigt ett verk。Florencia kommer arbeta med boken fr n februari 2024 unt 2025年1月。

–Jag blev naturligtvis很高兴när Jag fick veta att Jag hade fátt津贴。Jagär ocksátacksam mot JU:s拨款办公室,som föreslog att Jag skulle ansöka eftersom det passade mig bra,säger Florencia Enghel。

弗洛伦西亚项目的Läs mer:https://www.rj.se/anslag/2023/att-forsta-kvinnors-vardagsaktivism-i-tider-av-osakerhet/

För mer information,kontakta Florencia Enghel公司:florencia.enghel@ju.se

Jönköping大学(JU)är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av enterprenörsanda,internatisering och samverkan med näringsliv och samle。Utbilding och forkning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohökskolan,Högscolan förärande och kommunikation,Jönköping International Business School och Tekniska Höcskolan samt Utbildning inom JöpingUniversity Enterprise。JU har cirka 12 000注册贸易研究生,800 anställda och omsätter 1000 mnkr。

Presskontakt出版社:
Presstjänst出版社
电话:
073- 910 17 53
Epost公司:
按@ju.se