帕隆斯达格,8号火星,国际科文诺达根。En aktuell frága i与kvinnors friörelseär sugardejting辩论。Ar r det ett smart sätt att träffa en合作伙伴eller ett sättt att känna sig extra värdefull i en关系?Ellerär det en form av卖淫?奥西克泰娜·克里恩·费诺梅特(Au sikterna kring fenomenet)——阿特·贝塔拉·恩(att betala en)的合伙人弗拉丁·恩(för att ing-en)的关系——格拉·伊斯är。Evelina Johansson Wilén,genusvetare och biträdade universitetslektor pöHögskolan i Halmstad,underöker männens och kvinnornas egna supplievelser av situationonen。

Sugardejtingär en形式为av förhállande där den ena personen–sugarbejben eller boytoyen–fár förmñner fr n den andra personen-sugardaddyn eller sugarmaman–i utbyte mot sällskap,sexle eller andra tjänster。Förmánerna kan直到示例vara pengar,gávor,resor eller购物。Sugardejting kritiseras of ta págrund av den maktobalans som relationen in ebär。我支持梅隆与卖淫的关系:Sugardejing och omförhandlingen av gränsen Mellan ekonomi och initimet,som bedrivs vidrebro universite och som Evelina Johansson Wilén vid Högskolan I Halmstad har arbeta inom,studeras hur personer somär inblandade I Sugardejting tolkar och supplier sin situation:

–在这种情况下,项目负责人会一直到所有的项目负责人,包括Evelina Johansson Wilén。

Vems erfarenhet väger tyngst?

我推测我了解了forskarna svenska sugardaddies och sugarbejbs erfarenheter av sugardejting。

–För migär frágan om erfarenhet中央För att studera sugardejting。Vem ska vi lyssna pánár erfarenheterna skiljer sigát,och vems erfarenheat väger tyngst?Det finns从vems erfarenhet som räknas och om hur vi ska väga olika erfarenherter mot varandra när vi försöker förstáett fenomen、förklarra Evelina Johansson Wilén、som ocks menar att vi pöverkas mycket av den rádande samhällsdiskussionen大步走来。Härär samhällets syn páofferskap som nágonting negative avgörande公司:

–Detär viktigt för mánga av deltagarna i studien att framstásom报价。Detär ocksádärför som de sátydligt markerar sinegen agens,Det vill säga sinegen förmága att göra val och själva kontrollera sin situation。

I mánga fallärändárgänsen mellan sugardejting och severfin hárfin,och of ta handlar det som kallasör sugarde jting om försäljning av sexuella tjänster。

–卖淫由格尔·佩特·萨姆哈耶特·德瓦尔·科文诺·哈明德制作och mindre ekonomiska tillgángarän män och därför behöver sälja sex。德特雷恩·伊芙琳娜·约翰逊·威尔恩(säger Evelina Johansson Wilén)表示,德特雷恩的经济衰退是由德特雷·克文诺(Sastär kvinnor som säljer sitt umgänge och män somön)的经济衰退引起的。

Sugardejing inkörsport直到卖淫

伊芙琳娜·约翰逊·威尔恩·梅纳尔(Evelina Johansson Wilén menar att sugardejting kan ses som en inkörsport)一直到卖淫。Trots detär många av de kvinnor som har intervjuats i studien tydliga med att de intelär prostituerade我研究了前列腺癌。Det talas om att skapa en relationship som gagnar báda parter,och kvinnorna betonal att de själva väljer vem de träffar och at de bara gör Det som de sjálva vill。Ocksámännenär noga med att det inter-handlar om卖淫。

–En del av männen säger att de har köpt sex av prostituerade kvinnor tidgare,och att det inte har känts胸罩。Det finns en drömömémsesidighet,och dálockar sugardejting eftersom Det inte känns som kvinnornaär提供pásamma sätt som vid卖淫,berättar Evelina Johansson Wilén och fortsätter:

–Männen när of ta en förhopping om att kvinnorna tycker om det som händer páträffarna。德普拉塔·马基特(De pratar mycket om att kvinnorna har valt att umgás med dem och om att De aldrig tvingar kvinnorna)直到诺丁。Ofta hoppas de páatt安排了一段时间直到荡妇ska leda直到kärlek。

Samtidget som deltagarna i studien gärna betonarömsesidighet och frivillighet,är de väl medvetna om at det inteär ett vanligt förh llande。

–Männen har olika战略制定者för att den ekonomiska aspekten inte ska bli sátydlig。Det kan till exampel通过autogiro i stället för kontant平台在贝塔拉进行处理。De talar ocksámycket om hur viktigt detär för dem att kvinnorna njuter när De har sex公司。德内塔尔·塞格尔·拉迪卡尔特·安诺伦达·梅弗特梅德卖淫、快速德内塔·梅恩加·埃夫利娜·约翰逊·威尔恩(säger Evelina Johansson Wilén)。

En utveckling av sexindusterin och dejtingmarknaden公司

Bakom fenomenet sugardejting ligger en utveckling av den mer traditionella sex-och intimitetsindustrian公司。Det másteocksáförstás i relationship until dagens dejtingmarknad,enligt Evelina Johansson Wilén:

——卖淫是一种“女朋友的经历”——在卖淫过程中发生性行为。Pámánga av de sajter som förmedlar sugardejtingär det uppenbart att det som férmedlas i s jälva verket of taär卖淫,men det finns ocksáarrangemang där en man betalar för att en kvinna ska följa med ochäta middag eller fika utan att sexär inblandat。在发出信号之前,先进行详细说明。

德拉塔甘德·科文诺尔纳(Ma nga av de deltagande kvinnorna beskriver ocksáen trötthet kring den traditionella dejtingmarknadens oförutsägbarhet)。我得到了所有的数字签名,dejtingmarknaden har sugardejting kanske blivit ná得到了mindre kontroversiellt,menar Evelina Johansson Wilén:

–En del av kvinnorna menar att de,om de nuändáska ingai ett heteroprosewelt förhállande med allt vad det innebär av emotionellt arbete,lika väl kan fábetalt för det.Mánga verkar ocks uppskatta det fö)rutsägbara i ett sugardejtingförga llande。Har du ett kontrakt där det tydligt specificeras vad som förväntas av báda parter vet du ocksávad du kan förfánta dig。

Det kan ocksávara Det rakt motsatta som lockar律师事务所:

–Många av kvinnorna uttrycker att detär spännande att vara sugarbejb。Dessutomär det vanligt att kvinnorna supplier att de själva fár ett värde genome att männenär beredda att betala för deras umgänge。Genom den ekonomiska aspekten supplier de att de fár ett erkännande och en bekräftelse av sitt eget värde,avslutar Evelina Johansson Wilén。

Om研究

我支持研究科克斯·斯卡拉德“sugardaddies”och“sugarbejbs”egna supplievelser och hur de tolkar sin situation,och kopplar samman detta med det rádande samhällsklimate och dominanta tankar och värderingar kring erfarenhet,fricörelse och女权主义。

Projektledare项目

Lena Gunnarsson(奥雷布罗大学genusvetenskap博士)

奥夫里加·福斯卡

索菲亚·斯特里德,哥德堡大学社会学博士

伊芙琳娜·约翰逊·威尔恩(Evelina Johansson Wilén),哈尔姆斯塔德霍格斯科兰大学(Högskolan i Halmstad)

阿蒙德·霍法特(Amund Hoffart),奥斯陆大学毕业后

亚历山德罗·罗特·约翰逊(Alessandro Rotter Johansson),奥勒布鲁大学项目助理och硕士i genusvetenskap

财政局

复地

Evelina Johansson Wilén,大学校长
070-378 00 16

科慕尼卡托·克里斯塔·阿姆内尔
072-977 38 37