Forskare har för första göngen isolerat och sekvenserat RNA-molekyler frán en utdöd art。分析戈德斯·páett merän hundraár gammalt样本av en tasmansk老虎som bevarats torkat i rumstemperatur i en museisamling。结果是har betydelse för försöken attátersupplieva utdöda arter、som tasmanska tigern och den ullháriga mammuten、menäven förratt studera pandemiska RNA-virus。

Den tasmanska tigern,även känd som pungvarg,var ett köttätande pungdur som funnits páhela australiska kontinenten ochön Tasmanien。Den europeiska koloniseringen ledde till artens underáng,inte minst efter att det 1888 utfärdades en skottpeng pá1 pund för varje vuxen individ somödades。Den sista kända levande tasmanska老虎狗i fángenskap 1936年,位于塔斯马尼恩市霍巴特镇博马里斯动物园。

伊诺姆·阿贝特医学博士att försöka-teruppliva utrotade arter brukar den tasmanska tigern lyftas fram。埃夫特索姆女神纳图里加·利夫斯米尔约·帕·塔斯马尼安·福特法兰德(naturliga livsmiljöpáTasmanien fortfarande)直到圣母德伦·贝瓦拉德(största delenär bevarad),安塞斯·德芬纳斯·福鲁特斯·塔斯宁加·福特鲁德伦(anses det finnas förutsättnigar。基因attátersupplieva arten anses den kunna hjälpa,直到attóterställa ekosystem som rubbades efter artens försvinnande。人类在塔斯曼斯克虎的进化过程中,与基因(DNA)的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程中的进化过程。

–阿特·特鲁普夫卡·登·塔斯曼斯卡老虎埃勒·登·乌尔赫·里加·马穆特恩科尔特。在生命科学实验室(SciLifeLab)和古遗传学中心的基因组研究之前,somär ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms大学。

奥特斯卡帕德RNA-molekyler frán tasmansk老虎

Forskarna bakom studien har för första gángen sekvenserat trans-kriptomet av huden och skelettmuselvävnaderna frán ett 130⁄r gammalt uttorkat examplar av tasmansk tiger som bevarats i rumstemperatur páNaturhistoriska riksmuseet i Stockholmetk。德塔领导下,直到确认av vävnadsspecifika genuttryck som liknar de frán levande pungdjur och däggdjur med moderkaka。

Deáterskapde trans-kriptome var av ságod kvalitet att det var möjligt att identifiera mussel-och hudspeciikt RNA som kodar för protemer,och gjorde det möj ligt att-identifieria saknade gener som koda för-r核糖体RNA och mikroRNA。

–Det härär första gángen som vi har fátt en inblick i förekomsten av regulatoriska gener specifica för tasmanska tigern frán en individ som dog för-merän ett sekel cave,säger Marc r.Friedländer,docent vid Institutionen förmolekyl r biovetenskap Wenner-Greens institut,Stockholms universite och SciLifeLab。

Denna studieöppnar ocksáför nya spännande möjligheter att utforska RNA-molekyler i de enorma samlingar av examplar och vävnader som finns pámuseer världenöver。

–I framtiden kanske vi kanáterskapa RNA inte bara frón utdöda djur,uta ocksáarvsmassan för RNA-virus,som until example SARS-CoV2 och deras evolutionära föreg ngare frán skinlagda fladermöss och andra värdorganizer som finns I museisamlingar,säger Love Dalén,进化与基因组学教授vid Stockholms Universite och Centrum för googlegenetik。

Läs artikeln i基因组研究

康塔克
Emilio Mármol-Sánchez,生物信息学家vid DDLS数据科学节点,瑞典国家生物信息基础设施,卡罗林斯卡生命科学研究所实验室,电话:079-0159771,电子邮箱:emilio.marmol@scilifelab.se

Marc R.Friedländer,博士vid Institutionen föR molekyläR biovetenskap,Wenner-Grens institutet,Stockholms Universite och Science for Life Laboratory,Telefon 073-7121558,电子邮箱marc.friedlander@scilifelab.se

Love Dalén,进化论教授,古遗传学中心,斯德哥尔摩大学,电话:070-77772794,电子邮箱:love.dalen@zoologi.sure(美国)

*古基因中心(CPG)r ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms大学。Detövergripande málet för centretär att föra samman forskare frán olika学科、生物科学、地质学和地质学,直到现代的forskingsmiljömed inriktning pöanalyzer av forntida DNA。
CPG中的Läs mer

斯德哥尔摩大学(Stockholms Universite t bidrar till det hállbara demokratiska samhällets utveckling genom-kunskap)为och sanningssökande提供基因组。

尼赫茨布雷夫·阿克图尔大学普里努梅雷拉分校(Prenumera páuniversitets nyhetsbrev om aktuell forskning)su.se/nyhetsbrev公司

大专院校废除死刑su.se/forsking

Pressbilder frán是一个示例,它展示了大多数照片,直到尼赫特萨蒂克尔eller在标记med koppling,直到释放器eller在Stockholms Universite上标记nyheter kopplade。视频发布,ange alltid fotograf(om det framgár)och i de fall där detär aktuellt,Mostphotos。

Presskontakt出版社:
Presstjänsten出版社
电话:
08-16 40 90
Epost公司:
按@su.se